Рефераты, сочинения, ВУЗы, литература
 • главная
 • о проекте
 • добавить работу
 • контакты
 • У Вас в блокноте:
  0 заметок
   
   
   
   
  Украинские рефераты

  Вы попали в раздел с рефератами на русском языке. Мы надеемся, что наша коллекция русских рефератов поможет вам в написании необходимой вам работы. Если у вас есть материалы, которые могут дополнить нашу коллекцию будем рады их видеть у нас. Все работы можете высылать на электронный адрес, указанный на странице с контактами.
  • Автоматизація виробництва та реалізації продукції
   ... стає популярним. На високо кваліфікованих бухгалтерів великий попит. Бухгалтер повинен бути оснащений сучасними знаннями, твердими переконаннями і професійною етикою. Аналіз і вдосконалення досвіду дозволяють розвивати і обгрунтовувати методологічні засади побудови системи обліку. В умовах жорсткої конкуренції між підприємствами більше шансів на перемогу має той, хто в будь-який момент може чітко уявити, яка продукція має найбільший попит, які товари є на складі і в якому обсязі слід здійснювати подальше їх виробництво або придбання. Ефективне рішення цих питань при великому обсязі інформації не можливе без використання комп'ютерних систем автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку. При автоматизації обліку підприємств розрізняють інформаційні комп'ютерні системи, при...
  • Автоматизація Журналу № 4
   ... і невиробничі. До виробничих ОЗ належать: будови, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадженння, меліорація земель і водойми та інші ОЗ. У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину - машини, обладнання, транспортні засоби. Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для об...
  • Автоматизація Журналу-ордеру №1
   ... коштів”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. - “Положенням про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при готівкових розрахунках у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 31.12.98 р. № 660 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.99 р. За № 131/3424. Вступ. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки. Згідно П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити. ...
  • Автоматизація зведеного обліку і складання звітності
   ... та аналітичних рахунків, їх відрізняє деталізація обліку коштів і джерел, що має важливе значення як для посилення контролю за правильністю самого обліку, так і для ефективного використання цієї інформації в управлінні підприємством. Нарівні з відображенням господарської діяльності підприємства комплекс завдань зведеного обліку забезпечує автоматизоване складання бухгалтерського балансу і звітності, що є завершальним етапом облікового процесу і виконується систематично по закінченні звітного періоду (місяця, кварталу, півріччя, року). Раціональна організація синтетичного й аналітичного обліку господарських операцій із застосуванням АРМ бухгалтера забезпечує: • контроль за рухом статутного капіталу в частині основних і оборотних коштів підприємства; • збереження грошових коштів і кон...
  • Автоматизація накладної та калькуляційного листа
   ... для управління на всіх рівнях. Управління будь-яким підприємством вимагає систематич­ної інформації про здійснювані господарські процеси, їх харак­тер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал­терського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, з метою одержання інформації необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галу­зей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно роз­ширює кількість користувачів обліковою і звітною інфор­мацією. Ними є не тільки пр...
  • Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості
   ... Список використаної літератури. ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………… 1. Теоретична частина…………………………………. 1.1.Облік витрат виробничих запасів………… 1.2. Облік переоцінки виробничих запасів……. 1.3. Робота з базами даних у Microsoft Excel…… 2. Практична частина……………………………………. 2.1. Постановка задачі та автоматизація…………. 2.2.Роздрук вихідних форм……………………… . Висновок……………………………………………………. Список використаної літератури………………………… ВСТУП Бухгалтерський облік є одним із найголовніших засобів отримання інформації і основою національного управління. Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформува...
  • Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості
   ... 1.6. Робота з базами даних в M. EXCEL. 2. Практична частина. 2.1. Постановка задачі та автоматизація. 2.2. Роздрук вихідних форм. Висновки. Список використаної літератури. Керівник роботи: _ /Вінтоняк С.Д / Керівник роботи: _ /Іваницька О. Л./ Випускник: _ Харабарук В.Л./ Завдання отримано: 5.04.2005 р. Термін виконання роботи: 17.06.2005 р. ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………… 1. Теоретична частина…………………………………. 1.1.Облік витрат виробничих запасів………… 1.2. Облік переоцінки виробничих запасів……. 1.3. Робота з базами даних ...
  • Автоматизація обліку витрат на виробництво
   ... у вигляді певної схеми робочих місць, яка відбиває взаємодію різних працівників при реалізації облікових функцій. У цю схему повинні входити робочі місця всіх працівників, функціональні обов'язки яких певною мірою пов'язані з веденням бухгалтерського обліку. До них належать не тільки особи, які здійснюють документування, систематизацію й узагальнення інформації, не тільки особи, які використовують цю інформацію при виконанні функцій бухгалтерського обліку і керування, а й технічний персонал, який забезпечує оформлення документів, їх архівування, відображення тощо. На робочих місцях бухгалтерських працівників увесь комплекс робіт пов'язаний із розв'язанням завдань бухгалтерського обліку, у той час як для іншого персоналу функції, пов'язані з бухгалтерським обліком, не є основними і займають ...
  • Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АОГПР)
   ... про оплачений банком розрахунковий документ і про витрати на збут; • з інформаційної системи підприємства — нормативна, планова інформація, дані про постачання за договорами. У свою чергу, АРМБ АОГПР забезпечує інформацію для: • АРМБ з обліку витрат на виробництво — інформація про випуск готової продукції в натуральному вираженні за номенклатурними номерами; • АРМБ зведеного обліку і складання звітності — інформація про виручку від реалізації, про фактичну собівартість реалізованої продукції, про податок на додану вартість, про результати реалізації; • інформаційної системи підприємства — інформація про наявність готової продукції та її реалізації. АРМБ з обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації залежно від практичних потреб може будуватися за трирівне-вим ...
  • Автоматизація обліку необоротних активів
   ... • облік наявності та руху 03, НМА по місцях зберігання або експлуатації; • облік надлишків і недостач 03 та НМА; • облік амортизаційних відрахувань; • облік переоцінки 03; • облік НМА; • облік капітальних інвестицій; • облік інших НА. Автоматизоване вирішення завдань з обліку необоротних активів на АРМБ ґрунтується на створенні і веденні інформаційної бази про наявність основних засобів, яка сформована на підставі інвентарної картотеки. Призначення АРМБ з обліку необоротних активів полягає у виконанні таких системних обліково-контрольних операцій: • автоматизації документування первинної інформації; оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та інших необоротних а...
  • Автоматизація оборотної відомості до синтетичного рахунку 10
   ... яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Для контролю за наявністю рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами. Група основних засобів – це сукупність однотипних за технічними характеристиками призначенням та умовами основних засобів. Класифікація основних засобів: 1. Земельні ділянки. 2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 3. Будинки та споруди. 4. Машини та обладнання. 5. Транспортні засоби. 6. Інструменти, прилади та інвентар. 7. Робоча та продуктивна худоба 8. Багаторічні насадження. 9. Інші основні засоби. Положенням стандартів в бухгалтерському обліку №7 визначено наступні види оцінки 03. Первісна вартість 03 визначається як історична фактична с/в 03 у сумі грошових кошт...
  • Автоматизація оборотноївідомості до синтетичного рахунку 10
   ... рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами. Група основних засобів – це сукупність однотипних за технічними характеристиками призначенням та умовами основних засобів. Класифікація основних засобів: 1. Земельні ділянки. 2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 3. Будинки та споруди. 4. Машини та обладнання. 5. Транспортні засоби. 6. Інструменти, прилади та інвентар. 7. Робоча та продуктивна худоба 8. Багаторічні насадження. 9. Інші основні засоби. Положенням стандартів в бухгалтерському обліку №7 визначено наступні види оцінки 03. Первісна вартість 03 визначається як історична фактична с/в 03 у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів. Переоцінена вартість – це вартість 03 пі...
  • Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками
   ... підприємцями” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за Дт – її погашення, списання тощо. Рах. 63 “Розрахунки з постачальниками та підприємцями” має такі субрахунки 631 “Розрахунок з вітчизняними постачальниками” 632 “Розрахунок з іноземними постачальниками” на субрахунку 631 “Розрахунок з вітчизняними постачальниками” ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядчиками. На субрахунку 632 “Розрахунок з іноземними постачальниками” ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Аналі...
  • Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин
   ... була створена зусиллями багатьох поколінь вчених і практиків. Не можна сказати, що вона цілком себе виправдала, але на час свого існування вона досить непогано виконувала поставлені перед нею завдання. Проте в даний час у залежності від організаційно-правової форми власності на території України діють різноманітні види підприємств, що з’явилися в процесі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин. Тому виникла необхідність адаптувати бухгалтерський облік і звітність до вимог перехідного періоду і міжнародної інтеграції української економіки. Такого роду необхідність призвела до перетворення всього обліку в більш оперативну, необтяжену громіздкими регістрами, інформаційно-управлінську і доступну в застосуванні систему. Істотним змінам піддаються теоретичні і методологічні осн...
  • Акцизний збір
   ... Саме через неї здійснюється коригування попи­ту та пропозиції при підвищенні ціни товару за рахунок вклю­чення до неї акцизного збору під час реалізації товарів. Отже, держава виділяє товари, що можуть бути віднесені до предметів розкоші або становлять сферу споживання забезпечених верств населення, і акумулює кошти, які сплачуються цією групою населення при купівлі подібних товарів. Саме за рахунок цих коштів формуються фонди, які використовуються на фінансу­вання соціальних програм, видатків для підтримки малозабез­печених верств населення. Механізм акцизних зборів дуже схожий з податком на дода­ну вартість. При цьому вони і введені в Україні фактично разом. Ці податки збільшують ціну товару, оскільки входять до неї у вигляді певної надбавки на стадії реалізації. Акцизний збір і податок ...
  • Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку
   ... ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково – технічного прогресу, зростання національного дохаду і добробуту населення. Усунувшись від прямого втручання в діяльність підприємств, держава зберігає за собою головну регулюючу функцію – встановлення “ правил гри ”, обов’язкових для всіх без винятку учасників ринку. Невід’ємними складовими державного управління є адміністративні та економічні методи. Однак, якщо перші передбачають прямий централізований вплив на об’єкт, яким управляють, і є обов’язковими, то другі – впливають на поведінку керованих через їхні інтереси. Економічні методи реалізуються на основі поєднання прямих та непрямих регуляторів. Їх співвідношення в окремі періоди різні. Перехід від централізованої економіки до економіки ринкового типу передба...
  • Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний завод)
   ... Висновок Список використаної літератури Додатки (супровідні документи постачальників (накладна, ТТН, податкова накладна); карточка складського обліку матеріалів, копія аркушу інвентарної книги; лімітно-забірні картки; накладна-вимога, довіреність, ); журнал 5, відомість аналітичного обліку виробничих запасів; аркуш Головної книги по рахунку 20; Баланс) Розрахункова частина Вступ Бухгалтерський облік на підприємствах України різних галузей і форм власності ґрунтується на єдиних засадах, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і здійснюється відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського об...
  • Аналіз використання фонду робочого часу
   ... основної заробітної плати; фонду додаткової заробітної плати; інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних оцінок для робітників, та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість й за особливі умови праці. Вона включає - доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать - виплати у формі в...
  • Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
   ... Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів. 1) загальну суму дебіторської заборгованості (підсумок гр. З + + гр. 5 - гр. 8 = гр. 9); 2) заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків виникнення заборгованості понад один рік. Таку заборгованість за наявності виправдувальних документів можна віднести до позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, або записати (з рішення інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів; 3) за даними відомості обліку розрахунків з покупцями і замовниками (або попередньої аналіти...
  • Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві
   ... valign=top > 5.Узагальнення результатів аналізу та виявлення резервів більш ефективного використання матеріалів. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Розвиток суспільства переконливо свідчить про переваги ринкової економіки над централізованою. Але за будь-яких умов важливою передумовою стабілізації та підвищення рівня життя населення є державне регулювання розвитку споживчого ринку з метою збільшення його насиченості. У спадок від соціалістичної економіки держава дістала споживчий ринок, який функціонував в умовах хронічного дефіциту як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Подолати такі його види можна ...
  • Аналіз надходження та руху виробництва
   ... 3.Аналіз надходження матеріалів 20 4.Аналіз руху матеріалів 27 5.Аналіз ефективності використання матеріалів 31 6.Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи 35 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ ...
  • Аналіз оборотності оборотних активів і фінансових результатів суб’єкта перевірки
   ... процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства. Для характеристики ефективності використання оборотних кош­тів на підприємствах використовуються різноманітні показники, найважливішим з яких є швидкість обертання. Вона обчислюється в днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підпри­ємства здійснюють один оборот. де О — термін обертання оборотних коштів, днів; С — середні залишки нормованих оборотних коштів, грн.; Д — тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів; Р — обсяг...
  • Аналіз основних фондів
   ... основними виробничими фондами та їх використання. Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виро­бництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) основних фондів пере­вищує один рік (операційний цикл, якщо останній є тривалі­шим за один рік). Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефектив­ного використання основних виробничих фондів. Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом три­валого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в неви­робничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом. ...
  • Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах
   ... механізації, електрифікації та автоматизації виробни­чих процесів у сільськогосподарському виробництві є од­ним з найважливіших завдань агропромислового комп­лексу. Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці передбачає вивчення: забезпеченості сільськогосподарських підприємств робочою силою та використання її в окремих галузях протягом року і в окремі періоди; складу трудового колективу за освітою, стажем і кваліфікацією; динаміки продуктивності й оплати праці та резервів її підвищення; рівня виконання плану оплати праці; відповідності оплати праці обсягові викопаних робіт, виробленої продукції та рівню продуктивності праці; економії чи перевитрати у ви­користанні фонду зарплати (оплати праці), джерел досяг­нутої економії та причин перевитрат. За даними аналізу розробляють конкр...
  • Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів
   ... суспільства переконливо свідчить про переваги ринкової економіки над централізованою. Але як саме функціонують ринкові механізми, що дає змогу бухгалтерам та економістам знайти відповіді на численні запитання стосовно проведення аналізу виробничих запасів на складах та в бухгалтерії — всі ці питання потребують глибоких знань та вмінь. Дедалі більше зростає відповідальність бухгалтерів, економістів, перед ними постають нові проблеми. Саме тому сучасний спеціаліст в області економіки та обліку має бути глибоко обізнаним у питаннях щодо зміни державної форми власності на приватну чи колективну. На це значний вплив має вміння аналізувати. На підприємствах важливою ділянкою аналізу є наявність та рух виробничих запасів. Ця важливість в умовах ринкової економіки полягає в тому, що без своєчасно...
  • Аналіз руху грошових коштів. Модель Міллера-Орра. Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами
   ... аналізу фінансового стану підприємства, що дозволяє більш об’єктивно оцінити ліквідність підприємства в умовах інфляції з урахуванням того, що при складанні інших форм звітності використовується метод нарахувань, завдяки якому відображення витрат здійснюється незалежно від процесу отримання чи сплати певних сум грошей. Хоча Звіт про рух грошових засобів високо цінується керівниками за відображення реальних грошових потоків, він має певні обмеження: 1. не відображає прибутки (збитки) компанії за звітній період; 2. не відображає фінансовий стан компанії на кінець року. Для цього необхідна інформація про всі активи підприємства (які окрім грошових коштів включають дебіторську заборгованість, матеріальні запаси, інвестиції і т.д.), про зобов’язання, співвідношення активів та обсягів продаж...
  • Аналіз стану ПДВ на Україні
   ... Податок на додану вартість є нащадком первісного податку з обігу. Податок з обігу (універсальний акциз) — один із наймолодших у фінансовій історії. Податок на суму товарного обігу (\¥агепит5аІ28Іеиег) був уперше впроваджений німецьким рейхстагом у 1916 році за проектом Мюллер-Фульда після тривалої парламентської боротьби та в результаті компромісу в переговорах політичних партій з урядом. Ще не було відоме його майбутнє, проте в момент своєї появи на фіскальній арені податок з обігу став нерядовим явищем і викликав багато пересудів. Уже тоді побачили в ньому прототип дохідно-прибуткового оподаткування, але поставленого в залежність не від величини доходу платника, а від обсягу його споживання. Оскільки податок з обігу здатний уловлювати кон'юнктурний приріст вартості, точні...
  • Аналітичний і синтетичний облік тварин
   ... відповідальними особами, видами і обліковими групами тварин. 3. Для обліку тварин завідувач підсобного господарства (від-годівельного пункту) чи зоотехнік веде Книгу обліку руху тварин. Надходження і вибуття худоби розшифровується за джерелами надходження (куплено, приплід, переведено з інших груп, приріст ваги) і напрямками вибуття (переведено в інші групи, забито, продано, загинуло). 4. Аналітичний облік молодняку тварин і тварин на відгодівлі ведеться у Книзі обліку руху худоби за кількістю голів, живою вагою і фактичною собівартістю. У зв'язку з необхідністю обліку тварин у двох натуральних показниках — за кількістю голів і вагою для забезпечення належного контролю за наявністю і рухом тварин графу Книги "кількість" необхідно поділити на дві частини: "кількість голів...
  • Аптека – як об’єкт бухгалтерського обліку
   ... з допомогою засобів малої механізації, в зв’язку з цим робота фармацевтів малопродуктивна і нерентабельна. Технічне оснащення аптек відстає від сучасного рівня ще і тому, що інформація про наявність тих, чи інших прикладів, апаратів і інших засобів механізації є недостатньою. В даний час дуже багато аптек приватизовується. Об’єктами приватизації у цьому напрямку можуть бути: 1. безпосередньо аптека як цілий господарський комплекс; 2. майно аптеки (обладнання, медикаменти і ін.) без приміщення; 3. приміщення аптеки. В перших двох випадках, згідно класифікації діючої Державної програми приватизації, об’єкти відносяться до групи Ж, в останньому до групи А. Положення про порядок приватизації об’єктів групи Ж зареєстровано в Міністерстві юстицій України 10.09.98 р. Ін...
  • Аудит
   ... «Аудиторська вибірка». Перерахування часто використовується при перевірці оцінних значень (утрат від знецінення цінних паперів і т.п.). При цьому треба керуватися правилом (стандартом) аудиторської діяльності «Аудит оцінних значень у бухгалтерському обліку». 2. Інвентаризація. Цей прийом підтверджує фізичну наявність майна і фінансових зобов'язань, подає точну інформацію про їхнє існування і приблизну про стан і оцінку основних засобів, МБП, матеріалів, готової продукції і т.п. У ході аудиторської перевірки аудитори можуть спостерігати за проведенням інвентаризації, у результаті чого правильно оцінити надійність системи БО і дієвість СВК. До початку проведення інвентаризації аудиторська організація зобов'язана з'ясувати, як часто проводилася інвентаризація, перевірити документи про ко...
  • Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера
   ... до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційни...
  • Аудит активів підприємства
   ... про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 72. Це Положення поширюється на усіх юридичних осіб (крім банків і підприємств зв'язку) незалежно від форми власності та виду діяльності, а також на фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної осо­би. Підприємства та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Готівка, яку вони одержують із власних поточних рахунків, має ви­трачатися виключно на визначені в чеку цілі. Розрахунки готівкою підприємств усіх форм власності, а також індивідуальних підприємців з громадянами мають проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів, касового чи товарно...
  • Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності
   ... Перевіряють, чи правильно зроблені калькуляційні роз­рахунки, чи закриті операційні рахунки в установленому порядку. Крім того, установлюють повноту записів операцій в облікові регістри за станом на 31 грудня. Особливо це стосується документів по реалізації продукції. Із цією ме­тою перевіряють договори, акти на приймання робіт, прий­мальні квитанції та ін. Так само установлюють, чи віднесені у відповідному розмірі на витрати поточного року незавершене виробницт­во, орендна плата, інші витрати майбутніх періодів, корек­тиви відрахувань у резервні фонди. Після цього перевіря­ють складання форм звітності відповідно до інструкції про порядок заповнення форм річного звіту, ув'язку всіх форм і показників звітності. Аудит фінансової звітності виконують відповідно до Положення про організацію ...
  • Аудит бухгалтерсього обліку і звітності
   ... та аудитора. В процесі виробничої господарської діяльності підприємства використовують різноманітні види сировини і матеріалів. Роль і значення матеріалів в процесі виробництва дуже велика. Вони входять до складу оборотних виробничих фондів підприємства, тобто предметів праці, які цілком споживаються в одному виробничому циклі і повністю переносять свою собівартість на виготовлену продукцію. Дані аудиту в промисловості є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства, знаряддям охорони власності. Дані про надходження матеріалів на підприємство та їх правильний облік потрібний перш за все самим працівникам підприємства у повсякденній роботі. Теоретичні матеріали курсової роботи грунтуються на загальних принципах бухгалтерського обл...
  • Аудит в країнах СНГ
   ... керівники і підлеглі їм бухгалтери підприємства. Досить часті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації підприємства значно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевнені в тому, що їх не обдурюють, що звітність, яка подається адміністрацією, повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансової звітності запрошувались люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головною вимогою до аудитора, були його беззаперечна чесність і незалежність. Історичною батьківщиною аудиту є Англія, де з 1844 року виходить серія законів про компанії, відповідно до яких правління акціонерних компаній зобов’язанні запрошувати не рідше ніж один раз на рік спеціальну людину для перевірки бу...
  • Аудит виробничих запасів
   ... 2.Аудит виробничих запасів----------------------------------------------------------------17 2.1.Загальна методика проведення аудиту запасів-------------------------------------17 2.2.Аудит надходження виробничих запасів--------------------------------------------21 2.3.Аудит вибуття виробничих запасів---------------------------------------------------24 2.4.Аудит операцій з МШП-----------------------------------------------------------------27 2.5. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю виробничих ---------44 запасів 3.Узагальнення результатів аудиту(Аудиторський висновок)----------------------47 Висновок----------------------------------------------------------------------------------------50 Список використаної літератури------------------------------------...
  • Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості
   ... Висновок 45 Література 46 Вступ. В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності зміни системи контролю. Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про стан дебіторсько-кредиторської заборгованості, про законність і підтвержденість господарських операцій, в результаті яких вона виникла. В даний час, коли Україну охоплює криза платежів, коли дебіторсько-кредиторська заборгованість підприємств один одному досягла величезних сум, проведення аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості має в...
  • Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі
   ... ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів до управління підприємствами роздрібної торгівлі і процесом товароруху в цілому. В умовах, що складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності функціонування роздрібної торгівлі стає завдання значного удосконалення управління товарними запасами. Важливу роль у вирішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Біль...
  • Аудит і ревізія стану організації облікової політики
   ... спостереження, вартісного виміру, поточного групування і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності підприємства або реалізація методу бухгалтерського обліку. Наказ про облікову політику - це внутрішній нормативний документ з організації та порядку ведення обліку на підприємстві, який містить сукупність способів та процедур організації і ведення обліку, що використовуються з метою підготовки, складання та подання фінансової звітності. Облікова політика підприємства розробляється головним бухгалтером підприємства і затверджується його керівником. Мета аудиту і ревізії облікової політики підприємства - встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства. Об'єктом вивчення є всі внутрішньофірмові д...
  • Аудит кредитних операцій
   ... звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукці...
  • Аудит необоротних активів
   ... компаній, то­вариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи роз­витку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання. Подання достовірної та неупередженої інфор­мації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а та­кож робота вітчизняних аудиторів. Слід погодитись, що аудит в Україні відбувся. Він виник на соціальне замовлення і, ще не маючи глибокої теорії, почав вико­нувати практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. В своєму арс...
  • Аудит обліку кредитів і позик
   ... зобов'язання; • відстрочені податкові зобов'язання; • інші довгострокові зобов'язання. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає пога­шенню протягом дванадцяти місяців від дати балансу, слід розглядати як довгострокове, якщо первісний термін погашення був більшим ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Зобов'язання за кредитною угодою буде довгостроковим, якщо: • позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення певних умов, пов'язаних із фінансовим станом позичальника; • не очікується виникнення подальших порушень кредитної уго­ди протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Аудитор з'ясовує, чи д...
  • Аудит обліку фінансових результатів
   ... підлягають доходи і видатки. Щоб визначити валовий прибуток (збиток), необхідно від чи­стого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відняти суму собівартості реалізованої продукції. Відтак для визначення фінансового результату від операцій­ної діяльності (прибутку чи збитку) необхідно від валового прибутку відрахувати адміністративні витрати, витрати на збут, інші опе­раційні витрати і додати до одержаної суми інші операційні доходи. Потім слід встановити правильність вирахування фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Для цьо­го необхідно до фінансового результату від операційної діяльності долучити дохід від участі в капіталі (отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства), інші фінансові доходи (дивід...
  • Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
   ... що регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких належне місце займає інститут аудиторства. Його головною метою є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській та податковій звітності. Інформація про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних осіб повинна бути об’єктивно підтверджена незалежним аудитором. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу та надає можливість оцінювати та прогнозувати насідки різних економічних рішень. Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, коли вона не є обов’язковою, безумовно, має важливе значення. В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарс...
  • Аудит основних засобів
   ... експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації). Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість. До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робочий та продуктивний скот, багатолітні насадження та інші основні засоби. До основних засобів відносять також капітальні вкладення для поліпшення земель. Основним завданням і метою аудиту основних засобів є: 1) встановлення правильності документального оформлен...
  • Аудит пасивів підприємства
   ... про стан і рух коштів різно­видів власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резерв­ного, вилученого, несшіаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів. Фінансові ресурси, що вико­ристовуються на розвиток виробничо-торгового процесу — це капітал у грошовій формі. Капітал — це сукупність матеріальних ресурсів і коштів, фінан­сових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання. Аудиту підлягає структура капіталу за джерелами його утворення. Джерела утворення капіталу суб'єкта господарюван­ня — це власні й позичкові кошти. Власний капітал суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. Вона обчислюється як різниця між ва...
  • Аудит податкових розрахунків на підприємстві
   ... намагаються оптимізувати податки як законними так і незаконними методами. Так, нарахування амортизації йде врозріз з порядком її нарахування за бухгалтерським обліком(а бухгалтерський облік ведеться за аналогом міжнародних стандартів); податок на прибуток нараховується за схемою, теж далекою від порядку визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складеною за вимогами національних та міжнародних стандартів. В результаті часто буває , що підприємство має фінансові збитки і платить податок на прибуток. Тобто фіскальна політика направлена лише на поповнення державної казни без врахування інтересів платників податків. Тому підприємства приховують правдиву інформацію щодо бази оподаткування, намагаються знизити шляхом обману податковий тиск, а нестабільніс...
  • Аудит податку на прибуток
   ... Податковий облік можна визначити як підсистему бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати податків. Зокрема у ст.1013 (53) проекту Податкового кодексу податковий облік визначається як система обов’язкових форм і методів відображення платниками податків результатів господарської діяльності або інших об’єктів, пов’язаних з визначенням податкового зобов’язання з відповідних податків. Тобто мова фактично йде про те, що податковий облік обгрунтовує, регулює взаємовідносини між платниками податків і державою щодо обсягів і структури податків та інших обов’язкових платежів. Податковий облік – це, з одного боку, облік валових доходів і валових витрат, який здійснюється з метою визначення податку на прибуток, а з іншого –...
  • Аудит ризику у бізнесі
   ... При оцінці ризиків у бізнесі необхідно на­самперед визначити, чи є ризик, що досліджується аудитом, виправданим або невиправданим. За об'єктивними ознаками ризики класифікують на пов'язані з розміром компанії і на обумовлені галузевою належністю. За суб'єктивними ознаками ризики поділяють на влас­тиві країні в цілому; пов'язані з акціонуванням і приватиза­цією підприємств; ризики неефективності внутрішнього конт­ролю; фінансові ризики; інвестиційні ризики; ризики не­ефективності системи бізнесової основи діяльності; ризики внутрішньогосподарських розрахунків; ризики неплатоспро­можності дебіторів; технологічні ризики. Аудит ризику включає різні методичні процедури, по­в'язані з дослідженням ризику, які залежать від невпевне­ності, включаючи визначення, оцінку, контроль і управління ризи...
  • Аудит розрахунків за претензіями. Поняття ризику і правила його оцінювання
   ... за санкціями (штрафи, пені, неустойки) за недотримання договірних умов, визнаних платниками або присуджених судом; • до банків за сумами, помилково списаними за рахунками в банку (за валютними операціями). Претензії пред'являють після того, як підприємство дізналося про порушення своїх майнових прав і законних інтересів іншим підприємством. Претензії про відшкодування вартості продукції (товарів), якої бракує, неналежної якості або некомплектної і уплату штрафу за поставку такої продукції (товарів) пред'являють протягом місяця, а претензії за іншими підставами - протягом 2 місяців. За кожною претензією необхідно перевірити її обґрунтованість і правильність оформлення документів. Недотримання строків пред'явлення претензій часто використовується для приховання фактів крадіжок ...
  • Аудит розрахунків по оплаті праці в бюджетних установах
   ... законодавчі акти про підприємство і підприємництво, розрахунково-платіжну відомість (форма № П-49, розрахункову відомість (форма № П-51), платіжну відомість (форма № П-53), особистий рахунок, нормативно-довідкову інформацію до обліку праці і заробітної плати, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, акти перевірок, накази, картки, особисті справи робітників, трудові договори і контракти, відомості обліку, нормативні документи для нарахування заробітної плати, відпускних та інші документи стосовно об'єкта дослідження, табелі, наряди, баланс. Головну книгу. Вивчаються всі документи, які додаються до журналу, відомості, на основі яких складається бухгалтерське проведення як за дебетом, так і за кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Основними завданнями ауд...
  • Аудит статутного капіталу
   ... що регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких належне місце займає інститут аудиторства. Його головною метою є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській та податковій звітності. Інформація про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних осіб повинна бути об’єктивно підтверджена незалежним аудитором. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу та надає можливість оцінювати та прогнозувати насідки різних економічних рішень. Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, коли вона не є обов’язковою, безумовно, має важливе значення. В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарс...
  • Аудит фінансової звітності
   ... власному капіталі, як передбачені МСБ01 "Подання фінансових звітів", не є обов'язковими в Україні. Крім того, не належить до обов'язкових консолідована бухгалтерські (фінансова) звітність щодо операцій материнського підприємства та його до­чірніх підприємств (МСБ027 "Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (ПБ01) "Загальні вимоги до фінансової звітності" включає інформацію про зміни в обліковій політиці припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності, обмеження щодо володін­ня активами підприємства, участь у спільних підприємствах, виявлені помил­ки минулих років та пов'язані з ними коригування, переоцінку статей фінансових звітів. Видатний американський вчений і практик Робер...
  • Аудиторський звіт і аудиторський висновок
   ... Його публікація є свідченням того, що річний бухгалтерський звіт підприємства як в цілому, так і в деталях відповідає діючому законодавству, методології ведення бухгалтерського звіту і є достовірним. Саме тому звіт - це об'ємний по змісту документ, а висновок - короткий, стислий. У відповідності з метою складання аудиторський висновок може мати декілька призначень: а) короткий змістовний цілеспрямований висновок незалежного спеціаліста про звіт підприємства; б) разом з тим правовий акт, поскільки в певних випадках, які визначені законом, тільки перевірений аудитором звіт е доказом про результати роботи підприємства, який може розглядатися загальними зборами акціонерів, засновників, податковими інспекторами таін.; в) імплікована заява аудитора про те, що він професійно, належним чин...
  • Аудиторський ризик
   ... підхід до його проведення. Крім того, аудиторові слід використовувати професійні знання для оціню­вання ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхід­них для зменшення ризику до сприятливого рівня. У фінансовому словнику подано досить оригінальне визначення ризику: "Ризик економічний — ймовірність того чи іншого резуль­тату (отримання прибутку чи зазнавання втрат) від реалізації пев­ного господарського проекту чи здійснення певної дії. Кількісна величина ризику може виражатися в абсолютних та відносних по­казниках. В абсолютному вираженні ризик являє собою величину можливих втрат від здійснення певної операції. Відносний показ­ник ризику обчислюють шляхом віднесення абсолютної величини ризику до якогось певного показника, що характеризує господарську діяльність" [34, ...
  • Аудиторський ризик та аудиторські докази
   ... діючих на сьогодні міжнародних нормативах аудиту. У чому ж полягає аудиторський ризик? Яка його суть? Аудиторський ризик являє собою побоювання того, що аудитор може висловити невідповідну думку про фінансову звітність, яка має суттєво недостовірну інформацію. Для того щоб усвідомити й оцінити вирішальне значення визначення аудиторського ризику для належного виконання ним своїх професійних обов’язків, з найменшою вірогідністю допущення помилок або неточностей у роботі, забезпечення найбільшої ефективності перевірки звернемося до історичних етапів розвитку аудиту і професії аудитора. Із зарубіжної літератури і практики відомо, що аудит має кілька підходів: 1) підтверджуючий аудит; 2) процедурний аудит; 3) системний аудит; 4) аудит зон ризику. Не вдаючись до до...
  • Аудиторські докази
   ... різні визначення суті аудиторських доказів. Так, одні економісти наголошують, що під аудиторським доказом варто розуміти інформацію, яка підтверджує правильність відображених в обліку даних, отриманих під час фактичної перевірки стану контрольовааного об´єкта, яку відбирає аудитор у процесі контрольних дій для надання замовникові висновку про достовірність звітності. Інші економісти аудиторські докази називають свідченнями, відомостями, отриманими аудитором під час перевірки. У процесі дослідження аудитор збирає і вивчає тільки ті свідчення про об´єкти перевірки, що можуть бути використані як аудиторські докази. Свідчення, не причетні до мети дослідження, вивченню й аналізу не підлягають. Аудиторські свідчення варто розуміти дещо ширше, ніж аудиторські докази. Не кожне свідченн...
  • Аудиторські послуги
   ... і бухгалтер­ської діяльності. Ці стандарти допомагають вийти з цілого ряду не­типових ситуацій, що виникають у процесі складання аудиторського висновку і під час виконання завдань, безпосередньо не пов'язаних з аудитом, особливо при компіляціях (збиранні й обробці даних). У Законі України "Про аудиторську діяльність" (стаття 20) пе­редбачено аудиторські послуги у вигляді консультацій, які можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення за­мовника до аудитора (аудиторської фірми). У такому договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет і термін пере­вірки, обслуговування аудиторських послуг, розміри й умови оплати, відповідальність сторін. Аудитори чи аудиторські фірми надають консультаційні послуги щодо організації і відновлення бухга...
  • Аудиторські робочі документи
   ... аудитора — це записи аудитора, здійснені ним під час планування, підготовки та проведення перевірок, узагальнен­ня їх даних, а також документально зафіксована інформація, отри­мана у процесі аудиту від підприємства-клієнта, третіх осіб або усні повідомлення, задокументовані аудитором за допомогою тестування. Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації — робочої та підсумкової. У вищезгаданому нормативі № 6 дається приблизний зміст та порядок оформлення і зберігання робочої документації аудитора. Завдання аудитора — вести документацію зі справ, що стосують­ся прийнятих рішень за результатами здійсненої аудиторської пере­вірки, яка буде покладена в основу аудиторського висновку. До робочої документації включається інформація, яка на погляд ау...
  • Аудиторські свідчення
   ... і затвердженим положенням. Таким чином, аудиторські свідчення - це інформація, які відбирає аудитор з метою складання висновків, на яких ґрунтується його кваліфікаційний висновок про бухгалтерську (фінансову) звітність. Таким чином, аудитор повинен використати свідчення, які б дозволили забезпечити високу чіткість аудиторського висновку відносно передбаченого в договорі на проведення аудиту об'єкту контролю 2 Аудиторські свідчення повинні відповідати ряду вимог, що забезпечать одержання оптимально необхідної Інформації, яка дозволить зробити обгрунтований висновок про стан об'єкту аудиту До вимог Відносять: • необхідність; • обґрунтованість; • повнота; • правильність. Під необхідністю аудиторського свідчення розуміють одержання конкретного необхі...
  • База оподаткування
   ... податку, що підлягає сплаті до бю­джету. Податкова база необхідна саме для нарахування податку, але вона не є безпосередньо обставиною, що породжує обов'я­зок сплатити податок, тобто об'єктом оподаткування. Наприк­лад, наявність у підакцизних товарах вартості не є фактом, що зумовлював би зобов'язання сплатити акциз. Реалізація підак­цизних товарів у роздрібній торгівлі не породжує податкових правовідносин. Такі відносини виникають у зв'язку з визначе­ними в законі діями платників податків: реалізацією підакциз­ного товару виробниками підакцизних товарів на внутрішньо­му ринку, ввозом товару на митну територію. Саме ці дії і є обставинами, що зумовлюють обов'язок спла­тити акциз. Створення бази оподаткування не означає прихо­вування, відсутність обліку чи заниження предмета (тим бі...
  • Баланс його будова та структура
   ... должны быть равны между собой. Статьи бухгалтерского учета — это показатели, отражаю­щие на соответствующую дату состояние отдельных видов хозяйственных средств и источников их образования. Каждая статья баланса имеет денежное выражение, именуемое оцен­кой статьи. Общим принципом оценки средств для баланса является их оценка по фактической себестоимости. В первом разделе актива баланса отражаются хозяйст­венные средства длительного пользования. Сюда входят нематериальные активы (патенты, программы для ЭВМ, товарные знаки и пр.), основные средства (строения, соору­жения, машины, оборудование, производственный и хозяйст­венный инвентарь и т.д.), а также долгосрочные финансовые вложения, например, в акции и облигации, по которым предусматривается получение прибылей...
  • Банки та контрольні функції їх у державі
   ... сферу банківської діяльності. Зарубіжні банки, що з'являються в Україні, використову­ють нові підходи до задоволення потреб клієнтів у нових послугах із урахуванням специфічних особливостей міжна­родних операцій. Відкриваються нові ринки капіталів, які трансформували традиційні системи вкладів, розвитком між-банківського ринку. Комерційні банки практикують фінан­сування під заставу майна, розвивають споживчий кредит, фінансування комерційної діяльності, виконання операцій :і євровалютою, створення кредитних карток та ін. На зміну паперовій технології обробки документів приходить банківсь­ка індустрія з пластиковими картками і ЕОМ; зростає вико­ристання касових автоматів і автоматичних касових машин, створюються АСУ банку, які дають можливість реально нада­вати послуги з інформаційної обробки дан...
  • Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання
   ... економічні вигоди; – по-третє, активи повинні контролюватися підприємством. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи встановлюються у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242. За наведеним у Положенні визначенням, «нематеріальний актив –немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам». Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за ...
  • Будова звіту про фінансові результати, основні вимоги до його заповнення та подання
   ... від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: – покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); – підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); – сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; – є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Слід врахувати, що: 1) дохід, пов'язаний з наданням послуг, повинен визначатися, виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Якщо послуги полягають у виконанн...
  • Бухгалерський облік товарних надбавок в рздрібній торгівлі
   ... обліку податку на додану вартість від 1.07.97 р.№ 141 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 (далі Інструкція) торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку 42 «Торговельна націнка», субрахунок 1 «Товарні надбавки». Врахокуючи, що субрахунок 42-1 може використовуватись на тоговельних підприємствах, які здійснюють тільки роздрібну торгівлю, то на підприємствах, що здійснюють 2 – 3 види торгівлі, товарні навдбавки повинні обліковуватись по видах діяльності на окремих субрахунках: 42-1 «Товарні надбавки на товари в оптових складах». 42-2 «Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі». 42-3 «Товарні надбавки підприємств громадського харчування». Отже, з 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка", субра...
  • Бухгалтер на всі часи
   ... їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки — при вирішенні питання про надання кредитів; постачальники — при укладенні ...
  • Бухгалтерська (фінансова) звітність
   ... появи першої публікації на облікову тему. З розвитком економічних відносин облік удосконалюється як надбудова суспільної формації, зростає його значення в доказах май­нової відповідальності. Поняття обліку є досить широким і багатогранним, так як він пов’язаний з господарською діяльністю людей. З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу – став обов'язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб'єктів. Він тісно пов'язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспіль...
  • Бухгалтерська звітність підприємства
   ... результатів на нову систему бухгалтерського обліку. Дана робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов’язкової бухгалтерської (фінансової) звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них. Більш детальну інформацію, що не наведена у цій роботі, містять конкретні закони, укази, на які зроблено посилання. Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не вдалося. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства. Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило,...
  • Бухгалтерська звітність. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція
   ... що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин. Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку. Вимоги до бухгалтерської звітності: • гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обгрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами; • забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю орган...
  • Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку
   ... курсової роботи: “Бухгалтерстька фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку”. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, новий План рахунків і Інструкція про його застосування спрямовані на організацію фінансового обліку та фінансової звітності. Управлінський облік підприємства мають розробляти самостійно та застосовувати з врахуванням конкретних умов діяльності підприємства з метою одержання необхідної обліково-економічної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень. Фінансова звітність розрахована на потреби користувачів в умовах ринкової економіки. Показники фінансової звітності мають деталізуватись, розкриватись та контролюватись підсистемою управлінського обліку та внутрішнього контролю. Програма ...
  • Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД
   ... курсові різниці. Облік імпортних товарно-матеріальних цінностей ідентичний загальним вимогам обліку, за виключенням деяких особливостей, зокрема: > приймання імпортних товарів з обов'язковою участю експерту торгово-промислової палати України із складанням приймального акту і акту експертизи. При виявленні нестачі або дефекту товарів складається рекламаційний акт; > обов'язкове декларування експортно-імпортних товарів при перетині митного кордону України; > відображення в обліку приймання товарів, що імпортуються, за датою вантажної митної декларації; > необхідність відокремленого обліку імпортних товарів і розрахунків по їх придбанню, що випливає з особливостей оподаткування цих товарів; > організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількістю ...
  • Бухгалтерський облік надходження товарів і податкового кредиту з ПДВ в роздрібній торгівлі
   ... - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження товарів та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Згідно з Указом Президента України з 1 жовтня 1998 р. достроково змінився порядок нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість. У зв’язку з цим знову суттєво помінялися в середині звітного року не тільки порядок бухгалтерського обліку ПДВ, але й обліку надходження товарів від постачальників. І на цей раз без відповідної попередньої методологічної підготовки бухгалтерської служби України до цих змін. В статті розглядається тільки бухгалтерський облік надходження товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними (роздрібними) цінами, з врах...
  • Бухгалтерський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі
   ... р.№ 141 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 (далі Інструкція) торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку 42 «Торговельна націнка», субрахунок 1 «Товарні надбавки». Врахокуючи, що субрахунок 42-1 може використовуватись на тоговельних підприємствах, які здійснюють тільки роздрібну торгівлю, то на підприємствах, що здійснюють 2 – 3 види торгівлі, товарні навдбавки повинні обліковуватись по видах діяльності на окремих субрахунках: 42-1 «Товарні надбавки на товари в оптових складах». 42-2 «Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі». 42-3 «Товарні надбавки підприємств громадського харчування». Отже, з 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари...
  • Бухгалтерський баланс
   ... 2, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 . Розрізняють такі види бухгалтерського балансу: • вступний — складається на початку діяльності підприємства; • періодичний — складається протягом календарного року за звітними періодами; • річний — відображує стан капіталу підприємства, розміщеного в активах і пасивах на початок наступного року, а також результати діяльності за попередній рік; • об'єдну вальний — складається в разі злиття кількох підприємств у об'єднання на правах юридичної особи; • розподільний — складається при реструктуризації великих підприємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами юридичної особи; • сапований — призначений для коригування контрак...
  • Бухгалтерський і податковий облік ліцензування
   ... Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, визначає, що на субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). Створюється враження, що придбані ліцензії, яким присвячена наша тема, збільшують активи підприємства. Проте це враження помилкове. Не варто забувати, що при визначенні нематеріального активу йдеться про право на провадження діяльності. Для правильного визначення нематеріального активу необхідно звернути увагу на один з критеріїв його визначення - він (нематеріальний актив) повинен бути ідентифіковани...
  • Бухгалтерський облік
   ... кредитного, касового та ін.). Інформація, яка відоб­ражалася в бухгалтерському обліку і звітності, передусім призначалась для міністерств та відомств і використовувалась ними для управління галуззю та економікою в цілому і розрахунку податкових платежів. Зовсім не застосовувалась практика складання і надання фінансової звітності для зовнішніх користувачів. У цьому не було потреби, оскільки зовнішньоекономічна діяльність становила монополію держави. Розробка методології і правил ведення обліку та звітності в колишньому СРСР покладалась на Міністерство фінансів, яке жорстко регламентувало організацію бухгалтерського процесу і здійснення всіх бухгалтерських процедур. Правила організації й ведення обліку та звітності для банків регламентував Держбанк СРСР. Базуючись на загальних принципах об...
  • Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності
   ... балансом і звітом про фінансові результати. В такому ж обсязі складається скорочена за кількістю показників фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття управлінських рішень. За загальними положеннями Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" господарсько-фінансова діяльність підприємства складається із звичайної діяльності та надзвичайних подій. Звичайна діяльність - це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведен...
  • Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ”
   ... підприємства внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Бухгалтерський облік – це процес безперервного і взаємопов’язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю окремого підприємства з метою одержання про нього поточних і підсумкових показників. Облікові вимірники. В бухгалтерському обліці існує три види вимірників: Натуральні вимірники – використовуються для обліку кількості матеріальних цінностей. Натуральні вимірники використовуються в аналітичному обліку; матеріальних цінностей, готової продукції, товарів, основних засобів. Трудові вимірники – використовуються з метою обліку кількості відпрацьованого часу і обліку праці витраченої на виготовлення продукції. Виражаються вимірники в одиницях часу. Використовуються при нарахуванні ...
  • Бухгалтерський облік в біржовій діяльності
   ... із придбанням цінностей, їх використанням, проведенням розрахунків, нарахуванням заробітної плати та її виплати, операції з реалізації продукції та інші. За даними господарських операцій необхідно скласти бухгалтерські проводки. На основі залишків за синтетичними рахунками та здійснених господарських операцій необхідно заповняти синтетичні рахунки, при цьому для кожного окремого виду господарських засобів та їх джерел потрібно відкрити відповідний рахунок (вказати шифр та назву рахунку і початковий залишок). Після цього, на основі методу подвійного запису операцій на рахунках, слід відобразити кожну господарську операцію відповідно за дебетом одного і кредитом іншого рахунку. При цьому біля суми потрібно вказувати і номер господарської операції. Наступним етапом виконання завдання є ...
  • Бухгалтерський облік в народному господарстві
   ... форми і системи оплати праці 4 2. Порядок нарахування заробітної плати працівникам 6 3. Утримання і вирахування з заробітної плати 10 4. Порядок оформлення й облік розрахунків з оплати праці 18 ...
  • Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
   ... виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіпсом (Греція), навощені дощечки, ликопапірус, пергамент (Рим) тощо. Перші письмові дані про господарський облік відносяться до XIV сторіччя. У 1391 р. італійський історик Т.Зерби писав про наявність подвійного запису, при якому сума кожної господар­ської операції записувалась двічі. В 1458 р. купець з Дубровника Бенедетто Котрулі в книжку "Про торгівлю і досконального купця" включив главу про подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книж...
  • Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні
   ... обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Бухгалтерський облік в установах культури, науки, освіти істотно відрізняється від обліку в інших галузях господарства, тому що при цьому використовується меморіально-ордерна форма обліку. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в цих установах. Індустрія побутового обслуговування і туризму розвивається в Україні значними темпами, що диктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського обліку операцій гостьового обслуговування, а також операцій по наданню послуг населенню. Крім цього й інші галузі мають визначені особливості функціонування. Звідси випливає необхідність вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарств...
  • Бухгалтерський облік витрат у будівельній організації
   ... розрахунків, управлінського обліку та внутрішньогосподарського розрахунку у будівельній організації. Організація бухгалтерського обліку витрат передбачає: • застосування єдиного підходу до відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій на підставі затверджених у будівельній організації правил ведення документообігу з урахуванням особливостей її діяльності; • застосування типових форм первинних облікових документів, системи рахунків, реєстрів аналітичного обліку та способів реєстрації й узагальнення наявної інформації та оброблення облікової інформації на паперових або машинних носіях; • розроблення облікової номенклатури об'єктів калькулювання. Об'єктом бухгалтерського обліку витрат можуть бути окремі види будівельно-монтажних робіт, окрема будівля і споруда...
  • Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною
   ... вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні. якщо давальницька сировина, з використанням якої виготовлено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику. Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах – це операція з переробки, збагачення чи використання (давальницької сировини) незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій з переробки цієї сировини), вивезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання гото...
  • Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі
   ... як безпосередні комерційні зв'язки на умовах договорів закупівлі-продажу і постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгових посередників; • роздрібна торгівля —сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або наданню послуг на підставі усного чи письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи для здійснення торговельної діяльності повинні мати: • свідоцтво про державну реєстрацію; • дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі (рішення сесії місцевої ради народних депутатів) або договір оренди приміщення; • ліцензії або їх копії, затверджені відповідним органом, який видав ліцензію; • торговий патент н...
  • Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
   ... форму обліку (без використання подвійного запису) можуть застосовувати сільськогосподарські підприємства, в яких працюють власник (голова) і члени його родини (без залучення найманих працівників), а також малі сільськогосподарські підприємства із середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно (крім членів сім'ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн. Сільськогосподарські підприємства, які відповідають статусу малих підприємств (із середньообліковою чисельністю працівників за звітний період до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації до 500 тис. євро), можуть вести бухгалтерський облік за спрощеною формою обліку із використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцiй суб’єктiв мал...
  • Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах
   ... обліку та Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації. Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації (доходу) і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження і реалізації цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість. З набранням чинності з 1 жовтня 1997 р. Зак...
  • Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту з пдв на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах
   ... обліку та Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації. Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації (доходу) і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження і реалізації цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість. З набранням чинності з 1 жовтня 1997 р. Зак...
  • Бухгалтерський облік підрядної діяльності
   ... їх замовникові. Поділ підрядників залежно від їх повноважень щодо об’єкта i учасників будівництва та виду виконуваних робіт на генпідрядників i субпідрядників не є підставою для незастосування цього ПБО. Під об’єктом будівництва, щодо якого відповідно до цього ПБО має бути організовано бухгалтерський облік доходів i витрат за будівельним контрактом, треба розуміти сукупність будівель та споруд або окремі будівлі та споруди (з внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газо- i теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними та допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм), будівництво яких здійснюється за єдиним проектом i кошторисом. ПБО 18 поділяє будівельні контракти на контракти з фіксованою ціною та контракти за ціною «витра...
  • Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі
   ... перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки. Згідно з Указом Президента України з 1 жовтня 1998 р. достроково змінився порядок нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість. У зв’язку з цим знову суттєво змінився в середині звітного року порядок бухгалтерського обліку ПДВ, в тому числі податкових зобов’язань, пов’язаних з реалізацією товарів. І на цей раз без відповідної попередньої методологічної підготовки бухгалтерської служби України до цих змін. В статті розглядається облік реалізації товарів, що оприбутковуються за продажними (роздрібними) цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1999 р., з врахуванням необхідних змін ...
  • Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
   ... податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 на облік реалізації товарів за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації товарів та податкових зобов’язань з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік, самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підгот...
  • Бухгалтерський облік реалізації цінностей
   ... ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік, самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки. В статті розглядається облік реалізації цінностей, що оприбутковуються за фактичною собівартістю або за купівельними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 квітня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкових зобов’язань з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації цінностей та пов...
  • Бухгалтерський облік реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ
   ... головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки. Згідно з Указом Президента України з 1 жовтня 1998 р. достроково змінився порядок нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість. У зв’язку з цим знову суттєво змінився в середині звітного року порядок бухгалтерського обліку ПДВ, в тому числі податкових зобов’язань, пов’язаних з реалізацією цінностей. І на цей раз без відповідної попередньої методологічної підготовки бухгалтерської служби України до цих змін. В статті розглядається облік реалізації цінностей, що оприбутковуються за фактичною собівартістю або за купівельними цінами, з вра...
  • Бухгалтерський облік у бюджетних установах
   ... а управлінської звітності, що формує не просто фахівця з обліку, а дозволяє виховати обліковця-аналітика, який здатен надавати керівництву конкретні позиції щодо удосконалення роботи бюджетних установ. Слід зазначити, що для вирішення питань студентам необхідно мати якісну підготовку з курсу “Бухгалтерський облік у бюджетних установах”, який дає основи механізмів здійснення конкретних бухгалтерських операцій. Складовою частиною вивчення курсу є самостійна підготовка студентами матеріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. Самостійна робота є обов‘язковою під час підготовки до практичних занять, для виконання контрольних робіт, створення проектів по управлінському обліку, для складання іспиту з даної навчальної дисципліни, тому вона повинна мати систематичний та плановий...
  • Бухгалтерський облік, його суть і значення
   ... господарські процеси, їх харак­тер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал­терського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галу­зей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно роз­ширює кількість користувачів обліковою і звітною інфор­мацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосе­редньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прями...
  • Бухгалтерський облік. Його суть і значення
   ... бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706. Необхідність цього процесу в Україні викликана: - об’єктивними факторами реформування всього економічного сектора держави; - формуванням нових економічних стосунків між суб’єктами господарювання; - підтримкою курсу України, як європейської держави, на всебічну інтеграцію у світове товариство. Останнє і стало головним чинником розробки і прийняття законодавчих актів, направлених на реформування системи бухгалтерського обліку в Україні та приведення її до міжнародних стандартів. За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимі­рюва...
  • Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ)
   ... valign=top > 1.1Сутність та специфіка бухгалтерського обліку в лікарні …………… . 8 1.2 Організація та ведення бухгалтерського обліку лікарні …………… . 11 1.3 Оплата праці в бюджетній установі в лікарні ………………………. 17 1.4 Нормативно- правове забезпечення обліку оплати праці в закладах охорони здоров’я……………………………………………………………. 25   ...
  • Валютний ризик в діяльності банківської системи
   ... базою і реально існуючою ситуацією; -- інфляцію, що переходить у гіперінфляцію та ін. Ризики виникають у зв'язку з рухом фінансових потоків і виявляються на ринках фінансових ресурсів в основному у вигляді процентних, валютних, кредитних, комерційних, інвестиційних ризиків. Поняття валютного ризику Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин. Валютний ризик - це ризик втрат при купівлі-продажі іноземної валюти за різними курсами. Даний ризик, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських організацій і диверсифікацією їхньої діяльності, і являє собою можливість грошових втрат у результ...
  • Вдосконалення системи бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств при переході на міжнародні стандарти
   ... рахунків дасть можливість підприємствам усіх галузей більш якісно і повно складати фінансову звітність, яка повинна задовольнити сучасні вимоги користувачів. Багато зусиль учених і бухгалтерів-практиків було докладено для того, щоб не руйнувати стару систему обліку, зберегти позитивні форми та методи, зробити перехід поступово і осмислено. Перехід на новий план рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій, установ вимагає завчасного розгляду та вивчення порядку відображення окремих господарських операцій сільськогосподарського підприємства, можливості та повноти відображення у фінансовій звітності доходів, витрат, результатів діяльності підприємства. Однією з проблем формування національної системи обліку в Україні є неузгодженість ряду законодавчих та нормативних актів, які в...
  • Вибіркові і суцільні спостереженняу фінансово-господарському контролі й аудиті
   ... та ін.). Суть вибіркового методу полягає у правильному відбиран­ні одиниць спостереження. Точність результатів, добутих за допомогою цього методу, залежить від способу відбирання одиниць спостереження, ступеня коливань ознаки у сукупності, кількості одиниць, які підлягають спостереженню. Теорія вибіркового методу грунтується на законі великих чисел. Вибіркові спостереження за умови правильної організа­ції і проведення їх дають досить достовірні дані, придатні для використання у фінансово-господарському контролі. У контрольно-аудиторському процесі до вибіркових спосте­режень вдаються з метою скорочення обсягу процедур, що використовують при дослідженні об'єктів контролю. Прикладом вибіркових спостережень може бути контроль­на перевірка якості інвентаризації товарно-матеріальних цін­но...
  • Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок”
   ... ВСТУП В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигля...
  • Види перевірок податкових органів
   ... сум. Увагу треба приділити методиці перевірки кожного із зазна­чених питань. Документальна перевірка — це другий етап контрольної ро­боти податкових органів за правильністю нарахування та своєча­сністю сплати до бюджету податків та зборів. Документальні пе­ревірки бувають планові та зустрічні. Планові документальні пе­ревірки здійснюються за річними планами контрольно-економіч­ної роботи та квартальними графіками перевірок по кожній діля­нці роботи. До планів потрапляють насамперед такі підприємст­ва, що отримують найбільші суми прибутків або мають значні обороти, чи допускають грубі порушення податкового законо­давства. Документальні планові перевірки можуть проводитися не рідше одного разу на два роки і не частіше одно­го разу на рік. Для перевірки податковий інспектор повин...
  • Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом. Планування собівартості
   ... робіт, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за одним з наведених методів: • вимірювання та оцінка виконаної роботи; • співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірюванні (м2, м3, т тощо); • співвідношення фактичних витрат від початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом. Будівельні контракти залежно від способу визначення ціни поділяються на контракти з фіксованою ціною та контракти за ціною "витрати плюс". Контракт з фіксованою ціною передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом...
  • Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку
   ... такий облік називається госпо­дарським. Господарський облік — це облік господарської діяльності підприємства та суспільства загалом, тоб­то це спостереження, сприйняття, вимірювання та реє­страція господарських фактів і явищ (верстат, буди­нок, пісок тощо) та господарських процесів (виготов­лення продукції, надання послуг, реалізація, розподіл фінансових результатів тощо). Залежно від природи облікової інформації госпо­дарський облік поділяють на такі взаємопов'язані між собою види: • оперативно-технічний; • статистичний; • бухгалтерський. Оперативно-технічний облік ведеться безпосередньо на місцях здійснення господарських операцій реєстрація виходу працівників на роботу, щоденні витрати сировини, матеріалів, щоде...
  • Визначення та класифікація нематеріальних активів
   ... форм власності. Витрати, пов’язані із створенням чи придбанням нематеріаль­ного активу, які були відображені як витрати звітного періоду, не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як актив. Не визнаються як актив, а завжди відображаються у складі витрат звітного періоду: – витрати на рекламу; – витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; – витрати на створення підприємства та підготовку його основної діяльності (організаційні витрати); – витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань. Нематеріальний актив визнається як актив, якщо: – існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання; – його оцінка може бути достовірно визначена. Надходження і оприбуткування будь...
  • Визначення фінансового результату від діяльності і порядок заповнення форми №2 “Звіт про фінансові результати”
   ... консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим П(С)БО. Малі підприємства скла­датимуть такий звіт за спрощеною формою. Порівнюючи форму нового звіту про фінансові результати з чинною фор­мою № 2, слід відмітити значне скорочення її обсягу — з п'яти розділів до трьох. Суттєво змінився і зміст цих розділів. Щодо першого розділу звіту про фінансові результати, то дотримані усі вимо­ги МСБО до структури звіту про прибутки та збитки — виділені статті, які дозволя­ють визначити фінансовий результат від звичайної та надзвичайної діяльності, а також у складі звичайної діяльності — від операційної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має дуже важливе значення для оцінки діяльності підприємства. Нова структура першого ...
  • Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю
   ... проставляв поряд фактичний відпуск і, нарешті, третій — порівнював кількість виданих продуктів з нормами, виявляв відхилен­ня. Уже на зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався як незалежний від безпосередніх виконавців та на документуванні господарських процесів. При VI династії в Єгипті у обліку почали складати кош­ториси витрат та контролювати їх додержання господарюю­чими суб'єктами, що підтверджується документами (2500— 2400 рр. до н. е.). Зокрема, внутрішній аудит здійснюється на будівельних, сільськогосподарських та інших роботах. Ке­рівник робіт у кінці дня подавав письмовий звіт. Приймання робіт і контроль за їх кількістю і якістю здійснювалися спе­ціальною комісією. У Вавилонії керівники робіт також складали звіти щод­ня, які перевірялися згідно з на...
  • Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю
   ... проставляв поряд фактичний відпуск і, нарешті, третій — порівнював кількість виданих продуктів з нормами, виявляв відхилен­ня. Уже на зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався як незалежний від безпосередніх виконавців та на документуванні господарських процесів. При VI династії в Єгипті у обліку почали складати кош­ториси витрат та контролювати їх додержання господарюю­чими суб'єктами, що підтверджується документами (2500— 2400 рр. до н. е.). Зокрема, внутрішній аудит здійснюється на будівельних, сільськогосподарських та інших роботах. Ке­рівник робіт у кінці дня подавав письмовий звіт. Приймання робіт і контроль за їх кількістю і якістю здійснювалися спе­ціальною комісією. У Вавшюнії керівники робіт також складали звіти щод­ня, які перевірялися згідно з нар...
  • Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат
   ... align="center"> Вступ Для можливості максимального використання у веденні оперативного податкового обліку даних бухгалтерського обліку необхідно, в першу чергу, забезпечити правильність ведення бухгалтерського обліку. Облік витрат виробництва та обігу дозволяє оцінити фінансову діяльність підприємства, і визначити правильність ведення ним...
  • Вищі державні контрольні органи у розвинених зарубіжних країнах
   ... частина регулювання, метою якого є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушення принципів, законності, ефективності й економії витрачання матеріальних ресурсів на цій стадії, а також в окремих ви­падках притягнення винних до відповідальності, одержання компенсації за збитки, вжиття коригуючих заходів, щоб за­побігти цим порушенням у майбутньому. Декларація визначає попередній контроль і контроль за фактом. Попередній контроль — це перевірка адміністративних і фінансових документів, яка здійснюється до одержання інформації про допущені порушення. Контроль за фактом — це перевірка, яка провадиться після одержання інформації про факт порушення. Декларацією передбачаються організація внутрішнього і зовнішнього контролю відомств і організацій, незалежність контролю і прац...
  • Відкриття, закриття та ведення особових рахунків платників податків
   ... Повне та своєчасне надходження податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету та до державних цільових фондів забєспечується досить складною системою їх обліку органами державної податкової служби. Цей облік забеспечує податкові органи, органи державного управління та платників податків про нараховані, відстрочені, розстрочені та сплачені податкові зобов`язання, плдатковий борг та його погашення, переплати, відшкодування з бюджетув розрізі платників податків та платежів. Дані обліку дозволяють не тільки знати стан розрахунків платників податків з податкових зобов`язань на будь-яку дату, з будь-якого платежу та бюджету, але й планувати та прогнозувати надходження до державної скарбниці в майбутньому. Крім того, облік платежів дозволяє приймати виважені, обгрунтовані рішення для по...
  • Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бухгалтерської експертизи
   ... діяльності. Разом з тим між аудитом, реві­зією фінансово-господарської діяльності і судово-бухгалтерсь­кою експертизою є суттєві відмінності. Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює питання, поставлені на дослідження з метою отримання нау­ково обгрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бух­галтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів та ін.) заін­тересовані, щоб належна їм частка прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що подат­ки нараховані правильно, своєчасно і в...
  • Відображення операцій по рахунках в банках у бухгалтерському обліку
   ... призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій. Рахунок № 31 "Рахунки в банках" має такі субра­хунки: 311 "Поточні рахунки в національній валюті"; 16 Бух. фінансовий облік № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"; № 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"; № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті". На дебеті рахунка № 31 "Рахунки в банках" відобра­жається надходження грошових коштів, на кредиті — їх використання. Субрахунки № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та ру...
  • Відповідальність за порушення податкового законодавства
   ... передбаченої нормами податкового права на­лежної поведінки. У сучасних умовах для забезпечення необ­хідного рівня податкових надходжень вирішального значення набуває застосування заходів державного примусу в податковій сфері. Останні мають такі специфічні ознаки: 1)здійснюються з метою забезпечення режиму законності у сфері оподаткування та дотримання правил сплати податкових платежів; 2)поширюються як на юридичних, так і на фізичних осіб; підстави та порядок їх застосування визначаються фінансовим, адміністративним і кримінальним законодавством; 3)їх застосування є результатом реалізації державно-владних повноважень посадовими особами спеціальних державних органів; 4) метою податкового примусу є спонукання платників по­ датків до виконання податкового обов'язку; 5)різнобіч...
  • Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства
   ... Нарахування пені починається від першого робочого дня: а) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання - при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податку; б) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні - при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами. Терміном закінчення нарахування пені є день сплати (прийняття банком платіжного доручення) або, якщо податковий борг погашається шляхом стягнення коштів і активів, - день відчуження активів із права власності. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнен...
  • Внутрішній аудит витрат підприємства громадського харчування
   ... персонал управління підприємством громадського харчування залишився перед вибором, чим конкретно слід займатися і кому. Відповідно контрольна функція управління як кажуть, “зависла у повітрі”. Це не дивно, бо безліч суб’єктів перевірки насамперед цікавляться податковим обліком (бо там значні економічні санкції). Якщо дослідити предмет перевірок, то, відкинувши технічний контроль, встановимо, що 90% часу займає контроль фінансовий,а в ньому – до 75 % - перевірка витрат обігу,виробництва,обслуговування та валових витрат. Безперечно, вплив та місце витрат як об’єкта (предмета) контролю важко переоцінити. Для податківців – це найсуттєвішій чинник зменшення розміру об’єкта оподаткування, фактор легалізації видатків. Для системи управління –найперший та найголовніший фактор собівартості...
  • Вплив системи оподаткування на інвестиційну активність суб’єктів підприємницької діяльності
   ... процесу зносу і старіння основних фондів у промисловості, при значному погіршенні вікової структури їхньої активної частини різко скоротилися інвестиції у виробничий сектор. Оскільки одним з основних завдань держави є забезпечення доходної частини бюджету, то на фоні зниження обсягів виробництва назріла необхідність виведення підприємств із кризового стану та створення нових перспективних підприємств за рахунок підвищення інвестиційної активності. Аналіз останніх публікацій показує, що даний напрямок у науковій сфері є актуальним, чого не можна сказати про практику. Вітчизняні дослідники Азаров М.Я., Бондаренко Г.І. [1], Нечай Н.В. [2] наводять загальний опис фіскальних відносин у країні, ряд авторів наукових публікацій – фахівців ДПАУ розглядають дану проблему тільки з позиції розрахунку дох...
  • Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні
   ... та реальні макроекономічні показники…… .ст. 30 Розділ VII. Нові макроекономічні показники: індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації………………………… ст. 33 Висновок……………………………………………………………… .ст. 39 Список використаної літератури……………………………………… ст. 41 Додатки .ст. 43 Вступ Перехід України на ринкові відносини потребує докорінної перебудови обліку та статистики. Але зробити це миттєво просто неможливо. Цей процес має тривалий еволюційний характер. Для того щоб прискорити його, не...
  • Гарантії на експлуатацію
   ... частину акта "Ідентифікаційний код" та "Код за ДКУД" заповнює організація — виконавець робіт (підрядчик, субпідрядчик). Решта рядків адресної частини заповнюється відповідно до контракту (договору) на виконання робіт. При цьому рядки "Найменування об'єкта" та "Локальний кошторис № ." повинні відповідати затвердженій у встановленому порядку проектно-кошторисній документації. Вартість виконаних робіт розраховується в тисячах гривень. У разі виконання підрядною організацією за звітний період незначного обсягу робіт розрахунки можна виконувати у гривнях. Обов'язки сторін щодо організації здачі-приймання об'єкта в експлуатацію визначаються у контракті відповідно до їх функцій у процесі будівництва і їх слід чітко регламентувати. Водночас у цьому пункті ...
  • Головна книга
   ... велись як індивідуальні, їх відкривали на кожний об'єкт обліку (наприклад, рахунок Коштів, рахунок Зерна, рахунок купця Мозиря тощо). За даними Головної книги складався баланс. Таким чином, наприкінці XIV століття вперше була описана книжкова форма обліку. Вона задовольняла потреби купців і дрібних ремісників. Проте із зростанням обсягу діяльності, збільшенням кількості господарських операцій виникла потреба в узагальнених (синтетичних) показниках. Тоді Головна книга перетворилася в регістр синтетичного обліку, паралельно якому став вестись аналітичний облік в окремих допоміжних книгах. Так наприкінці XIV століття появилась нова італійська форма бухгалтерського обліку. У другій половині XVIII століття стали застосовувати меморіально-касову або німецьку форму обліку, при якій суворо роз...
  • Грошові потоки, звітність, планування
   ... паче. Гроші – не мета, а засіб її досягнення. Ні факт отримання доходів, ні факт понесення витрат, а відповідно до цього і отримання фінансового результату, не можуть залежати від стану розрахунків, тобто від того, коли саме грошові кошти було отримано чи сплачено. У зв’язку з цим цілком зрозумілим має бути порядок визначення величини фінансового результату, відображеного у ф.1 (баланс) і ф.2 (Звіт про фінансові результати). Цей порядок вже відомий нам під назвою методу нарахувань. Віддавши покупцеві товар в кредит – зареєстрували виручку, адже вона незабаром надійде. Разом з тим записуємо витрати понесені у зв’язку з отриманням саме цієї виручки (доходів від реалізації). Так визначаються прибутки або збитки. Прибуток – це збільшення власності, збиток...
  • Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання
   ... прямих витрат наведено у пунктах 2-6, а склад статті калькулювання "Загальновиробничі витрати" — у пункті 7 цього розділу. Зазначений Перелік статей калькулювання, як і їх склад, може уточнюватися будівельною організацією самостійно. До статті "Прямі матеріальні витрати" включається: • вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих виробів та напівфабрикатів; • вартість допоміжних та інших матеріалів, придбаних у сторонніх організацій та виготовлених у допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації, що в подальшому безпосередньо використовуються на виконанні будівельно-монтажних робіт; • вартість паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії всіх видів і запасних частин тощо. Вартість матеріальних ресурсів вклю...
  • Групування та облік витрат виробництва за елементами
   ... послуг); - витрати купівельних напівфабрикатів та комплек­туючих виробів, що потребують монтажу або додаткової обробки на даному підприємстві; - витрати палива й електроенергії, що використову­ються на технологічні, енергетичні, рухомі та інші виробничі потреби підприємства. Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на трансформацію і передачу придбаної енергії до місця її споживання включаються до відповідних елементів витрат; - витрати тари і тарних матеріалів. У випадках включення вартості тари, прийнятої від ...
  • Дебіторська заборгованість
   ... підприємства слід визна­чати щоквартально. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська за­боргованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами. Дебіторська заборгованість відображається у формі № 1 "Баланс" у складі активів. Активи підприємства - це ресурси, що контролюються підприємством, від використання яких очікується отримання економічних вигод у майбутньому. Зви­чайно економічна вигода від дебіторської заборго­ваності виражається в тому, що підприємство в результаті її погашення розраховує рано чи пізно отримати грошові кошти або їх еквіваленти. Відпо­відно дебіторську заборгованість можн...
  • Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі
   ... подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актін та запобігання їм у подальшій діяльності. Державна контрольно-ревізійна служба має централізо­вану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізій­не управління України очолює заступник міністра фінансін України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкова­ністю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, роз­рахункові та інші рахунки в банках. Функції державної контрольно-ревізійної служби поляга­ють у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, досто­вірності облік...
  • Державне мито
   ... З іншого боку, метою стягування державного мита є покрит­тя витрат державного або іншого органу, у зв'язку з його діяль­ністю. Особливості застосування механізму державного мита в Україні регулюються Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. «Про державне мито», а деталізує його засто­сування Інструкція про порядок обчислення і стягування дер­жавного мита, затверджена наказом Головної Державної подат­кової інспекції України від 22 квітня 1993 р. №15. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за здійснення в їх інтересах дій та видачу документів уповноваженими на те органами. Державне мито стягується: 1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті щодо релі...
  • Державний контроль монопольної діяльності підприємств на товарному ринку
   ... на ринку. Це призводить до обме­ ження конкуренції і порушення прав споживача. Регулюєть­ся ця діяльність Законом України "Про обмеження монопо­лізму та недопущення недобросовісної конкуренції у під­приємницькій діяльності". Монопольне становище підприємців на ринку для всіх видів товарів народного споживання, а також для всіх видів робіт і послуг, обігу капіталів (фінансів, цінних паперів) визначається Антимонопольним комітетом України і його територіальними управліннями в межах адміністративної області або автономії (район, населений пункт). Зловживаннями монопольним становищем вважають: нав'язування таких умов договору, які ставлять контраген­тів у неоднакове становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, включаючи нав'язування то­вару, не потр...
  • Джерело сплати податку
   ... платника податків, що вимагає додаткової аргументації. По-перше, до­ходи вже є елементом капіталу платника. По-друге, якщо мати на увазі майно платника, а точніше — кошти, отримані за його рахунок (суми від реалізації нерухомості, накопичені кошти), то в цьому разі — ситуація екстраординарна, оскільки часто для сплати податку реалізують об'єкт оподаткування (прода­ють земельну ділянку для перерахування плати за землю) або здійснюють процеси, які в результаті все одно призводять до втрати права власності на об'єкт (податкові платежі за раху­нок коштів, призначених для розширення, реконструкції; по­зикових коштів). Наприклад, об'єктом земельного податку є земельна ділян­ка, а предметом — конкретна ділянка землі. Джерелом цього податку може бути або доход, отриманий від використання цієї ділянк...
  • До вирішення питання проблемної дебіторської заборгованості
   ... послуг є утвердження колектингових компаній. Колектингова компанія ( від англійського collection agency – collector – колекціонер, збиральник) – це організація, яка займається поверненням проблемної заборгованості. Колектингові агентства працюють як з банківською заборгованістю по кредитах, з страховими компаніями з врегулювання майнового і не майнового страхування, так і з іншими організаціями з метою повернення проблемної дебіторської заборгованості. Їхня робота проходить як по поверненню суми заборгованості, так і по термінам виплати коштів. Уперше колектингові компанії з’явилися в США ще в 1945-1950 роках як установи, які займалися поверненням виключно банківської заборгованості. На той час колектингова компанія була виокремленим підрозділом у банку і складалась із служби банківсько...
  • Довірчі інтервали
   ... коригування прогнозної інформації: зміна довірчих інтервалів та імовірностей, введення додаткових реквізитів та ін. Наприклад, довірчі інтервали для таких реквізитів господарських операцій, як дата або сума, з часом, як правило, зменшуються: чим менший часовий інтервал між поточною датою і терміном здійснення операції, тим менші довірчі інтервали, і навпаки. Це пов'язано із збільшенням кількості та якості інформації про наступні події і процеси у міру наближення до них. Звичайно, можуть виникнути нетипові ситуації, пов'язані з необхідністю перенесення термінів здійснення очікуваних господарських операцій або з їх переоцінкою, але одним з головних завдань проблемного управлінського обліку є нагромадження, аналіз і уточнення зафіксованих раніше прогнозів та оцінок. ...
  • Документальне оформлення видачі готівки з каси
   ... в установах банків, наявність податкового боргу у підприємс­тва (підприємця), результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою. Контролюючі органи беруть участь у прове­денні спільних перевірок. Перевірка безпосередньо за місцезнаходжен­ням підприємства (підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених чинним законо­давством за певний період - квартал, півріччя, рік тощо (але не менше ніж за три місяці). Відповідальність за дотримання поряд­ку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців та керівників підприємств. Особи, винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в уста­новленому чинним законодавством порядку. У разі виявлення порушень установленого по­рядку ведення опер...
  • Документальне оформлення надходження основних засобів
   ... (ф. ОЗ-5) Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф.ОЗ1) застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих обєктів, для обліку введення їх в експлуатацію, при оформленні внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу основних засобів, внаслідок їх передачі іншому підприємству. Він оформляється комісією в одному примірнику в момент поступлення чи вибуття основних засобів. Після цього, акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1) з даного технічного документу передається в бухгалтерію, підписується керівником та головним бухгалтером. Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів (ф. ОЗ-2) підписується відповідним працівником відділу та представником ор...
  • Документальні методичні прийоми таконтрольно-аудиторські процедури їх
   ... юридичної сили первинного документа перевіряють наявність таких рекві­зитів: найменування документа та його коду; дати складан­ня; змісту господарської операції; вимірників господарсь­кої операції (у кількісному і вартісному вираженні). Пере­віряють справжність підписів, звірених із зразком, що зна­ходяться у бухгалтерії, наявність штампів і печаток, розпи­сок про одержання цінностей тощо. Контролюють також наявність усіх додатків до первинних документів, підстав на відпуск цінностей, специфікацій, доручень. Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто його досто­вірність. Виявляють випадки необірунтованих виправлень, підчи­щання, зміни кількості, ціни і суми у документах на відпуск цінностей. У кожному випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна позначка, ...
  • Документація господарських операцій
   ... оформлення господарських операцій відповідними документами, призначений для первинного спостереження за господарськими операціями як обов’язкова умова відображення їх в обліку. Документація відіграє також важливу роль в управлінні діяльністю підприємства, забезпечує контроль за збереженням майна господарства, раціональним його використанням. Вона має юридичне значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій. Використовують документацію для аналізу господарської діяльності, фінансового контролю, аудиту й документальних ревізій. Документ — це письмове свідчення на паперових або машинних носіях про здійснення господарських операцій. Документи бувають первинні та зведені. Первинний документ складають під час виконання господарської операції чи одразу після її завершен...
  • Документація й інвентаризація
   ... документом. Документ* є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення. Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою умовою для відображення їх в обліку. Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів регламентуються Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. Проте значення документації в господарській роботі підприємств не обмежується тільки тим, що її використовуют...
  • Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
   ... і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку. Накопичу вальні відомості випуску господарської продукції (в натуральному і вартісному вираженні) і накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця. Ціна проставляється на підставі номенклатури-цінника, наявність якого є однією з важливих умов організації обліку господарської продукції. В ньому вказується вид кожного виробу, його відмінні ознаки (модель, артикул, марка, фасон тощо) привласнений йому код, сукупний номенклатурний номер, що закріплюється на весь час виробництва і збуту продукції наданому підприємству, та облікові ціни. При використанні ЕОМ в бухгалтерському обліку, крім номенклатури цінника, розробляється комплекс довідників продукції, яка опода...
  • Еволюція фінансового аналізу та його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком
   ... та організована так, щоб надавати високоякісну, безпомилкову, точну „сировину” для роботи аналітика. Безперечно й сам аналіз не може бути точним без вдосконалення його процедури. Саме тому і можна окремо прослідкувати еволюцію аналізу. Оскільки аналіз є похідною обліку, то звичайно і його розвиток починався разом із становленням бухгалтерського обліку. Зокрема, аналіз був складовою частиною системи маноріального обліку і аудиту в феодальній Британії (ХІІ ст.). Це була одна з перших форм писемного систематизованого обліку та контролю, що використовувалась в сільськогосподарських маєтках та базувалась на простій бухгалтерії [1,с.34]. Основним кінцевим документом цієї системи був звіт управляючого своєму хазяїну (лорду), який містив наступну інформацію: - майно на початок періоду (свого роду „з...
  • Екологічне оподаткування: збір з власників транспортних засобів, плата за землю, збори за спеціальне використання природних ресурсів
   ... відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Державна політика у сфері екології, як і будь якій іншій сфері повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів , але ця система, особливо у перехідний період повинна бути еластичною , тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів , вміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища. І це є дуже ефективним засобом подолання екологічної кризи та забезпечення природоохоронної функції держави . Основні напрями втілюватимуться за допомогою с...
  • Економічна природа та значення ПДВ
   ... характерних для країн з розвинутою ринковою економікою. Розроблено і відображено (хоча й далеко не досконало) законодавство з питань оподаткування, його інструктивне та методичне забезпечення, створена сучасна податкова адміністрація із сучасною організаційною структурою. Існує ряд основних податків, які дістали загально світове визнання, хоча механізм їх справляння може суттєво відрізнятись в конкретній країні. До них належать прямі і не прямі податки, та інші збори й обов'язкові платежі. З точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди ефективніші за прямі. Одним із основних видів непрямих податків є ПДВ. Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості на кожному етапі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що надходить до бюджету після ...
  • Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу
   ... “запаси” [ ]. Згідно з Положенням бухгалтерського обліку 9 ”Запаси” [ ], запаси - це активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; активи, що утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Запаси призначені для виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу потягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо: існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням; їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси класифікуються за трьома ознаками (табл. 1.1) Таблиця 1.1 Гру...
  • Економічна сутність податків та їхнє призначення
   ... зв'я­зок Із платниками завдяки фінансуванню відповідних витрат. Цьому процесові приділяється велика увага з боку фінансової науки, і в ньому виявляється економічна сутність функцій держави та її реалізація. За наявних умов недостатньо розглядати податки загалом. У кожній державі є багато податків і зборів, що забезпечують мобілізацію коштів в її розпорядження. Вся сукупність подат­ків, зборів, відрахувань і платежів в державі становить її подат­кову систему. Податкова система кожної держави має свою структуру, тобто класифікацію податків залежно від різних оз­нак. Структура податкової системи визначається, здебільшого, рівнем економічного розвитку держави, а також політичними силами, що перебувають при владі. У класичному плані всі податки поділяються на державні й місцеві, прям...
  • Економічний контроль у системі наук
   ... і факти у контролі дістають певну інтерпретацію і є основою управ­ління економікою за умови, що вони узагальнені в теорії. Основою функції контролю є наукове дослідження — про­цес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення для раціонального використання у практичній діяльності людей. Тому виникає потреба розвитку економіч­ного контролю як системи наукових знань. Поняття науки грунтується на змісті і функціях її у су­спільстві. Змістом науки є: теорія як система знань, що є формою суспільної свідо­мості; суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для створення благ, що є життєвою потребою людей. Важливою функцією науки є розвиток системи знань, що сприяють найбільш раціональній організац...
  • Етапи аудиту. Планування роботи аудиторської фірми. Складання загального плану аудиту
   ... характеру і витрат часу на перевірку. Метою планування є встановлення аудитором найважливіших напрямів перевірки об’єктів, які слід перевірити досить ретельно, щоб вивчити усі фактори, які сприяють неналежному веденню обліку і звітності на підприємстві. Необхідність і порядок планування регламентується МНА 9 (Міжнародний норми аудиту) та Національним нормативом аудиту № 9. План складається так, щоб аудитор вчасно і якісно здійснив перевірку з урахуванням індивідуальних особливостей замовника. 1. Порядок розробки планів та програм аудиту Аудиторський процес складається з трьох основних етапів: пла­нування, збору і аналізу інформації, необхідної для оцінки достовір­ності балансу та фінансової звітності, написання звіту (висновку). Одним із...
  • Етапи розвитку аудиту і їх характеристика
   ... огляд фінансової звітності — Підготовка аудиторського звіту Після призначення аудитора для проведення аудиту в конкретному підприємстві від здійснює попереднє обстеження діяльності клієнта з таких питань: сфера діяльності, спеціалізація виробництва, попит на продукцію клієнта, особливості економіки галузі, стратегія діяльності, наявність справ у суді, претензії різних організацій і підприємств. Потрібно вивчити звітність підприємства за попередній рік, проаналізувати зміни в поточному році порівняно з минулим по виробництву валової продукції, її собівартості та інших показників; які нові види продукції почали вироблятися, чи користується вона попитом, які тут виникли проблеми. На цьому етапі в загальних рисах вивчається стан обліку і внутрішньогосподарського контролю, зміни в обліковій пол...
  • Ефективність використання оборотних фондів
   ... підприємствах тих галузей, що переробляють первинну си­ровину, застосовують показник (коефіцієнт) виходу або видобут­ку готової продукції з вихідної сировини. Наприклад, на під­приємстві кольорової металургії таким показником служить коефі­цієнт видобутку міді з руди, а на цукровому заводі — вихід цукру з буряків. На підприємствах окремих галузей народного господар­ства показником ефективності використання сировинних ресурсів є витрата сировини на одиницю готової продукції. Так, на ком­бінатах (заводах) чорної металургії застосовується показник витрати сировини (залізної руди, вугільного коксу, флюсів) на одну тонну чавуну, а на підприємстві з виробництва мінеральних добрив — витрати сірчаної кислоти на тонну суперфосфату тощо. На підприємствах обробної промисловості для цієї мети засто­...
  • Єдиний (фіксований) сільськогосподарський податок
   ... нормативними актами, які регулюють механізм справляння єдиного (фіксованого) податку для сільськогоспо­дарських виробників є Закон України «Про фіксований сільсько­господарський податок» від 17 грудня 1998 року, а також постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­ложення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку» від 23 квітня 1999 року, на­каз ДПА України від 27 квітня 1999 p., яким затверджено По­рядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку і заповнення форми розрахунку. Зазначимо, що ці нормативні акти не передбачають для сільськогосподарських товаровироб­ників можливості вибору загального чи спеціального режиму оподаткування, що діє згідно з законом до 2009 року. Єдиний сільськогосподарський податок є загальнодержав­ним по...
  • Єдиний податок
   ... «Перехідні положення» Конституції України. Застосування такої системи є найбільш поширеним способом оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва, що введений в дію з 1 січня 1999 р. причому таким суб'єктам надано право вибору між оподаткуванням за загальною чи спрощеною системою. Сьогодні спрощена система оподаткування обліку і звітності регламентується великою кількістю нормативних актів, особ­ливе місце серед який посідають: 1)вищевказаний Указ Президента; 2)Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва—юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування обліку і звітності; 3)Порядок видачі Посвідчення про право сплати єдиного по­ датку суб'єктом малого підприємництва — юридичною особою; 4) Розрахунок сплати єдиного п...
  • Журнал реєстрації господарських процесів
   ... той же час, відповідно до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", до валових витрат включаються суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування". Таким чином, плата за землю та з власників транспортних засобів теж повинна включатися до витрат фермерських господарств, а не здійснюватися за рахунок їх доходів. Є ще й таке зауваження. Відповідно до пункту 7.5 Методичних рекомендацій, до складу виробничих витрат не включаються використані на будівництво і придбання основних засобів та закладення багаторічних насаджень кошти та товарно-матеріальні цінності. Ці суми відображають у графі 16 як збільшення вартост...
  • Завдання обліку і первинний облік тварин
   ... з цього, основними завданнями обліку основного стада, молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі у сільськогосподарських підприємствах є: • своєчасне і правильне документальне відображення операцій та забезпечення достовірності даних щодо надходження і вибуття тварин й одержання готової продукції; • контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху; • забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів'я з метою визначення потреби у кормах на кожен день; • правильне обчислення фактичної вартості тварин при їх надходженні та вибутті; • здійснення заходів з метою недопущення нестач, крадіжок і загибелі тварин. Бухгалтерський облік молодняку тварин на фермах і в бухгалтерії сільськогосподарського підприємства організовується і ведеться під...
  • Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації
   ... розглянути і затвердити програму ревізії, запропонувати ревізорам ознайомитись з відповідними нормативними документами, розглянути необхідність залучення галузевих спеціалістів, а також забезпечити ревізора необхідними бланками актів, довідок і т.д. Керівнику ревізійної групи одночасно з наказом про призначення ревізії дається програма комплексної ревізії, в якій, крім конкретних завдань, вказуються ділянки роботи, які підлягають суцільній перевірці. Якщо до часу призначення ревізії в контрольно-ревізійному відділі є матеріали про факти порушень на об'єкті перевірки (недостачі, крадіжки І т.д.), то вони також передаються керівнику групи. Склад ревізійної групи встановлюється залежно від тривалості періоду ревізії та самої програми. Підготовка ревізії починається із ознайомлення з діяльніс...
  • Загальна характеристика бухгалтерського обліку
   ... принципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування, започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706. Об’єктом дослідження виступає бухгалтерський облік як інформаційний процес. Предметом дослідження є складові бухгалтерського обліку, його особливості організації та завдання. Завданням дослідження є розкрити поняття господарського обліку, бухгалтерського обліку та його завдань, основні складові та головні напрямки розвитку. Методи дослідження. Під час проведення дослідження були використані такі загальнонаукові методи дослідження як літературний метод (опрацювання літературних джерел), мето...
  • Загальна характеристика податкової системи України
   ... обов’язковості; соціальної справедливості; фіскальної та економічної ефективності. Комплекс податкових заходів істотно впливає на економічну діяльність господарюючих суб’єктів, стимулюючи економічну і інвестиційну активність. Практика свідчить, що наслідком збільшення ставок і маси стягнення державою податків завжди є збільшення інфляційних тенденцій. Збільшення маси або напрямів оподаткування призводить до зростання цін, або через скорочення попиту внаслідок зростання цін веде до погіршення фінансового стану господарюючих суб’єктів, що характеризується подальшим поглибленням кризи і спадом виробництва у загальноекономічному масштабі. Іноді підприємства штучно утримують низькі ціни на свою продукцію з метою зниження абсолютної маси податків, - з одного боку; а з іншого - шляхо...
  • Загальні вимоги до фінансової звітності
   ... цьому Положенні (стандарті), мають таке значення: Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). Власний капітал — частина в активах підприємства, що...
  • Загальні положення про облік праці
   ... скорочену тривалість робочого часу: 1) для працівників віком від 16 до 18 років -6-годинний робочий день при шестиденному робочому тижні, тобто 36-годинний робочий тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 4-годинний робочий день, тобто 24-годинний робочий тиждень; 2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкід­ливими умовами праці, — не більше 36 годин на тиждень. Статтею 194 КЗпП України визначено, що заробітна плата працівникам, молодшим 18 років, за скороченої тривалості щоденної роботи сплачується в ...
  • Загальнодержавні збори
   ... над­ра1 надра надаються організаціям, підприємствам і громадянам виключно в користування і тільки в тому разі» якщо в них е спе­ціальний дозвіл (ліцензія) на використання ділянки надр. Закон України «Про систему оподаткування» відрахуван­ня за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держав­ного бюджету, відносить до загальнодержавних. Виходячи з цього, при видобутку корисних копалин на території України діють єдині правила обчислення і сплати таких відрахувань. При цьому не має значення якість видобутих корисних копа­лин і умови їх видобутку. Платниками збору за геологорозвідувальні роботи є корис­тувачі надр усіх форм власності, у тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, що добувають корисні копалини на раніше розвіданих родовищах, а також на розміщених на те­рито...
  • Загальноприйнята методика розрахунку собівартості продукції тваринництва
   ... продукції), вартості худоби і птиці, що були в групі на початок року та надійшли з основного стада чи з інших груп, ферм і підприємств, та вартості приплоду (без вартості загиблих тварин). Кількість живої ваги становитиме вагу тварин, що реалізовані, забиті, переведені в інші групи та залишені на кінець року. Собівартість 1 ц живої ваги худоби і птиці визначається діленням їх вартості на кількість центнерів живої ваги (без ваги тварин, що загинули). На підставі розрахованої собівартості 1 ц живої ваги обчислюється фактична собівартість худоби, яка реалізована, переведена в основне стадо, забита на м'ясо, а також та, що залишилася в підприємстві на кінець року. Вартість худоби, що загинула з різних причин, в кінці року не уточнюється. Сільськогосподарські підприємства мають право в...
  • Загальноприйняті принципи і системи обліку
   ... яких налічувалося на початку 60-х років понад 100 різновидів. Кожна національна система бухгалтерського обліку через трансформацію відповідних законодавчих актів дає змогу ефективно вирішувати тактичні й стратегічні завдання розвитку економіки відповідної країни. Не дивлячись на спроби трансформації національних систем на світовому рівні, які застосовуються міждержавними інститутами, всеж таки залишаються великі різниці в системах бухгалтерського обліку навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою. Бухгалтерська практика, яка застосовується в більшості зарубіжних країн, відрізняється використанням положень принципу обачності, принципу балансової вартості і фіскальних законів. Бухгалтерський облік різних країн суттєво відрізняється в силу багатьох причин та обставин. Кожній країн...
  • Задачі, об’єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки контролю операцій з товарно-матеріальними цінностями
   ... операцій, пов’язаних з надходженням і використанням матеріалів; – збереження матеріальних цінностей за місцями зберігання та на всіх стадіях їх руху; – договірно-розрахункової системи матеріально-технічного постачання, правильності і своєчасності розрахунків з постачальниками; – використання і дотримання встановлених норм витрачання матеріалів у процесі виробництва; – стану аналітичного (складського і бухгалтерського) обліку матеріалів та правильності визначення їх собівартості; – правильності встановлення номенклатурних цінників та обґрунтованості визначення собівартості продукції. ...
  • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
   ... реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; • внутрішньогосподарський (управлінський) облік — система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством; • господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства; • зобов'язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди; • консолідована фінансова звітність — фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати ді...
  • Закон України “Про податкову службу в Україні”
   ... податкову службу в Українській РСР”, а в 1993 роцi — Закон “Про внесення змiн i доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Українi”. Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України «Про Державну податкову службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України» . До системи органів державної податкової служби належать: · Державна податкова адміністрація України; · державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; · державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах - органи державної податкової служби. У складі органів д...
  • Заробітна плата
   ... вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили заробітна формується на ринку праці і є зовнішньою відносно підприємства. Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. Під час формування частки заробітної плати необхідно не допускати відшкодування надлишкових затрат праці забезпечувати її підвищення тільки у зв'язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці. Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактора і використання трудового потенціалу. При цьому використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору методів ув'язки заробітної пл...
  • Збір за використання радіочастотного ресурсу
   ... радіочастот (що дає право використовувати радіочастоти); - щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу. Від сплати цих платежів звільняються спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу в Україні. Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії та щомісячних зборів визначаються КМУ не частіше одного разу на рік. Збір за використання радіочастотного ресурсу - це загальнообов'язковий збір, який сплачується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання. Таблиця 1 Збір за використання радіочастотного ресурсу Платники   ...
  • Звіт про власний капітал
   ... визначаються окремим положенням (стандартом). 4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту). 6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік. Зміст статей звіту про власний капітал 7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду. 8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок&...
  • Звіт про рух грошових коштів
   ... грошових коштів". Згідно з П(С)БО 4 еквіваленти грошових коштів — це різновид фінансових інвестицій, що відображаються на рахунку 35 "Короткострокові фінансові інвестиції". Для того щоб вважатися еквівалентом грошових коштів, фінансова інвестиція повинна вільно конвертуватися у гроші. Прикладом еквівалентів грошових коштів можуть бути казначейські векселі, а також депозитні сертифікати з терміном погашення до 3 місяців. Заповнювати форму № 3 можна після того, як складені форма № 1 "Баланс" і форма № 2 "Звіт про фінансові результати". Це пов'язано з тим, що для її складання необхідні деякі показники з перших двох форм звітності. Для великого підприємства складання форми № 3 — непросте завдання, суть якого полягає в тому, що необхідно знайти зміну грошових коштів ...
  • Звіт про фінансові результати
   ... передбачається можливість складання Звіту про фінансові результати за скороченою формою. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відоб­ражають у момент надходження активу або погашення зобов'язання, яке приводить до збільшення власного ка­піталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансо­ві результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, яке призводить до зменшення власного ка­піталу підприємства (крім зменшення капіталу за раху­нок його вилучення чи розподілу власниками). Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображають у Зві­ті про фін...
  • Здійснення й облік переоцінки та інвентаризації товарних запасів
   ... сьогодні основним документом, що регулює порядок проведення і документальне оформлення результатів інвентаризації ТМЦ на підприємствах торгівлі, є: 1. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків від 11.08.99 № 69 (із змінами і доповненнями від 05.12.97 і 28.05.2000). 2. Постанова KM України "Про затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей" від 22.01.96 № 116. Проведення інвентаризації на підприємствах торгівлі має свої особливості. При інвентаризації ТМЦ необхідно враховувати такі положення: • перераховувати, обміряти, підраховувати ТМЦ інвентаризаційна комісія має за порядком їх розміщення у приміщенні. При ...
  • Зміст і види економічного контролю
   ... і світовому ринках. Еконо­мічний контроль покликаний запобігати банкрутству і ро­зоренню підприємців. Отже, зміст економічного контролю — це система кон­кретних заходів, спрямованих на раціональне господарюван­ня підприємців з різними формами власності в умовах ринко­вих відносин. За періодичністю здійснення економічний контроль поді­ляють на попередній, оперативний (поточний) і заключний (ретроспективний). Попередній контроль здійснюється перед виконанням гос­подарської операції, щоб запобігти нераціональним витра­там і безгосподарності, незаконним діям і різним втратам. Здійснюють його всі органи державного і господарського управління, а також власники. Так, Фонд державного майна України, здійснюючи роздержавлення, контролює його оцінку при викупі на попередній переддоговірні...
  • Зміст і функції аудиторського контролю
   ... відповідно до законодавства України мають право вимагати від підпри­ємств і підприємців установи Національного банку України при наданні кредитів, використанні державного фінансуван­ня в їх діяльності. Цим же правом користуються комерційні банки, органи державної статистики з питань їх компетенції. Аудит у сучасному розумінні існує багато років. Зародився він тоді, коли вперше виникло розмежування інтересів між особами, які безпосередньо займаються управлінням підпри­ємством (менеджерами) і вкладниками коштів у його діяль­ність (власниками). Разом з тим почали зароджуватися ак­ціонерні товариства, і аудитор зайняв центральне місце гро­мадського контролера зовнішньої звітності правління ком­панії, обстоюючи інтереси сторін (передусім акціонерів), заінтересованих у об'єктивних бухгалтерських показн...
  • Зміст контрольно-аудиторського процесу
   ... які є в структурі органів управління, на які покладено конт­рольні функції на підприємствах. Незалежний фінансово-господарський контроль проводиться аудиторськими фір­мами. Принципову схему змісту контрольно-аудиторського про­цесу подано на рис. 1. Організаційна стадія включає в себе вибір об'єкта ауди­ту і організаційно-методичну підготовку. Вибір об'єкта аудиту полягає у встановленні першочер­говості об'єкта перевірки, тобто підприємства, яке в плані проведення аудиту за тривалістю міжревізійного періоду повинно підлягати комплексному аудиту або контрольній перевірці, окремі показники його діяльності (невиконання державного замовлення, нерентабельна робота, незабезпечен­ня збереження цінностей та ін.) зумовлюють потребу у не­відкладних контрольних діях. Виходячи з характеру дія...
  • Зміст приміток до фінансових звітів
   ... src="refimages/image002.jpg"> Примітки доцільно подавати у такій послідовності: 1. Відповідність фінансових звітів вимогам П(С)БО. 2. Застосовані основи (основа) оцінки та облікової політики. 3. Допоміжна інформація до статей, наведених у складі кожного фінансового звіту в тому порядку, в якому подані кожна стаття і кожен фінансовий звіт. 4. Інші розкриття (непередбачені події, зобов’язання та розкриття іншої фінансової інформації, розкриття нефінансової інформації). Ряд П(С)БО встановлюють вимоги до розкриття, які не стосуються безпосередньо певної статті фінансових звітів, а звітності в цілому (табл. 6.26). Перевірка...
  • Зміст управлінського обліку, міжнародна практика ведення
   ... всередині підприємства питання оперативного планування, контролю і обліку окремих видів діяльності. Основним критерієм дієвої системи є ефективне управління фінансовими і людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм. Дисципліна “Управлінський облік” служить інструментом наступності (послідовності) і гармонізації вивчення облікових дисциплін. Вона дозволяє розширити кругозір по відношенню до циклу (низки, ряду) облікових дисциплін “Фінансовий облік”, “Бухгалтерська (фінансова) звітність”, “Фінансовий аналіз”, “Аудит”. …… … ………. … ……… … … …. 2. Ефективніст...
  • Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі і завдання
   ... служба України і контрольно-ревізійні підрозді­ли власників капіталу, а також на замовлення останніх — незалежні аудиторські організації (фірми). Метою фінансово-господарського контролю є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці, а також самої праці у підприємницькій діяльності для одержан­ня найбільшого прибутку. Завдання фінансово-господарсько­го контролю поділяють на окремі та загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін госпо­дарської діяльності (використання сировини у виробництві, випуск продукції та її собівартість, збереження цінностей), а загальних — всієї господарської діяльності об'єднання, корпо­рації, з визначенням рентабельності і конкурентоспромож­ності продукції, прибутковості господарюючих суб'єктів. Основними завдан...
  • Значення звітності підприємства для прийняття управлінських рішень
   ... "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних...
  • Зовнішній та внутрішній аудит в Україні
   ... у 1993 р. Законом «Про аудиторську діяльність» [1]. З його ухвалення активно почав розвиватися ринок аудиторських послуг суб’єктів підприємницької діяльності – спеціалізованих фірм та самостійних аудиторів. За цією діяльністю в нашій державі стежить Аудиторська палата України (АПУ). Вона надає відповідні сертифікати й ліцензії. Сертифікат аудитора підтверджує кваліфікаційний рівень його власника, ліцензія надає йому (або фірмі, у якій він працює) право провадити цей специфічний вид підприємницької діяльності [2, с. 60]. Становлення системи аудиту в нашій державі на сучасному етапі полягає у розв’язанні основних проблем, від яких залежить подальший розвиток ринкових відносин. Серед них: – зростання конкуренції з іноземними аудиторськими фірмами, що призводить до зменшення кількос...
  • Зовнішньоекономічна діяльність, як об’єкт бухгалтерського обліку
   ... рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягнути перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити радикальну форму зовнішньо-економічної діяльності країни. З цією метою необхідно провести широку приватизацію підприємств з залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним так і національним підприємцям. Тому потрібно розробити законодавство країни, яке б регулювало і вдосконалило ЗЕД, направлене на ліквідацію тіньової політики в галузі валютних операцій. ЗЕД може здійснюватися як на території своєї держави так і за її межами. Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулюють систему...
  • Зовнішньоекономічна діяльність - як об’єкт бухгалтерського обліку
   ... з найнижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягнути перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити радикальну форму зовнішньо-економічної діяльності країни. З цією метою необхідно провести широку приватизацію підприємств з залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним так і національним підприємцям. Тому потрібно розробити законодавство країни, яке б регулювало і вдосконалило ЗЕД, направлене на ліквідацію тіньової політики в галузі валютних операцій. ЗЕД може здійснюватися як на території своєї держави так і за її межами. Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, як...
  • Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення
   ... дія якого поширюється на господарські операції, що здійснювалися до 17 квітня 2001 року. З 17 квітня 2001 року набрало чинності нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №72 (далі - Положення №72) і зареєстроване в Мін'юсті України 15.03.2001 р. за №237/3428. Дія цього Положення не поширюється на господарські операції з готівковими коштами в іноземній валюті. 1. Процедура перевірки каси і касових операцій Процедуру перевірки каси і касових операцій умовно можна поділити на кілька етапів. 1. Підрахунок фактичної наявності готівкових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності та інших цінностей у касі підприємства Він полягає в простому перерахунку готівкових грошей,...
  • Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех»)
   ... ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „АГРОТЕХ”. 44 Висновки та пропозиції 51 Список використаних джерел. 55 Вступ Формування ринкової економіки, існування різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців та наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно. Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних актів і особливостей діяльності підприємства. Основною метою облікової п...
  • Інвентаризація
   ... України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", згідно з якою перевіряються й документально підтверджуються їх наявність і стан. Порядок здійснення інвентаризації 1. Наказом або розпорядженням керівника призначається інвентаризаційна комісія в такому складі: • спеціаліст з певної групи товарів; • представник бухгалтерії; • представник адміністрації; • матеріально відповідальна особа. 2. Інвентаризацію здійснюють на перше число для полегшення звіряння фактичних даних з обліковими. 3. Інвентаризаційна комісія показує матеріально відповідальній особі наказ або розпорядження про здійснення інвентаризації. 4. Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріальний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що...
  • Інвентаризація в підсобних господарствах
   ... як правило, з ініціативи власника, керів­ника постійно діючого інвентаризаційною комісією. Разові інвентаризації, як правило, є річними і проводяться перед складан­ням річної звітності в жовтні-грудні поточного року. За обсягом охоплення інвентаризації поділяють на повні і часткові Повні інвентаризації охоплюють все майно підприємства та стан зобов'я­зань. Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або зобов'язань Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра­їні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського об­ліку та звітності передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госп­розрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобо...
  • Інвентаризація матеріальних цінностей
   ... бухгалтерського звіту підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. №139 та зареєстрована Міністерством юстиції України 01.09.95 р. за №321/857 також визначає (п. 1.10), що дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути обґрунтовані результатами ретельно проведеної перед складанням річного бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів. До подання річного бухгалтерського звіту на підставі затверджених керівником підприємства пропозицій постійно діючих інвентаризаційних комісій про врегулювання розходжень фактичної наявності цінностей проти даних бухгалтерського обліку, що виявлені у ході інвентаризації, повинні бути відображені по відповідних раху...
  • Інвентаризація на підприємствах
   ... пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації. Отже, інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства. Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства (зважуванням, переліком, обміром тощо) і порівняння одержаних результатів з даними бухга...
  • Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
   ... незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових.[1] Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Проведення інвентаризації є обов'язковим: а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством; б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація бу...
  • Інвентаризація як складова частина облікової політики
   ... цінностей. 36 2.4 Автоматизація проведення інвентаризації на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” 41 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „АГРОТЕХ”. 44 Висновки та пропозиції 51 Список використаних джерел. 55 Вступ Формування ринкової економіки, існування різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців та наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно. Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухга...
  • Інститут аудиту в Україні
   ... >Вступ Виникнення аудиту пов’язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори). Останні не могли і не хотіли покладатися на ту фінансову інформацію, яку подавали керівники і підлеглі їм бухгалтери підприємства. Досить часті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації підприємства значно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевнені в тому, що їх не обдурюють, що звітність, яка подається адміністрацією, повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансової звітності запрошувались люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головною в...
  • Інститут податкового права
   ... право. Податкове ж право не можна розглядати як відокремлену частину системи права: тільки як специфічну і не більше. Норми податкового права зумовлені публічною, тобто за­гально визначальною для країни діяльністю — діяльністю щодо справляння податкових платежів для загальнодержавних по­треб, для утримання державних органів і їх матеріально-фінан­сового забезпечення. Це поширюється не тільки на діяльність органів влади, а й на органи, що здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України і встановленого розмежу­вання компетенції у цій сфері. У ході цієї діяльності формуєть­ся система бюджетів, що зосереджує кошти для потреб загаль­ного значення. Такий самий публічний характер має і діяльність органів місцевого самоврядування із справляння податкових платежів. Вона спрямована на за...
  • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
   ... організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі — підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису). План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка. Котирування документів первинного обліку, ведення реєс...
  • Інформаційні системи бухгалтерського обліку
   ... технологія ефективного використання інформаційних систем у бухобліку. 2.1. Фактори ефективного використання інформаційних систем. 2.2. Підготовка до впровадження ІСБО. Глава III. Відображення надходження товарів на прикладі програми «1С Бухгалтерія». Висновок Список літератури Вступ Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління - от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській і банківській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки ...
  • Історія розвитку бухгалтерського обліку
   ... Вершиною періоду становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження методу подвійного запису. Другий період припадає на час революційних перетворень у галузі виробництва, розвитку фізичних форм товарних відносин та збільшення обсягів торговельних ,фінансових та інших операцій не тільки в окремих країнах, але й в усьому світі.Протягом цього періоду видаїться досить велика кількість праць з обліку, виникають різні теорії: юридична – у Франції, матеріалістична (економічна) – в Італії, камеральна – в Німеччині тощо.Історичне значення цьго періоду полягає в тому, що саме тоді було визначено основні напрямки науки ”рахівництво ”, за якими відбувся і її подальший розвиток. Третій період – становлення бухгалтерського обліку (рахівництво), як галузі науквоих знань.Протягом цоьго період...
  • Історія розвитку господарського обліку
   ... перших правил арифметики облік стає системою. Розвиток матеріального виробництва, розподілу, обміну й невиробничого споживання суспільного про­дукту мав наслідком зростання продуктивних сил та вдосконалення виробничих відносин, що супрово­джувалось зміною однієї суспільно-економічної фор­мації іншою. Кожній формації відповідав свій рівень розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, у безпосередній залежності від яких перебував і роз­виток господарського обліку: період прадавніх цивілі­зацій на сході в долинах рік Нілу, Тигру і Євфрату (Стародавній Єгипет, Вавилонія, Юдея, Персія); пері­од античного світу (Стародавня Греція, Рим); серед­ньовіччя; Відродження, в якому зароджувалась по­двійна бухгалтерія (XIII—XIV ст.); визнання подвій­ної бухгалтерії (XV—XVIII ст.); перетворення об...
  • Калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних виробництв
   ... на одному аналiтичному рахунку в розрiзi окремих статей, включаючи вартiсть одержаного газу. Облiковою i калькуляцiйною одиницею в газопостачаннi є 1 куб. метр. У пiдприємствах, де використовується лише скраплений (балонний) газ, розраховується собiвартiсть 1 кiлограма газу. Для розрахунку фактичної собівартості 1 куб. метра газу необхідно витрати на газопостачання, включаючи вартість придбаного газу, поділити на його кількість і за цією оцінкою надані послуги відносити на споживачів відповідно кількості відпущеного кожному з них газу. Собівартість 10 Гкал теплоенергії визначається діленням суми витрат на виробництво, придбання та передачу споживачам теплоенергії на її загальну кількість без урахування енергії, що використана на власні потреби котельні, та втрат її в мережі. Собівартість те...
  • Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
   ... собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюється в такій послідовності: а) розподіляються між окремими об'єктами планування та обліку витрати з утримання необоротних активів; б) визначається собівартість робіт і послуг допоміжних виробництв; в) розподіляються загальні витрати: на зрошення та осушення земель, включаючи витрати на утримання меліоративних споруд, на вапнування та гіпсування ґрунтів та на утримання полезахисних смуг; г) списується частина витрат бджільництва на сiльськогоспо-дарськi культури, що запилюються; ґ) списуються з витрат основного виробництва суми надзвичайних втрат; д) розподiляються бригаднi, фермськi, цехові та загальнови-робничі витрати; е) визначається загальна сума виробничих витрат з об’єктів облiку; є) визначається собiвартiсть п...
  • Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв
   ... як виконання робіт на сторону), а потім визначається собівартість власної готової продукції, для чого вартість сировини та суми витрат, пов'язаних з її переробкою (без вартості використаних відходів і побічної продукції за реалізаційними цінами), діляться на кількість власної готової продукції. У плодоовочеконсервному виробництві розраховується собівартість кожного виду продукції. Для цього вартість перероблених овочів і фруктів (без вартості відходів за цінами можливого їх використання) та інших компонентів (оцту, спецій, солі), оплата праці, відрахування на соціальні заходи працівників прямо відносяться на відповідні види консервів. Витрати, які не можуть бути прямо віднесені на певний вид продукції (непрямі витрати), розподіляються між окремими її видами пропорційно кількості вироблених у...
  • Калькуляція затрат праці та заробітної платні. Порядок складання та затвердження
   ... зарплата (оплата відпусток, часу виконання державних обов’язків, доплати за виконання додаткових функцій та ін.) обчислюється у відсотках від основної, а відрахування на соціальні потреби - виробників у відсотках від суми основної та додаткової зарплати. Стаття «Утримання та експлуатація машин і устаткування» є комплексною та охоплює такі витрати, як амортизаційні відрахування стосовно машин та устаткування, котрі належать до основних фондів, витрати на електроенергію, стиснуте повітря, пальне для приведення їх у дію, технологічний інструмент, ремонт, оплату праці з відповідними відрахуваннями на соціальні потреби робітників, які обслуговують машини (наладчики, електрики, слюсарі та ін.). На ці витрати складається кошторис для кожного цеху (виробництва) на рік (квартал). На одиницю кожного різн...
  • Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання
   ... діяльності підприємств сприяє виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), що є обов’язковою умовою функціонування підприємств в ринковій економіці. Зараз у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік для того, щоб контролювати і вдосконалювати свою роботу. Необхідно зазначити, що зміни відбуваються не лише у діяльності підприємств та народному господарстві України, також відбуваються зміни і в самій системі бухгалтерського обліку. В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій ві...
  • Касові операції в Україні
   ... заборгованості. Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів. Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань», 5 «Довгострокові зобов'язання», 6 «Поточні зобов'язання» та на рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» і 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної вал...
  • Касові операції. Основні поняття
   ... src="refimages/image002.gif"> Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджено постановою правління Національного банку України від 20.06.95 р. №149 зі змінами та доповнення; Наказом Міністерства Статистики України від 15 лютого 1996р. №51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87; ...
  • Класифікація аудиту
   ... Обов’язковість проведення аудиту залишається для тих підприємств, установ і організацій, які залучають грошові кошти та цінні папери юридичних і фізичних осіб. Обов’язковість проведення аудиту визначається наступними законодавчими актами: Законом України ”Про підприємства”, „Про банкрутство”, „Про цінні папери і фондову біржу”, „Про господарські товариства”, „Про довірчі товариства”, „Про банки та банківську діяльність”, „Про страхування”, „Про режим іноземного інвестування”. Як обов’язковий так і добровільний аудит проводиться тільки після укладання договору та його проведення. Аудиту не підлягають бюджетні установи, фермерські і с/г товариства. На відміну від зарубіжного досвіду в Україні практикується вибір замовником аудитора або фірми. Добровільний аудит не регламентується законодавчими а...
  • Класифікація витрат, класифікація витрат за центрами відповідальності
   ... - це поділ витрат на класи на основі певних загальних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними. Необхідність в різних класифікаціях витрат, використання різних методів їх збирання і розподілу зростає з ускладненням господарської діяльності підприємства. Вона є передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, аналізу та ефективного управління витратами. Найбільш економічно доцільний підхід до побудови системи обліку витрат - це виділення типових груп рішень (наприклад, контроль за трудовими витратами або використанням матеріалів) і вибір відповідних об'єктів обліку витрат (наприклад, продукція або підрозділ). В основу наведеної нижче класифікації витрат покладено принцип: різні витрати для різних цілей. Виділяють три напрями класифікації витрат (рис. 1). Для ...
  • Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
   ... найбільш суттєві і відмітні ознаки окремих груп рахунків, легше визначити, для чого призначений та як використовується той або інший рахунок у бухгалтерському обліку. Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за двома основними ознаками: за економічним змістом та за призначенням і структурою. Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретно об'єкти відображаються на ньому залежно від їх економічного змісту в процесі господарської діяльності. Ця класифікація дає можливість визначити систему рахунків, що підлягають використанню на підприємствах тієї або іншої галузі. Класифікація рахунків за призначенням і структурою показує, для чого, для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та яка їхня структура,...
  • Класифікація організаційних форм аудиторського контролю
   ... контролю фінансово-госпо­дарської діяльності подано на рис. 1. За організаційними ознаками аудит поділяють на регла­ментований, договірний, внутрішній (відомчий) і держав­ний. Регламентований — проведення його регламентується законодавством і нормативними актами, де визначено катего­рії підприємців, які підлягають обов'язковому аудиту, наприк­лад, за даними річного звіту про фінансово-господарську діяльність перед поданням його до податкової адміністрації Рис. 1. Класифікація аудиторські іго контролю фінансово-господарської діяльності підприємства або у строки, встановлен...
  • Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю
   ... органи контролю — Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держ­стандарт України), Державний митний комітет України, Державний комітет України у справах захисту прав спожи­вачів (Держспоживзахист), Державна автомобільна інспек­ція, Державна пожежна інспекція, Державна санітарна інспек­ція та ін. Муніципальний контроль — місцеві Ради народних депу­татів та комісії їх. Незалежний контроль — аудиторський, створюється на госпрозрахун­кових засадах. Контроль власника — внутрішньосистемний, внутрішньо­господар­ський. Організаційні форми економічного контролю в Україні подано на рис. 1. Рахункова палата Верховної Ради України, створена відповідно до Конституції України, є постійно діючим ви­щим органом державно...
  • Класифікація помилок. Процедури виявлення помилок. Дія аудиторів у разі виявлення помилок
   ... "Обман і помилка" комітету з аудиторської практики (АРС) та інструкція "Відповідальність аудиторів у зв'язку із зловживаннями, іншими аномаліями і помилками". З 1 січня 1999 р. в Україні набув чинності національний норматив аудиту № 7 "Про помилки та шахрайство". Метою цього нормативу є "зобов'язання правильного тлумачення і використання термінів "шахрайство" і "помилка" з позицій підготовки аудиторського висновку, визначення ризику аудиту і впливу шахрайства та помилок на достовірність фінансової звітності клієнта" [7, с. 53]. Відповідно до цих документів, розробок вітчизняних учених і діючої практики помилки, шахрайство, фальсифікації можна класифікувати таким чином: — "шахрайство" стосується навмисного неправильного...
  • Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою
   ... матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основними джерелами такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, а й для узагальнення результатів в масштабі галузей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з підприємством, а й зовнішні користувачі інформацією, які мають прямий фінансовий інтерес: - банки – при вирішенні питання про надання кредитів; - по...
  • Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту
   ... матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основними джерелами такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, а й для узагальнення результатів в масштабі галузей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з підприємством, а й зовнішні користувачі інформацією, які мають прямий фінансовий інтерес: - банки – при вирішенні питання про надання кредитів; - по...
  • Контроль і ревізі
   ... у касовій книзі підприємства відображено рух коштів, наведений у таблиці № 1.1. Таблиця № 1.1. Довідка про рух готівкових коштів по касі підприємства «Х,Лтд» за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. Дані касової книги Дата 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 Сума готівки на початок дня 0 11208 808 ...
  • Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції
   ... із суспільством не раптово, не на порожньому місці, а як необхідна умова суспільної праці в забезпеченні засобами для існування. Історія вказує на існування контролю в умовах матріархату і патріархату, де рід був головним виробничим осередком, який базувався на суспільній власності на засоби виробництва і колективній праці. Економічною основою первісного ладу була общинна, колективна власність на знаряддя і засоби виробництва. Загальною власністю колективу, роду була земля, житло, господарський інвентар, знаряддя виробництва тощо. Існувала і особиста власність на зброю (луки, списи, бумеранги, ножі) тощо. Там не було експлуатації людини людиною, не було класів і держави. Виробництво і споживання продуктів велося спільно, все ділилося порівну Це було результатом низького ріння розвитку в...
  • Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
   ... існують у формі матеріалів або запасів, що будуть спожиті в процесі виробництва чи надання послуг. Відповідно до вищенаведеного визначення, товарно-матеріальні цінності підрозділяються на три категорії: сировина, незавершене виробництво і готова продукція. Сировина - це неопрацьовані предмети, що будуть використані в процесі виробництва, до незавершеного виробництва відносяться товари, виробництво яких довершене частково, а готова продукція - це закінчені товари, готові до продажу. Відбивані в обліку товарно-матеріальні цінності, вартість яких не перевищує визначеної величини (установлюваної Міністерством Фінансів), і термін корисної служби яких не перевищує одного року, визначаються як "малоцінні і предмети, що швидко зношуються ". Якщо вартість майна значна, а пере...
  • Контроль і ревізія розрахунків
   ... що в таких умовах формується зовсім інший підхід до питання збереження власності, в яку вкладено кошти, в тому числі власні заощадження підприємця. Сьогодні декілька десятків органів контролюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, керуючись сотнями нормативних актів. Чинне законодавство надає підприємцям ряд державних гарантій, за виконанням яких стежать як самі підприємці, так і органи, покликані контролювати дотримання законності, але практично відсутній комплексний підхід до вирішення організаційних та процедурних основ здійснення господарського контролю. Розуміння необхідності нових підходів до збереження майна підприємства втілюється у пошук нових форм його контролю. Як наслідок, виникає необхідність розробки нових підходів до традиційних методів бухгалтерського та...
  • Контроль надходження і вибуття основних засобів
   ... і повноту оприбуткування надхо­дження основних засобів. Зокрема, ревізор з'ясовує, чи враховані в первісній вартості затрати на доставку і монтаж; чи відображені в обліку суми зносу основних засобів, які були в експлуатації, чи не зменшена кількість предметів, які надійшли на підприємство. Слід звернути увагу на наявність на предметах інвентарних номерів. Ретельній перевірці підлягають операції щодо безплатного над­ходження і вибуття та ліквідації основних засобів. Тут особливо старанно перевіряють правильність складених актів приймання-здавання об'єктів, чи немає в них виправлень і підчисток, чи вказані дата, кількість і вартість об'єктів, їх технічний стан; щодо вибуття й ліквідації ревізор перевіряє обґрунтованість безплатної передачі ос­новних засобів, наявність документів, які підтверджую...
  • Контроль розрахунків по оплаті праці
   ... питаннях найму та оплати праці, розмежування сфери державного і договірного регулювання цих відносин на підприємствах незалежно від форм власності. На сьогодні форму і систему оплати праці вибирає керівник підприємства. Він же встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок. Після скасування обмеження фонду споживання держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України. На підприємствах може також застосовуватись оплата праці за трудовими угодами і контрактами. Трудова угода укладається між підприємством і працівником, який залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку неможливо виконати силами підприємства або на договірних умовах з іншими підприємствами і організ...
  • Контрольні функції синтетичного та аналітичного обліку
   ... та аналітичного обліку - синтетичних і аналітичних рахунків. Вертикальний розріз в інформаційній системі бухгалтерського обліку представляє собою структуру, що складається з кількох рівнів, кожний з яких виконує свої інформаційні функції в системі управління підприємством. Однак, можливим є виділення четвертого і більш низьких рівнів аналітичного обліку в залежності від ступеня деталізації даних про господарські операції. Виділення таких рівнів зумовлена потребами управління. Для оперативного управління і керівництва роботою підприємства, контролю та планування обсягу матеріально-технічного постачання; для контролю за збереженням всіх видів власності необхідний детальний облік витрат на виробництво; для здійснення розрахунків з працівниками (персоналом), з постачальниками, з бюджетом так...
  • Контрольно-ревізійний процес, його організація і методика проведення
   ... господарських планів, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Функції економічного контролю залежать від дій економічних законів, форм і цілей суспільства, інтереси якого він забезпечує. Контроль проявляється як функція системи управління суспільними процесами. Це стосується переважно соціального управління, політичного керівництва держави Контроль як функція соціального управління — це система спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об'єкта у соціальній сфері суспільства з метою встановлення відхилень від заданих параметрів. Як функція соціального управління контроль об'єктивно необхідний. Він спрямовує процес управління за встановленими ідеальними моделями, коригуючи поведінку підконтрольного об'єкта. У контролі як фун...
  • Концепції управління виробництвом та їх вплив на розвиток обліку витрат виробництва
   ... управління будь-якого підприємства є індивідуальними, метою доповіді було поставлено окреслення загальносвітових тенденцій розвитку управління виробництвом з визначенням основних напрямків розвитку обліку витрат виробництва. Складність поставленого питання полягає у тому, що вітчизняні системні дослідження, не лише на предмет залежності розвитку бухгалтерського обліку від розвитку управління виробництвом, але й на предмет самого управління виробництвом, тільки почалися. Як зазначають фахівці [2], вітчизняні розробки з управління виробництвом, на відміну від зарубіжної теорії і практики, почалися лише в останні роки тому, що за радянських часів вважалось, що на рівні підприємств необхідно забезпечувати лише ефективну організацію виконання директив партії і уряду. Вочевідь, саме тому до о...
  • Мета та загальні принципи аудиту
   ... доказів. Ця неупередженість позиції є складовою поняття "незалежність аудитора". У процесі перевірки аудитор має передусім сформулювати думку про перевірені факти. Думка аудитора визначає, наскільки вони відповідають критеріям і стандартам, прийнятим критеріям обліку. Кінцевим результатом будь-якого аудиту є складання висновку чи звіту, в якому аудитор оцінює відповідність фінансового звіту прийнятим принципам обліку. Англійська теорія дотримується аналогічного визначення аудиту — це "незалежний розгляд спеціально призначеним аудитором фінансових звітів підприємства і висловлення думки про них при дотриманні правил, встановлених законом". Таке широке визначення аудиту дає можливість відобразити всю різноманітність завдань, на яких може бути зосереджено увагу ...
  • Мета та склад фінансової звітності
   ... звіт про власний капітал; • примітки до фінансової звітності. Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті фінансової звітності, якщо: • існує ймовірність збільшення чи зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; • оцінка статті може бути достовірно визначена. Якісні характеристики фінансової звіт...
  • Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види
   ... які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів; § розробка пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх запобігання в подальшому. Функції ревізії представляють собою конкретний прояв її завдань та цілей в боротьбі з господарськими порушеннями та зловживаннями. Функції ревізії є конкретними та однорідними за змістом. Вони є загальними для всіх видів та рівнів проведення ревізії. Реалізація функцій ревізії на конкретному підприємстві полягає у вивченні його письмової інформації з точки зору законності та ефективності господарювання, попередженням можливих порушень. Тому можна казати про єдність завдань, функцій та мети ревізії (див. рис. 8.2). Ревізійний апарат, виявляючи і попереджаючи порушення і розкрадання, здійснюючи профілактику господа...
  • Метод бухгалтерського обліку
   ... дискетах); це письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку. Інвентаризація - це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація - це спосіб бухгалтерського обліку майна, коштів підприємства, що забезпечує відповідність облікових даних їх фактичній наявності. Рахунки (бухгалтерські) - призначені для обліку наявності і руху господарських засобів, коштів та їх джерел. Подвійний запис. Уперше сутність подвійного запису було розкрито й логічно обгрунтовано в праці італійського математика Луки Пачолі, надрукованій 1494 р. під назвою &quo...
  • Метод аудиторського контролю
   ... який визначає під­хід до об'єктів, що вивчаються, планомірний шлях науково­го пізнання і встановлення істини. Метод філософії є істин­но науковим методом пізнання світу, відображення законі» розвитку мислення, а також законів розвитку самого мис­лення. Загальнонаукові методичні прийоми включають аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, функціо­нально-вартісний аналіз. Аналіз — це прийом дослідження, який включає вивчен­ня предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові об'єкти (частини об'єкта, його ознаки, власти­вості, відносини). Кожну із виділених частин аналізують ок­ремо в межах одного цілого (комплексна ревізія виробничої і фінансово-господарської діяльності об'єднання та ін.). Синтез (від грец...
  • Метод бухгалтерського обліку
   ... властивості, відношення). Кожну з виокремлених частин аналізують окремо в межах одного цілого (наприклад, здійснюють аналітичний облік будинків, споруд, машин і обладнання на синтетичному рахунку 10 "Основні засоби"). Синтез (від грецьк. synthesis — сполучення, поєднання, складання) — прийом вивчення об'єкта в цілісності, єдності та взаємозв'язку його частин. У бухгалтерському обліку синтез пов'язаний із синтетичним обліком, оскільки дає змогу об'єднати об'єкти, розчленовані у процесі господарської діяльності, встановити їх зв'язок і пізнати предмет як єдине ціле (нематеріальні активи, матеріали, готова продукція та ін.). Індукція (від лат. induction — наведення) — прийом дослідження, за яким загальний висновок про ознаки множини елементів об'єкта роблять на...
  • Метод прямого пiдрахунку
   ... з доставкою партiї товару, становили: • вартiсть використаних ПММ (без урахування ПДВ) — 250 грн; • витрати на вiдрядження водiя (без урахування ПДВ) — 54 грн. Первiсна вартiсть придбаної партiї товару складе: 10 000 грн + 250 грн + 54 грн = 10 304 грн. У бухгалтерському облiку будуть зробленi такi записи (табл. 5.21). Прямий розподiл транспортних витрат може призвести до значних витрат працi, особливо якщо пiдприємство має великi обороти надходження i вибуття товарiв, дуже широкий асортимент товарiв, несе постiйнi витрати на доставки товару. В цьому випадку оптимальним варiантом розподiлу транспортних витрат є застосування методу розподiлу за середнiм вiдсотком. Метод середнього вiдсотка. Застосування методу середнього вiдсотка не передбачає розподiлу транспортних ...
  • Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
   ... сфери і служить для спостереження і контролю за їхньою діяльністю. Кожне підприємство (організація, установа) має певне майно - господарські засоби (будівлі, споруди, устаткування, матеріальні та інші ресурси), які утворюються за рахунок певних джерел (сукупності вкладень засновників, прибутку, позикових коштів тощо). Контроль за наявністю і рухом, а також доцільним використанням засобів у кожному господарстві здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку. Отже, господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємств, і джерела їх формування є об'єктом бухгалтерського обліку і належать до змісту його предмета. Процес розширеного суспільного відтворення ґрунтується на єдності виробництва суспільного продукту (необхідних суспільству матеріальних благ), його розподілу,...
  • Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обліку
   ... видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших способів поліпшення основних фондів. Безпосередньо відносяться до складу валових витрат звітного періоду: • витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх наступної реалізації іншим підприємствам чи ви­користання таких основних фондів у виробництві інших основних фондів, призначених для такої реалізації; • кошти та витрати на утримання основних фондів, що перебу­вають на консервації. Розмір амортизаційних відрахувань залежить від балансової вар­тості основних фондів і норм таких відрахувань, а також від методів їх нарахування. Відповідно до чинного законодавства суб'єктам підприємниць­кої діяльності пропонується як базу для нарахування амортизації за­стосовувати залишкову вартість основних в...
  • Методи обліку витрат у будівельних організаціях
   ... і фінансових ресурсів; 4. Встановлення розміру і причин відхилення фактичної собівартості від кошторисних і планових її розмірів. Для визначених витрат виробництва використовують категорія собівартості продукції робіт або послуг. Отже, собівартість будівельно-монтажних робіт є економічною категорією, що відображає витрати будівельного підприємства на їх виробництво і здачу замовнику. Собівартість продукції найважливіший показник виробничо-господарської діяльності будівельного підприємства. Витрати, що утворюють собівартість будівельних робіт групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами: - матеріальні витрати (сировина і основні будівельні матеріали, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо і енергія, будівельні матеріали, запасні ...
  • Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності
   ... ланки ринкової економіки потрібно, щоб учасники, які приймають рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи – прибутки, доходи чи збитки, про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і у партнерів. Таку інформацію надає система бухгалтерського обліку та звітності. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обгрунтування відповідних управлінських рішень. Фінансова звітність – це найоб’єктивніше джерело відомостей про діяльність підприємства. Вона є основою для фінансового аналізу, основною метою якого є вивчення та визначення фінансового стану підпр...
  • Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”)
   ... обліку результатів інвентаризації та переоцінки виробничих запасів 2.5. Облік виробничих запасів в умовах використання інформаційних систем та комп’ютерної технології РОЗДІЛ 3. АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 3.1.Завдання та інформаційне забезпечення аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 3.2. Аудит виробничих запасів 3.3. Аналіз забезпеченості виробничих запасів на підприємстві 3.4. Аналіз ефективності використання виробничих запасів РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТЗОВ “УНІПЛИТ” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів п...
  • Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит
   ... використання інформаційних систем та технологій обліку нормативних затрат на підприємстві. Розділ 3. Розробка систем економічного аналізу та аудиту нормативних затрат. 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу нормативних затрат. 3.2. Методика загального аналізу нормативних затрат підприємства. 3.3. Основні напрямки удосконалення внутрішнього аудиту нормативних затрат. - Вступ В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного і виконання фінансових обов’язків перед державою. Опанування знаннями бухгалтерського об...
  • Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності
   ... .37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . .39 ВСТУП На сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку. У більшості країн із розвинутою економікою бухгалтерський облік будується відповідно до встановлених міжнародних стандартів. Перехід до ринкової економіки, виникнення та функціонування різних форм власності закономірно спричиняють суттєві зміни в бухгалтерському обліку, в його побудові й веденні. Ці зміни стосуються не лише практики ведення обліку, а й теоретичних його аспектів. На практиці розрізняють національні або внутрішні стандарти, які мають чинність лише в межах певної країни, і міжнародні стандарти, які пропонуються для поширення в різних країнах. Однак між внутрішніми та міжнародними стандартами існує орг...
  • Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду
   ... 83 3.3. Аудит витрат підприємства 96 Висновки і пропозиції 102 Список використаних джерел 106 В С Т У П Витрати підприємства є одним із найважливіших і одним із трудомістких об’єктів обліку, контролю, аналізу. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку фінансового результату діяльності підприємства. Отже, тема витрат є актуальною для будь–якого підприємства, яке здійснює виробництво продукції (робіт, послуг). Метою виконання даної магістерської роботи є вивчення нормативно–правових аспектів та діючої теорії і практики обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства, узгодження пропозицій про їх удосконалення. Об’єктом дослідження обрано ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” на прикладі якого виконана дана магістерська роб...
  • Методика проведення аудиту
   ... діяльності. Серед різних видів фінан­сового контролю чільне місце займає аудиторський незалежний кон­троль, який здійснює на договірних засадах перевірку достовірності звітних даних, балансів, законності господарських операцій, аналіз фінансового стану, і водночас надає консультаційні послуги з еконо­міки, права, фінансів, обліку тощо. Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства складається з цілого ряду дій: • збір і аналіз інформації, необхідної для оцінки достовірності бух­галтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності; • визначення профілю та обсягу діяльності підприємства за уста­новчими документами, за статутом, характером і змістом його роботи; • шляхом порівняння фактичної діяльності підприємства зі ста­тутною встано...
  • Методика складання і аудит фінансової звітності
   ... ВСТУП Бухгалтерський облік - це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внут­рішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо пере­оцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства по­винні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти, наприклад, фінан­сові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно вико­ристовувати лише порівнянні ...
  • Методика та технiка облікової реєстрації. Нормативні документи, порядок, етапи облікової реєстрації
   ... своєчасне і правильне відображення господарських операцій в облікових регістрах - одна із обов'язкових умов якості й оперативності обліку. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на книги, картки, окремі листки. В бухгалтерських книгах окремі листки міцно переплетеш (зброшуровані). Сторінки книги до початку записів обов'язково нумерують. На звороті останньої сторінки за підписом головного бухгалтера вказують загальну кількість сторінок у книзі. У деяких книгах (наприклад, Касова книга) сторінки не тільки нумерують, а й прошнуровують шпагатом і скріплюють сургучною або мастичною печаткою. На обкладинці книги зазначають назву підприємства або організації і назву цієї книги, а також рік, на який її заведено. Для кожного окремого рахунка (синтетичного, аналітичного) у книзі...
  • Методика та техніка складання річного фінансового звіту
   ... і функції власного капіталу 31 5.2. Складники власного капіталу 31 6. Примітки до фінансових звітів 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Вступ Бухгалтерський облік — це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окре­мо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результа­ти діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських про­блем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та пр...
  • Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства
   ... підприємства. 3.5. Документальне забезпечення аудиту. 4. Аналіз і аудит фінансової звітності в умовах функціонування АРМ. Висновки. Література. Додатки. ВСТУП. В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цьогослугує економічний аналіз,за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність ,ефективність і прибутковість діяльності ,перспеутиви розвитку ,а ...
  • Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану
   ... стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень (табл. 10.3). Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру мо­жливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, — забезпечити залучення коштів. Таблиця 1 БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ II. ІЛН) НА 200_р. Місяць Надхо...
  • Мито
   ... не властиво податкам. У цій праці слід розглянути митні платежі з кількох при­чин. По-перше, важко уявити механізм акцизів хоча б без зга­дування про мито, що реалізує однакову чи близьку акцизам мету. По-друге, відбувається своєрідне зближення, а іноді і взаємопроникнення чисто податкових механізмів і специфіч­них — митних платежів (наприклад, законодавець ввів у ме­ханізм регулювання об'єкта податку на додану вартість специ­фічний елемент — митну вартість). І, по-третє, митні платежі являють собою важливий канал накопичення бюджету і харак­теризувати податковий прес (тиск), не розглядаючи мито, — означає розглядати проблему поверхово. 2. Мито, його специфіка і види Мито являє собою один з головних видів митних платежів і виступає у формі обов'язкового внеску, що стягу...
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
   ... valign=top > 6 2.2. Структура і основний зміст МСБО 7 2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України 10 3. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 11 Висновки 12 Список використаної літератури 13 План ...
  • Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту
   ... Україні в перехідний період до ринкової еко­номіки необхідно користуватися міжнародними і національ­ними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарсь­кого контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці. Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту — 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує прин­ципи аудиторської професійної відповідальності, які необ­хідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і вра­ховувати при розробці конкретних стандартів аудиту. До основних принципів норм аудиту відносять: цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання...
  • Місце управлінського обліку в системі облікової інформації
   ... об’єктом господарства і представляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми і зовнішніми цілями. Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується і обробляється на підприємстві. Управлінський облік, будучи продовженням фінансового обліку, має з ним реальний, справжній взаємозв’язок і певні відмінності. Взаємодія управлінського і бухалтерського обліку досягається на основі наступності (послідовності) і комплексного використання первинної інформації, єдності норм і нормативів, а також єдності нормативно-довідкової інформації в цілому, доповнення інформації одного виду обліку даними другого, одноразової фіксації всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку, взаємопроникнення методів або їх елементів, наближення облікової інформації до місць прийня...
  • Місцеві збори та податки. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
   ... місцеві податки і збори" та в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок, крім збору на проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. Законодавство встановлює загальні правові засади справляння місцевих податків і зборів. В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів. При цьому в обов'язковому порядку мають справлятися на території відповідної територіальної громади комунальний податок та збори за паркування автотранспорту, ринковий, за видачу ордера на квартиру, за видачу...
  • Місцеві податки й збори
   ... встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку, встановленого статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" і статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" та в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок, крім збору на проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів. Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки і збори, відповідно д...
  • Місцеві податки. Збір за участь у бігах на іподромі
   ... місцевих органів влади, сплачуючи місцеві податки і збори. Це має важливе значення для розвитку місцевої інфраструктури, яка забезпечує реалізацію соціальної та економічної політики. Сплачуючи місцеві податки і збори, суб'єкти господарювання забезпечуютьнаповнення бюджетів місцевих, селищних і сільських Рад фінансовими ресурсами, що, у свою чергу, справляє позитивний вплив на діяльність підприємств. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року № 1251- ХП із змінами та доповненнями. 2. Закон України від 21.12.00 р. № 2181 - III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податк...
  • Місячні звіти
   ... № 8мд «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ». Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, місячний звіт про виконання кошторисів готують та подають у такому обсязі за формами: № 2мм «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»; №4-1мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»; № 4-2мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»; № 4-3мм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»; № 7мм «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; № 8мм «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ». Звіти за формами № 2мд і № 2мм складаються щомісячно, за наро...
  • Моє бачення майбутньої професії
   ... і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки — при ...
  • Моє бачення майбутньої професії (бухгалтерський облік і аудит)
   ... процесу — надання інформації користувачам для прийняття оптимальних управлінських рішень. Отже, бухгал­терський облік має як науковий (теоретичний), так і практич­ний (прикладний) бік. В умовах розвитку ринкової інфраструктури відбувається процес формування розгалуженої мережі акціонерних, спільних, орендних підприємств, концернів, страхових компаній та інших підприємницьких структур, які не мають вищих органів управління. Тому виникає необхідність впровадження нової форми фінансово-господарського контролю — аудиту. Аудит — це перевірка стану обліку і звітності, їх достовірності та відповідності чинному законодавству. В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потр...
  • Накладні витрати і планові накопичення
   ... з кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 12—14%. Норми накладних витрат, що діють у будівництві (уведені з 1 січня 1969 р.), встановлені окремо для будівельних і для монтажних і спеціальних робіт. Вони виражені у відсотках від прямих чи витрат від основної заробітної плати робітників. Норми накладних витрат на будівельні роботи. Визначені у відсотках до кошторисної вартості прямих витрат (матеріали, основна заробітна плата робітників, експлуатація машин). Наприклад, середні норми накладних витрат (у відсотках до кошторисних прямих витрат) установлені для: Міністерства будівництва - 16,8 Міністерства транспортного будівництва - 17,1 Міністерства енергетики й електрифікації - 15,2 Для інших підрозділів граничні норми накладних витрат на будівельні роботи, ...
  • Напрямки реформування податкової політики України
   ... встановлюється виключно шляхом прийняття відповідних законів. Податкове законодавство в Україні сформоване на основі нормативної бази, успадкованої від командно-адміністративної системи. Основи української національної податкової політики розроблялись під тиском обставин без належного наукового обгрунтування та аналізу макро- і мікроекономічних наслідків запровадження різних податків і розміру їх ставок, без урахування світового та історичного досвіду формування й розвитку податкових систем. Більшість рішень щодо формування податкової системи в Україні приймалась відповідно до особистих знань, інтуїції або інтересів керівництва держави та її організаційних структур. Відсутність науково обгрунтованих підходів до формування національної податкової системи та до аналізу наслідків від її ...
  • Нарахування амортизації на підприємстві
   ... з МСБО 16 основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для адміністративних цілей, та які, як очікується, використовуватимуться протягом більш ніж одного року (або операційного циклу). МСБО 16 поширюється на всі-види активів, які відповідають цьому визначенню, крім лісів та подібних відтворюваних природних ресурсів. Основні засоби визнаються, тобто відображуються в баланс підприємства, якщо відповідають загальним критеріям визнання активів, а саме: існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому; економічні вигоди, пов'язані з використанням цього активу; • його оцінка може бути достовірно визначена. Упевненість...
  • Нарахування заробітної плати
   ... розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати. Підприємства й організації при складанні трудової уго­ди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату пра­ці» заробітна плата - це винагорода, визначена, як прави­ло, в грошовому вимірнику, яку відповідно до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (норми часу, ви­робітку, ...
  • Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту
   ... Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121. 4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р. 5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р. 6. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: МІМ, 1996 р. 7. Норматив № 13 “Аудиторський висновок”. Затверджений АПУ 30.11.1995 р. 1. Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу. ...
  • Науковий зміст методу бухгалтерського обліку
   ... на машинозчитувальних носіях - магнітних, паперових) служать обґрунтуванням для відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку. Тому вони повинні містити всю необхідну інформацію, бути своєчасно складені і підписані посадовими особами, відповідальними за здійснення операції. Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, головні з яких: документація; інвентаризація; рахунки; подвійний запис; оцінка; калькуляція; баланс; звітність. Практичне використання кожного з них обумовлене відповідними положеннями, інструкціями, вказівками, розробленими і затвердженими державними органами. Документація являє собою відображення господарських операц...
  • Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції
   ... використання у виробництві або постачанні товарів чи послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей; • будуть використовуватись, як очікується, більше одного періоду. Об'єкт основного засобу визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство буде отримувати в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням активу, та його оцінка може бути достовірно визначена. Об'єкт основного засобу не є активом, якщо він знаходиться в оперативному або довірчому управлінні. Однакові за технічним характером, призначенням і способом використання об'єкти основних засобів можуть бути згруповані в класи. Класифікація основних засобів: • земельні ділянки; • капітальні витрати на поліпшення землі; • будинки та споруди; • машини та облад...
  • Нематеріальні активи як об’єкт обліку
   ... прибутку підприємств» від 28.12.94 р. №334/94-ВР, у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями нематеріальні активи – це об’єкти інтелектуальної, в т.ч. промислової власності, а також інші аналогічні права власності платника податку. Строк корисного використання 10 років, проте він може бути й меншим, але обов’язково повинен бути обумовлений у наказі про облікову політику. Крім того, в Законі не встановлено окремих норм щодо придбання нематеріальних активів. В бухгалтерському обліку нематеріальні активи, придбані шляхом розробки, відображаються в балансі, якщо в майбутньому при їх експлуатації підприємство буде мати економічні вигоди, технічну можливість для доведення їх до стану, придатного для використання. А також у підприємства повинні бути доку...
  • Нематеріальні ресурси та активи
   ... форм власності. Витрати, пов’язані із створенням чи придбанням нематеріаль­ного активу, які були відображені як витрати звітного періоду, не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як актив. Не визнаються як актив, а завжди відображаються у складі витрат звітного періоду: – витрати на рекламу; – витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; – витрати на створення підприємства та підготовку його основної діяльності (організаційні витрати); – витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань. Нематеріальний актив визнається як актив, якщо: – існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання; – його оцінка може бути достовірно визначена. Надходження і оприбуткування будь-я...
  • Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів
   ... унікальності чи на­явності в обмеженій кількості) сприяє появі ренти Використання таких ресурсів або робить їхніх влас­ників єдиним виробником певної продукції, або за­безпечує зменшення витрат проти інших виробників. Отже, нематеріальні ресурси багато важать у підви­щенні конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно вдосконалювати можливості пропонування, просування та реалізації своїх товарів або послуг. Дійовим інструментом кон­куренції у цьому разі може бути використання нема­теріальних ресурсів. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання пев­ного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги. Зареєстроване зазначення походження товару завжди гаран...
  • Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта
   ... і керів­ними структурами, що представляють інтереси власників щодо підви­щення ефективності виробництва, державного контролю уже було не­достатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало по­штовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. ашііо — той, що вислуховує), тобто такого, що вислу­ховує звіти посадових осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні — суду, арбітражу, які відстоювали справедливість. Розвиткові аудиту сприяло також розмежування функцій та інте­ресів підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли влас­ник для керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат управління. Для попередження недоліків, зловживань, при­ховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, на­вмисного присв...
  • Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондів України
   ... спеціалізована лікарня — унікальний заклад по наданню найвищого рівня спеціалізованої медичної допомоги, яка ще не надається в інших лікарнях нашої держави. Мета створення фонду — поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених національною програмою з питань материнства і дитинства. Фонд створено для реалізації в Україні положень Конвенції ООН про права дитини, в якій визначено право на використання найбільш досконалих систем охорони здоров'я, щоб жодна дитина в державі не була позбавлена в разі потреби доступу до повноцінної медичної допомоги. Фондом надається пріоритет дітям, що опинилися в особливо тяжких умовах (діти-сироти, діти-інваліди, постраждалі ...
  • Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
   ... обліку. Аналіз вдосконалення досвіду дозволяють розвивати і обґрунтовувати методологічні заходи побудови системи обліку. Облік є одним з найважливіших засобів отримання інформації і основою раціонального управління. Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік — скучна, суха і в уяві більшості людей наука стає престижною; на висококваліфікованих бухгалтерів великий попит. Бухгалтер повинен бути оснащений сучасними знаннями, твердими переконаннями і професійною етикою. Головною подією в українському бух. обліку стало введення в дію з 2000 року закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а також сімнадцяти національних положень ( стандартів) бух обліку (на момент друку м...
  • Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
   ... інтерес представляє вплив відхилень не на собівартість, а на прибуток, який, як відомо, є метою виробництва. Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і економія засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод який застосовується в різних галузях промисловості. Важливими завданнями нормативного обліку є своєчасне попередження нераціонального використання ресурсів підприємства, оперативний аналіз витрат на виробництво, який дозволяє розкривати неврахова...
  • Обє’кти аудиту
   ... тощо. До складних належать об'єкти з неви-значеною структурою, яка підлягає дослідженню. Наприклад, автоматизацію технологічного процесу відносять до складних об'єктів аудиту, на вході яких відомі затрати на впровадження, а на виході — вироблена продукція. Але ті елементи, які характеризують її, тобто фактори, що впливають на результативні показники (ефективність нової техніки), можна встановити при подальшому дослідженні із застосуванням методів економічного аналізу. Таким чином, предмет аудиту має свою конкретизацію в об'єктах, що характеризуються контролюючими параметрами. Об'єкти аудиторської діяльності Об'єкт аудиторської діяльності — це взаємопов'язані еко­номічні, організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторо­ни функціонування системи, що вивчається...
  • Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
   ... в області, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує 1 мільйона 500 тисяч доларів США. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних металів (код ТН ЗЕД - 72 04) здійснюється виключно Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України за погодженням з Державним комітетом промислової політики України незалежно від облікової вартості контрактів. Зовнішньоекономічні договори (контракти), предметом яких є товари, зазначені в додатках 4, 5, підлягають реєстрації тільки в тому разі, коли до цих товарів не застосовано режим ліцензування та їх експорт здійснюється до країн, зазначених у додатку 7, у яких (або щодо яких) існують відповідні кількісні обмеження експорту товарів походженням з України. ...
  • Облік автомобільного транспорту на підприємстві
   ... з перевезення автомобільним транспортом ……………………………………………18 8. Забезпечення спецодягом на підприємствах автотранспорту …… 21 9. Розрахунок вартості проїзду ……………………………………… .24 ІІІ. Висновок …………………………………………………………….27 IV. Додаток …………………………………………………………… .29 V. Література ……………………………………………………………34 І.Вступ В цій курсовій роботі, я хочу показати наскільки автомобільний транспорт міцно увійшов у наше життя, що практично кожне підприємство має на балансі автомобіль, орендує його або користується послугами автоперевезень інших підприємств. Для автотранспортних підприємств послуги з перевезення вантажів і пасажирів є основними видами діяльності. Але економічна ситуація, що склалася в Україні, не сприяє розвитку автомобільного транспорту. З...
  • Облік бартерних операцій
   ... align="center"> 100 % поставка товарів Рис. 1. Порядок здійснення бартерних операцій Еквівалентність міжнародного обміну досягається за рахунок рівності вартостей продуктів, що обмінюються, за світовими цінами. Оцінка товарів, що обмінюються, в єдиній валюті (за законодавством України - дол. США) необхідна для: > нарахування мита, податків та зборів; > здійснення контролю; > транспортного страхування; > оцінки та виплати можливих збитків; > нарахування та виплата штрафних санкцій; > можливої уцінки товару; > забезпечення к...
  • Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій
   ... між суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються у національній валюті України через установи банків шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача. Здійснюються за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями). Розрахунки платіжними дорученнями є однією з найбільш поширених форм розрахунків як при іногородніх, так і одногородніх розрахунках. За допомогою платіжних доручень здійснюються розрахунки з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати або за домовленістю; з бюджетом по податках та інших платежах; з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування; з органами Міністерства зв'язку за послуги тощо. Платіж...
  • Облік будівництва господарським способом
   ... до дати балансу, визнають витратами звітного періоду без включення до витрат за будівельним контрактом у наступних звітних періодах. До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать: • прямі матеріальні витрати; • прямі витрати на оплату праці; • інші прямі витрати. Прямі матеріальні витрати: вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, допоміжних та інших матеріалів, придбаних у сторонніх організацій та виготовлених у підсобних виробництвах підрядчика, які використані на будівництві об'єкта. Облік запасів. У будівельних монтажних підприємствах матеріальними ресурсами виступають виробничі запаси, склад і структура яких залежать від характеру робіт, що виконуються. Запас...
  • Облік будівництва, яке виконується підрядним способом
   ... об'єкта і учасників будівництва та виду виконуваних робіт на генпідрядчиків і субпідрядчиків не є підставою для незастосування цього П(С)БО 18 "Будівельні контракти". Під об'єктом будівництва, щодо якого відповідно до цього П(С)БО має бути організовано бухгалтерський облік доходів і витрат за будівельним контрактом, треба розуміти сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди (з внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газо- і теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм), будівництво яких здійснюється за єдиним проектом і кошторисом. Договір підряду є основним документом, що регламентує взаємовідносини замовників і підрядчиків та визначає їхню відповідальність за невико...
  • Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ
   ... приймають. Оприбуткування матеріалів, як правило, оформляється прибутковим ордером за формою № М-4 У випадку виявлення розбіжностей кількості і якості матеріалів з даними супровідних документів постачальника, а також при надходженні матеріалів без супровідних документів складають акт приймання матеріалів за формою М-7 Акт служить підставою для оприбуткування фактично прийнятих матеріалів. Прибутковий ордер при цьому не складається. Матеріальні цінності, що надійшли від постачальника автомобільним транспортом, прибуткуються на склад на підставі товарно-транспортної накладної (ТТН), отриманої від відправника вантажу. У тому разі, якщо матеріальні цінності надходять в одній одиниці виміру, а витрачаються в іншій, то оприбуткування, збереження та відпуск відображаються в докумен...
  • Облік валових витрат і валових доходів
   ... Міністерство фінансів України наказом від 4 серпня 1997 р. №168 затвердило Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів, розроблені Управлінням методології бухгалтерського обліку міністерства. Законом України " Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який введено в дію з 1.07.1997р., установлено наступне визначення валових витрат і валових доходів: Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх дальшого використання у власній господарській діяльності, ст. 5.1. Валовий доход - за...
  • Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу
   ... ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка бухгалтерського обліку перерахованих о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в обліку. До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме: v юридичні особи, створені відповідно до законодавства; v фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не о...
  • Облік вибуття товарів (продаж)
   ... бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результатами послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватися на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості. Товари формують запаси торговельних підприємств. Товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу; при цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін у їх фізичну форму, вони є готовими виробами вже при закупці у постачальника. Оцінка товарних запасів та їх облік є важливою передумовою організації обліку цієї ділянки, адже вона впливає на точність фінансових результатів підприємства. Оцінку і облік товарних запасів за їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху: 1.При надходженні...
  • Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
   ... ресурсів та фонду оплати праці, зроблено огляд літературних джерел, визначена соціально-економічна характеристика трудових ресурсів, розглянуто склад фонду оплати праці, а також форми і системи оплати праці, описано облік нарахування та утримання із заробітної плати працівників. У другому розділі дипломної роботи розглянуто облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ “Сіверський доломіт”, описана коротка характеристика підприємства, зроблена оцінка організації господарського обліку, документальне оформлення кадрового обліку, а також зроблено синтетичний і аналітичний облік оплати праці. У третьому розділі дипломної роботи проведено аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ ²Сіверський доломіт², зроблена оцінка забезпеченості підприє...
  • Облік виробничих запасів
   ... промислової продукції частка витрат матеріалів становить близько 50%, а в деяких галузях промисловості (наприклад, хімічній, текстильній, харчовій) сягає 80,0-85,0%. Тому питанням обліку виробничих запасів має приділятися серйозна увага. У бухгалтерському обліку під терміном „запаси” розуміють активи які: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; - перебувають у процесі виробництва (з метою подальшого продажу продукту виробництва) - утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Одиницю бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Для цілей бухгалтерського обліку виробничі запаси включають: сировину, основні й допоміжні ...
  • Облік виробничих запасів та МШП
   ... актів споживання. У цьому плані матеріали в бюджетних установах нагадують обо­ротні кошти виробничої сфери, але їх неможливо віднести до ос­танніх, оскільки оборотні кошти повністю переносять свою вартість на новий продукт і в цій формі продовжують свій круго­обіг у суспільному відтворенні, а матеріали бюджетних установ вибувають з кругообігу в міру їх споживання. На придбання матеріалів витрачаються значні кошти з бюдже­ту та інших джерел. Завданнями обліку матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) є: забезпечення зберігання і встановлення контролю за на­ явністю та рухом матеріалів; спостереження за дотриманням норм запасів і витрат ма­теріалів; отримання точних даних про залишки матеріалів у місцях зберігання; забезпечення всіх рівнів управління інфо...
  • Облік витрат виробництва у сільському господарстві
   ... першочергового значення набувають питання покращання якості та оперативності обліку роботи машинно-тракторного парку. Організація обліку роботи машинно-тракторного парку була завжди проблематичним питанням. Во­на змінювалася разом зі зміною організаційної форми роботи та формою матеріального заохочення трактористів-машиністів за виконані польові та транспортні роботи. У багатьох великих та середніх сільськогосподарських підприємствах машинно-тракторний парк був і залишається на сучасному етапі окремим структурним підрозділом, який об'єднує в собі найбільш кваліфікованих працівників підприємства і потужну техніку, за допомогою якої виконується майже весь обсяг польових робіт і значна частина транспортних робіт. Метою обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах є документоване,...
  • Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції
   ... бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Відповідно до п. 6 Положення витратами звітного періоду визнається зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Основними критеріями, якими необхідно керуватись при відображенні витрат у бухгалтерському обліку і визнанні їх витратами певного періоду, є: § витрати відображаються в обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань (п. 5 Положення); § витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені (п. 7 Положення). Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходо...
  • Облік витрат на збут (реалізацію, продаж)
   ... технічних умов, прийнятих відділом технічного контролю і здані на склад готової продукції. Підприємства виготовляють продукцію в строгій відповідності з укладеними договорами, розробленими плановими завданнями по асортименті, кількості і якості, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягу продукції, що випускається, розширення її асортименту і поліпшення якості, вивчаючи потреби ринку. У дійсних умовах основне значення приділяється реалізації по договорах-постачаннях – найважливішому економічному показнику роботи, що визначає ефективність, доцільність господарської діяльності підприємства. В обсяг реалізації включається відвантажена і відпущена продукція незалежно від того, зарахований чи ні платіж на розрахунковий рахунок підприємства чи отримані векселі. Таким чи...
  • Облік витрат на підприємстві
   ... підлягають методологічні аспекти його організації. В умовах автономної обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовується більш широко ніж при ручній обробці даних, що обумовлено рядом факторів, основними з яких є: обробка і зберігання великої кількості одинакових в структурному плані одиниць облікової кількості інформації; здійснення вибірки інформації з великої кількості даних; виконання складних математичних розрахунків; одержання в лічені хвилини паперових копій будь - якого документу (первинних документів, форм звітності, тощо); багаторазове відтворення будь - яких дій (роздрук примірників певного документу, тощо). Правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і швидко адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, як...
  • Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат
   ... насамперед виявляються в організації виробництва, яка обумовлюється технологією виготовлення продукції. Тому зміст, обсяг, вид і форма надання інформації, необхідної для управління процесом виробництва, кожне підприємство формує самостійно. При цьому особливе значення має правильна організація та своєчасність обліку витрат за видами продукції (робіт, послуг) і підрозділами, тобто правильна організація аналітичного обліку. Аналітичний облік витрат на виробництво кожне підприємство організовує до характеру виробничого процесу, а також особливостей продукції, що випускається, або робіт, що виконуються (послуг, що надаються). Базуючи на загальних правилах ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерія підприємства забезпечує працівників інформацією, необхідною для контролю, аналізу та плануванн...
  • Облік витрат сільськогосподарського виробництва, характеристика витрат за об’єктами і статтями
   ... підприємств подано у П(С)БО 16 „Витрати”, а також у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, що затвердженні наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132. Витрати відображаються у бухгалтерському обліку сільськогосподарського підприємства одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 2 Собівартість продукції. У плануванні і бухгалтерському обліку сіль...
  • Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень
   ... капіталу таких підприємств підлягає державній реєстрації і може бути змінена тільки за рішенням засновників. У бухгалтерському обліку на суму внесків засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства роблять запис по кредиту рахунка 40 «Статутний капітал» у кореспонденції з дебетом рахунків: 31 «Рахунки в банках», відповідно субрахунки 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» (на суму внесених грошових коштів у національній та іноземній валютах); 46 «Неоплачений капітал» (на вартість внесених основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів за оцінкою, погодженою сторонами); 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» та ін. (на вартість внесених оборотних матеріальних активів). Після зарахування остан...
  • Облік власного капіталу
   ... підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасника­ми), і являє собою вартість майна підприємства. Майно підприємства складається з різноманітних матеріаль­них, нематеріальних та фінансових ресурсів – носив прав власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство (наприклад, акціонерне това­риство) ще не має зовнішньої заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу. Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підпри­ємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, тому розмір активів визначається як сума власного капі...
  • Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
   ... документами, інструкціями з бухгалтерського обліку в Україні порядок обліку внутрішнього відпуску товарів не регламентується, але бухгалтерам торговельних підприємств необхідно щоденно практично вирішувати ці непрості питання торгового обліку. При чому їх можна вирішувати більше або менше ефективно в залежності від рівня підготовки і вміння головного бухгалтера раціонально організувати бухгалтерський облік товарів. В статті розглядається бухгалтерський облік внутрішнього відпуску товарів, що обліковуються на складах відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні за купівельними або продажними (роздрібними) цінами. Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску ...
  • Облік готової продукції
   ... 8 9 11 32 46 48 ВСТУП Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів. Управління підприємством - складний і відповідальний процес, я...
  • Облік готової продукції та її реалізації
   ... номерами) і відображається за двома оцінками - за обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ) і фактичною собівартістю. Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробництва, визначають тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції. Дані відомості випуску готової продукції є підставою для ЇЇ оприбуткування. Синтетичний облік наявності і руху готової продукції за фактичною собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова продукція». Оприбуткування випущеної з виробництва продукції відображається по дебету рахунка 26 «Готова продукція» і кредиту рахунка 23 «Виробництво» Виконані і здані за актами замовникам роб...
  • Облік готової продукції та особливості її реалізації
   ... фактична собівартість продукції рослинництва, а різниця відображається шляхом коригування попередніх проведень. Надходження зібраного врожаю у рослинництві (зерна, картоплі, овочів, фруктів та ін.) відображається в обліку записом за дебетом рахунка 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" або субрахунка 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" з кредиту субрахунка 231 "Рослинництво" у розрізі аналітичних рахунків. Доходи від реалізації продукції сільського господарства формуються за загальноприйнятою методикою. Аналогічно визначається собівартість реалізованої продукції та фінансові результати діяльності. Особливості проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку Загальною нормативною базою для проведення інвентаризац...
  • Облік грошових засобів і розрахункових операцій
   ... Додатки. Вступ. Підприємства різних форм власності в процесі господарської діяльності в процесі господарської діяльності постійно здійснюють розрахунки: • з постачальниками; • з покупцями; • державним бюджетом; • іншими організаціями і підприємствами по господарським операціям різного характеру. З допомогою грошей завершується перетворення грошової форми виділених засобів в виробничі запаси, отримання грошової виручки і вміщеного в неї чистого доходу. Грошовий розрахунок - головний фактор забезпечення кругообігу засобів, а їх своєчасне завершення служить необхідною умовою безперервного процесу виробництва. В даний час розрахунок проводиться в двох формах: • безготівковим п...
  • Облік грошових коштів
   ... обліку грошових операцій на підприємстві” покликана розкрити суть системи грошового обігу в національній практиці. Відповідно до статті 3 пункту 2 «Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, що ведеться підприємством. За даними бухгалтерського обліку формується вся звітність (фінансова, статистична, податкова й інші). Метою ведення бухгалтерського обліку (стаття 3 пункт 1) представлення користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух коштів підприємства. В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому...
  • Облік грошових коштів підприємства. Надходження готівки в касу
   ... у касирів, яким забороняється передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати. Перед відкриттям приміщення каси і металевих шаф, касир зобов'язаний оглянути недоторканість замків, дверей, віконних ґрат і печаток, переконатися у справності охоронної сигналізації. У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замків, дверей або ґрат касир зобов'язаний негайно доповісти про це керівнику підприємства, який повідомляє про цю подію в органи внутрішніх справ і вживає заходів щодо охорони каси до прибуття працівників міліції. Після одержання дозволу органів внутрішніх справ, до початку касових операцій інвентаризаційною комісією проводиться перевірка наявності коштів та інших цінностей, що зберігаються в касі. Приміщення каси має бути ізольоване, а двері до каси п...
  • Облік грошових розрахунків
   ... юридичні особи мають право розрахо­вуватися між собою за матеріальні цінності готівкою, отриманою з власних рахунків у межах наявних коштів. Безготівкові розрахунки, яким надається перевага в розрахун­ках бюджетних установ, здійснюються на певних принципах. Перший принцип стосується обов'язкового зберігання устано­вами грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках (за винятком перехідних залишків у касі). Другий принцип полягає в тім, що бюджетні установи не мають права самостійного вибору установи банку для відкриття рахунка: перелік уповноважених банків обмежений постановою НБУ. Реєстраційні рахунки відкриваються не в установах банків, а в органах Державного казначейства. Третій принцип — принцип самостійного вибору установою форми безготівкових розрахунків І зак...
  • Облік доходів та результатів діяльності
   ... зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Критерії визнання доходу, наведенні в Положенні (стандарті) 15, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій). Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 1.Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо. ...
  • Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно-монтажних робіт і фінансового результату
   ... виконавець виписує замовнику після завершення будівельних робіт. У бухгалтерському обліку надання послуг замовнику за актом виконаних робіт відображається як реалізація послуг. П(С)БО 18 "Будівельні контракти" розділяє будівельні контракти на контракти з фіксованою ціною та контракти за ціною "витрати плюс", які відрізняються порядком обчислення вартості контракту підрядчиком і замовником. Традиційне застосування в будівельній галузі при укладанні будівельних контрактів знайшла ціна "витрати плюс", за якою проектними організаціями складається кошторисна документація, що використовується підрядчиком і замовником при укладанні будівельного контракту для узгодження його вартості. Незважаючи на зміни цієї вартості, що можуть все-таки відбутися за час виконання ...
  • Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві
   ... А за КВЕД). Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), риболовне й рибальське господарство) — це юри­дична особа, основним видом діяльності якої є вирощування й переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалі­зації якої становить не менше ніж 75 % загальної суми вируч­ки. Особливості обліку, пов'язані головним чином з обліком за­собів виробництва, витрат і готової продукції: 1) Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля; вона не зношується, амортизація на неї не нараховуєть­ся ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку. Земельні ділянки мають різну продуктивність, яку можна підвищувати при розумному використанні. Земельні ділянки територіальне знаходяться в різних місцях, тому виробництво здійснюється на велик...
  • Облік запасних частин
   ... 20 “Виробничі запаси” субрахунку 207 “Запасні частини”. Даний субрахунок призначений для обліку придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку здійснюється облік обмінного фонду повно комплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах. По дебету субрахунку відображаються залишок і надходження запчастин, по кредиту – витрачання, реалізація та інше їх вибуття. Вертикальну структуру субрахунку 207 “Запасні частини” за розрізами їх аналітичного обліку можна представити за допо...
  • Облік заробітної плати
   ... 3.3.Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою строків її виплати………………………………………………………44 Висновок Додатки Вступ Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, зб...
  • Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
   ... по соціальному страхуванню Висновки Література Додатки ВСТУП В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’я...
  • Облік зносу (амортизації) основних засобів
   ... у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел . 46 Вступ Реформи у системі бухгалтерського обліку, що почалися в Україні ще у 1997 р., заснували податковий облік. Він, у свою чергу, суттєво вплинув і на бухгалтерський облік основних засобів. При цьому бухгалтерський облік основних засобів та порядок нарахування амортизації опинився у ролі “потерпілого”. Намагаючись з’єднати облік бухгалтерський та податковий, законодавці принесли у “жертву” економічну сутність більшості операцій з основними засобами. Результати такого об’єднання привели до того, що при продажу об’єктів основних засобів, як правило, був відсутній фінансовий результат, нарахування амортизації робилося на балансову вартість групи, а не на вартість окремого об...
  • Облік зносу та амортизації основних засобів
   ... опинився у ролі “потерпілого”. Намагаючись з’єднати облік бухгалтерський та податковий, законодавці принесли у “жертву” економічну сутність більшості операцій з основними засобами. Результати такого об’єднання привели до того, що при продажу об’єктів основних засобів, як правило, був відсутній фінансовий результат, нарахування амортизації робилося на балансову вартість групи, а не на вартість окремого об’єкту тощо. Нововведення поставили бухгалтерський облік основних засобів з ніг на голову. Відображення в обліку операцій з основними засобами викликало значні труднощі у багатьох бухгалтерів. З 1 липня 2000р. зі вступанням у силу довгоочікуваного П(С)БО №7 “Основні засоби” підприємства України отримали право самостійно обирати методи нарахування амортизації. Починаючи з цієї дати на підприєм...
  • Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства
   ... ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу. У відповідності із західноєвропейською практикою одним з важливих параметрів розвитку економіки є стабільність цін і валюти. При цьому рівень інфляції не повинен перевищувати 1,5% середнього рівня інфляції країн з нижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягти перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити «радикальну» форму зовнішньоекономічної діяльності країни. З цією метою потрібно провести приватизацію підприємств із залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним, так і національним підприємцям тощо. ...
  • Облік і аналіз фінансових результатів
   ... М І С Т       Вступ. І. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання. 1.1. Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. 1.2. Система формування фінансових показників. 1.3. ...
  • Облік і аудит витрат на виробництво продукції
   ... 93 Висновки 106 Список використаної літератури 108 Вступ В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою. Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера. Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в ...
  • Облік і аудит зовнішньоекономічних операцій. Службове відрядження
   ... Цей вид діяльності отримав назву “аудит”. І. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. СЛУЖБОВЕ ВІДРОДЖЕННЯ Службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням організації на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійного місця роботи. За працівником, який перебуває у відрядженні, зберігається місце роботи та середній заробіток за час відрядження у тому числі і за час перебування у дорозі. Відрядження працівника за кордон здійснюється відповідно до наказу керівника підприємства після затвердження завдання. У завданні визначається: - кошторис витрат; - умови перебування за кордоном; - термін відрядження; - мета відрядження. При виїзді працівника у відрядження йому видається п...
  • Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор”
   ... діяльністю торговельних компаній і банків. Власників уже не задовольняв примітивний облік у прибутково-видаткових книгах, які були поширені протягом тривалого часу. Для управління торговельними компаніями та банками потрібний був суцільний і безперервний облік, який давав би необхідну інформацію і забезпечував повсякденний контроль за наявністю і рухом вкладеного капіталу та визначення стосунків з партнерами. Відтак постійно поглиблювалися й удосконалювалися управлінські функції бухгалтерського обліку. Він став засобом розумового узагальнення сучасного способу виробництва, перетворився на об’єктивну необхідність. Сфера застосування бухгалтерського обліку–підприємства, організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших видів діяльності, а через узагальнення даних б...
  • Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”)
   ... облік наявності та руху основних засобів ФГ "Прометей" 52 3.1. Порядок документального оформлення наявності та руху основних засобів .52 3.2. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів .55 3.3. Амортизація основних засобів .65 Розділ IV. Вдосконалення обліку основних засобів шляхом проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту в ФГ "Прометей" .69 4.1. Програма проведення зовнішнього аудиту 69 4.2. Процедури проведення внутрішнього аудиту .76 Висновок .82 Список використаної літератури 83 Додатки .87 Вступ Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості основними виробничими фондами та їх використання. Основні фонди (засоби) - це матеріальні активи, які підприє...
  • Облік інших матеріальних цінностей
   ... є рахунок-фактура постачальника. Продаж і оформляється довідкою про перевід тари в товар. Бій тари списується актом в розділ і відноситься на витримки обороту (витрати обігу). Облік допоміжних матеріалів. Допоміжні матеріали: -етикетки, корки, паперові капсули. фільтрувальний папір, ковпачки, сигнатури, нитки, гумові обхвати, сургуч, крохмаль, клей, кульки, квитанційні знижки. При відпуску ліків вартість допоміжних матеріалів з покупця не знімається, а враховується як розхід аптеки в витримках обороту. Вата, марля і інші предмети які рахуються як товар і які використовуються для виготовлення ліків. Такі товари переводяться з групи товарів в допоміжні матеріали. Такий перевід проводиться по довідці, яка складається матеріально відповідальними особами. Облік ЛРС (лікарської...
  • Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
   ... з урахуванням очікуваного строку корисного ви­користання таких предметів. Ні про що інше з цього, питання у нормативних доку­ментах не зазначається. Отже, підприємствам надано ш вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо Щ віднесення зазначених предметів до необоротних чи обо­ротних активів. У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних не­оборотних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призна­ченням і строком служби предметів. На суму нарахованого зносу по переданих в експлуа­тацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять з...
  • Облік інших операцій в торгівлі
   ... товарiв. При цьому постачальник вимагає вiд своїх постiйних покупцiв, щоб кiлькiсть поверненої тари дорiвню-вала кiлькостi тари пiд новою партiєю товару. Приклад. Пiдприємство-постачальник. Оптове пiдприємство отримало передоплату вiд покупця в сумi 18000 грн i здiйснило поставку оплаченого товару двома однаковими партiями. Товар відвантажувався у поворотнiй заставнiй тарi — по 1000 ящикiв пiд кожною партiєю товару. Сума застави — 4000 грн за 1000 ящикiв. Тару пiд другою партiєю товару покупець повернув iз запiзненням, за що сплатив штраф у розмiрi 500 грн. Бухгалтерськi записи у пiдприємства-продавця подано в табл. 5.29. ...
  • Облік касових операцій
   ... підприємства. При прийманні готівки до каси касири підпри­ємств керуються Правилами визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими постановою Правлін­ня Національного банку України від 31.03.99 № 152 і зареєстрованими Міністерством юстиції України від 16.04.99 за № 242/3535 (із змінами). Обігові па­м'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, мають прийматися до кас підприємств за їх номіналом без обмежень для всіх видів платежів. Видача готівки з кас підприємств прово­диться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними (розрахунко­во-платіжними) відомостями (далі - видаткові документи). Документи на видачу готівки ма­ють підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видатко­вих ордерів можуть додаватис...
  • Облік касових операцій в журналі №1
   ... Правилами визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими постановою Правлін­ня Національного банку України від 31.03.99 № 152 і зареєстрованими Міністерством юстиції України від 16.04.99 за № 242/3535 (із змінами). Обігові па­м'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, мають прийматися до кас підприємств за їх номіналом без обмежень для всіх видів платежів. Видача готівки з кас підприємств прово­диться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними (розрахунко­во-платіжними) відомостями (далі - видаткові документи). Документи на видачу готівки ма­ють підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видатко­вих ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касов...
  • Облік на малих підприємствах
   ... за продукцію, товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги. По дебету цього рахунку відображаються суми оплачених рахунків, по кредиту враховується сума акцептованих рахунків на надходженні матеріальні цінності, виконані роботи та послуги. Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” має два субрахунки: 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 632 „Розрахунки з іноземними постачальниками”. На субрахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” ведеться облік розрахунків з вітчизняними постачальниками і підрядниками за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, наданні послуги. На субрахунку 632 „Розрахунки з іноземними постачальниками” ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками і підрядниками за отримані товарно-...
  • Облік на підприємствах оптової торгівлі
   ... торгівлі є звітність матеріально-відповідальних осіб в установлені строки та ведення аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей в бухгалтерії та в місцях їх зберігання. Облік товарів в оптових підприємствах відбувається на рахунку 28 "Товари", зокрема на субрахунку 281 "Товари на складі", на якому ведуть облік наявності та руху товарних запасів, що знаходяться на оптових і розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо. За дебетом субрахунка 281 відображають надходження товарів, за кредитом — реалізацію, вибуття товарів. Облік надходження товарів в оптовій торгівлі. При одержанні товару необхідно перевірити відповідність його фактичної кількості та якості до даних супровідних документів і умов договору. Залежно від умов поставки,...
  • Облік на підприємствах роздрібної торгівлі
   ... документами складається Акт про встановлення розходжень маси і якості товарно-матеріальних цінностей, що приймаються. Підприємствами роздрібної торгівлі в основному здійснюється вартісний облік товарів через велику кількість різноманітних товарів та оформленням реалізації товарів касовими чеками. У такому разі на кожну матеріально-відповідальну особу (МВО) в бухгалтерії відкривається особовий рахунок, в якому роблять записи по залишках, надходженню та вибуттю товарів на звітну дату. Записи відображають за продажними цінами. В установлені строки матеріально-відповідальні особи складають товарні звіти і разом із підтверджувальними документами здають до бухгалтерії. Товарні звіти можуть складатися щодня або один раз у З, 5, 7, 10 днів (залежно від обсягу господарських операцій торговельного підприємств...
  • Облік на підприємстві
   ... діяльність підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм розпочинається з формування статутного капіталу. Тобто формування первісного капіталу є важливим етапом створення підприємства, оскільки організація кожної справи потребує відповідного фінансового забезпечення. Капітал є залишковою частиною в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань. Власний капітал підприємства можна згрупувати за різними ознаками: - джерелами утворення; - формою; - рівнем відповідальності; - складовими. Серед джерел утворення власного капіталу виділяють внески власників підприємства у вигляді грошових коштів та інших активів і нагромадження суми нерозподіленого прибутку, що залишається на підприємстві. Також існують інші джерела. Так, збільшення власного капіт...
  • Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі
   ... і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження товарів та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. В статті розглядається облік надходження товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкового кредиту з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Питання правильності цього обліку залишається актуальним. Маємо підстави стверджувати, що певна частина головних бухгалтерів роздрібних торговель...
  • Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ
   ... податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження цінностей та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. В статті розглядається бухгалтерський облік надходження цінностей, що оприбутковуються і обліковуються за купівельними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкового кредиту з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Питання правильності цього обліку залишається актуальним. Ма...
  • Облік надходження цінностей, що обліковуються за купівельними цінами
   ... викладу матеріалу облік надходження цінностей розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних документів, що діють до 1 січня 1999 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Для уникнення повторень робляться посилання на окремі пункти статті. 1. При обліку надходження цінностей необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість": Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни цінностей (ст. 6.1.1 ). Продаж цінностей здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1). 2. Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: ...
  • Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності
   ... підприємствах всіх форм власності і господарювання рівень оплати праці визначається підприємствами самостійно в колективних договорах. Зрозуміло, з дотриманням норм і гарантій, визначених законом України, генеральною та галузевими угодами. За умов розвитку підприємництва та існування різних форм власності заробіток працівника вже не визначається розміром якогось гарантованого фонду оплати праці, а все більше залежить від кінцевих результатів і доходів від діяльності підприємства. Основними формами оплати і відповідно обліковими показниками є відрядна і почасова. Якщо технічне нормування дає змогу провадити оплату праці робітників, відповідно до її кількості, тарифної системи з урахуванням у рівнях кваліфікації робітників, завантаженості і складності праці, то форми оплати праці з їх системами вр...
  • Облік нематеріальних активів
   ... обліку й аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському...
  • Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів
   ... малоцінних та швидкозношуваних предметів" title="Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів" width=158 height=56 src="refimages/image001.gif" align=left hspace=12 alt="Подпись: Основні завдання обліку МШП">Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є: Ø визначення первісної вартості придбаних МШП; Ø контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах підприємства; Ø контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації. Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію. ...
  • Облік операцій з перевезення вантажів та пасажирських перевезень
   ... ризиків транспортування). Використовуючи твердження П(С)БО 9 "Запаси", слід розрізняти облік і віднесення ТЗВ до вартості оприбуткування ТМЦ при перевезенні власним транспортом і транспортом перевізника. Оскільки не передбачено Інструкцією № 291 типових проведень списання ТЗВ в Д-т рахунків запасів (20, 22, 21) з К-т 13, 66, 65, то такі витрати обліковуватимуться на рахунку 94, якщо перевезення здійснюється власним автотранспортом. Приклад. Підприємство "А" придбало у підприємства "Б" матеріали на суму 3600 грн, у тому числі ПДВ 600 грн, собівартість реалізованих матеріалів становить 2000 грн. Перевезення вантажу здійснювалося спеціалізованим автотранспортним підприємством АТП 12012, якому покупцем перераховано 1200 грн, у тому числі ПДВ 200 грн. Нараховано заробіт...
  • Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валютою
   ... 31 „Рахунки у банках” та 32 „Рахунки в казначействі”. Перший використовують установи, що фінансуються за відомчою структурою і відкривають поточні рахунки у банках, а другий – установи, що обслуговуються в органах ДКУ. До синтетичних рахунків 31 та 32 відкриваються субрахунки за видами коштів згідно з рахунках, відкритими у банках або органах ДКУ. Наприклад: 314 „ Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями” 324 „ Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями” 315 „ Поточні рахунки для обліку депозитних сум” 325 „ Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум” і т. ін. Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюються за такими принципами: 1)бюджетна установа не має права самостійно обирати установу банку для відкриття рахунків. ...
  • Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті
   ... – найважливіший фактор обороту коштів, а їхнє своєчасне завершення — необ­хідна умова безперервного процесу виробництва. Усі юридичні особи, незалежно від форм власності, а також фізичні особи — громадяни України, іноземні гро­мадяни, особи без громадянства, що є суб'єктами підпри­ємницької діяльності, — здійснюють між собою розра­хунки за товари, роботи, послуги та цінні папери. Для зберігання коштів і здійснення всіх видів розра­хункових, кредитних і касових операцій юридичним осо­бам — суб'єктам підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, а також фізичним особам банки від­кривають рахунки. Правовідносини, що виникають у клієнтів банків під час відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків у національній та іноземній валюті, регулює Інструкція «Про відкриття бан...
  • Облік операцій на розрахунковому рахунку, облік довгострокових фінансових інвестицій
   ... та узагальнення даних про господарську діяльність підприєм­ства, складання фінансової звітності та передавання її зацікав­леним користувачам. Важливими для фінансового обліку є реєстрація та нагро­мадження всіх операцій, шо призвели до зміни майна підприє­мства, його капіталу та фінансового стану. Однак зібрана та­ким чином інформація є складною для використання, особ­ливо при значній кількості операцій. Користувачів, як правило, цікавить дуже конкретна інформація, пов'язана з рішеннями, які вони збираються приймати, або про наслідки прийнятих рішень на певну дату. Наприклад, власників може цікавити ефективність та доцільність виготовлення на існуючому облад­нанні нового виду продукту, виконання кошторису виготов­лення продукції "А", доцільність отримання позики та інше. Інв...
  • Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства
   ... ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додатки ВСТУП Серед факторів виробництва вирішальне значення належить трудовій діяльності людини. В свою чергу рівень ефективності праці колективу, виробничого підрозділу, окремого працівника залежить від повноти використання фактора мотивації до праці, важливими складовими якого є розмір оплати праці, тісно пов’язане з наслідками праці матеріальне стимулювання, участь у розподілі результатів господарської діяльності. Організаційно-правові та економічні основи оплати праці в умовах переходу до ринку викладені в законах України “Про оплату праці”, в Кодексі законів про працю України та інших нормативно-правових актах. Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди” між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України...
  • Облік орендних операцій
   ... амортизації таких засобів, з обов'язковим наданням права власності на ці основні засоби орендарю після закінчення строку оренди. Облік операцій по оперативній оренді. Передача і повернення об'єкта оренди оформляється актом приймання-передачі. Орендодавець зданий в оренду об'єкт основних засобів продовжує обліковувати на рахунку 10 «Основні засоби», тільки переміщує його інвентарну картку в окремий розділ картотеки. Орендар прийняті в оренду основні засоби зараховує на забалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою вартістю орендодавця, зазначену у договорі оренди, із збереженням інвентарних номерів орендодавця. Регістрами аналітичного обліку служить копія інвентарної картки орендодавця (або виписка з інвентарної книги), що додається до акта приймання-передачі. У ...
  • Облік основних засобів
   ... потреби українського народу в культурному розвитку, освіті, медичному обслуговуванні, забезпечувалися всі інші соціальні потреби суспільства та вміло використовувався науковий потенціал. На сучасному етапі розвиток суспільного виробництва забезпечує безперервне зростання національного доходу країни, і на цій основі відбувається щорічне зростання обсягу доходів та видатків Державного бюджету, який не може бути забезпечений без правильної організації бюджетного обліку. За допомогою бюджетного обліку здійснюється безпосередній контроль за процесом виконання бюджету, ефективним і економним використанням бюджетних коштів. Серед напрямків бюджетного обліку чималу роль відіграє облік основних засобів. Установи для здійснення своєї діяльності забезпечені основними засобами, які є ча...
  • Облік основних засобів. Економічна сутність та шляхи удосконалення обліку
   ... основних фондів. Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є основні засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах. Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягом усього терміна їхньої експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що приносять прибуток його власнику). Основні засоби беруть у...
  • Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
   ... середовища); • витрати, пов'язані з обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів; • витрати, пов'язані із забезпеченням місць для стоянки і зберігання автотранспорту; • витрати, пов'язані з амортизацією автотранспортного засобу. Якщо на етапі придбання автотранспорту методологія бухгалтерського і податкового обліку не мала принципових відмінностей залежно від того, який саме автотранспортний засіб придбаний (легковий чи вантажний), то на стадії відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією автомобіля, цей аспект має певне значення так само, як і вид діяльності підприємства-користувачавласника, мета використання автомобіля і ряд інших чинників. Бухгалтерський облік ПММ ведуть на рахунку 203 за видами і місцем знаходження (на скла...
  • Облік переоцінки основних засобів
   ... інвестицій»). Уразі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості об'єкта основних засобів сума такого перевищення включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності») 3 відображенням різниці між сумою останньої дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі додаткового капіталу (рахунок 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів»). Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів спрямовується на зменшення додаткового капіталу (дебет рахунка 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів») з включенням різниці між сум...
  • Облік підзвітних сум
   ... Авансовий звіт – це документ про використання коштів. Службове відрядження – поїздка фізичної особи, яка знаходиться у трудових відносинах з підприємством або являється членом керівних органів установи за розпорядженням керівника установи для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Представницькі витрати – оплата послуг по проведенню офіційних прийомів представників інших організацій. Відповідно до діючого законодавства можуть видаватися готівкою кошти для: ...
  • Облік платників податків
   ... підприємству вказується як ведуться розрахунки з бюджетом( централізовано головним підприємством або децентралізовано). В єдиному банку даних по кожному платнику вказуються такі реквізити : 1) повна назва підприємства, його філій та відділень; 2) адреси та номери телефонів ; 3) форма власності; 4) підпорядкування 5) дата реєстрації 6) види податків, які сплачує підприємство; 7) вимди пільг, які воно використовує ; 8) №р/р, дата його відкриття; 9) дата отримання заяви про взяття на облік; 10)найменування бюджетів, до яких сплачує податки. Для реєстрації в податк органах підприємства зобо’язані подати в ДПІ за місцем знаходження документи за встановленим передіком ( заява, копія Статуту, свідоцтво про реєстрацію, виписку з банку про відкриття р/р і...
  • Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату
   ... з оплати праці у СПНІ 2.4.1.Документальне оформлення заробітної плати і праці 2.4.2. 2.5.Заходи по удосконаленню системи обліку праці і заробітної плати Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП Актуальність теми полягає у тому, що кожен підприємиць, починая свою діяльність, повинен ясно уявити потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, а також вміти чітко розраховувати ефективність використовування ресурсів у процесі праці закладу. У ринковій економікі підприємці не можуть добитися стабільного успіху, якщо чітко та ефективно не будуть планувати свою діяльність, постійно збирати та акумулірувати інформацію як по стану цільових ринків, положені на них ко...
  • Облік праці та заробітної плати
   ... по професіях та кваліфікації. Оперативний облік чисельності персоналу ведеться у відділі кадрів та допомагає контролювати склад та рух чисельності робітників по підприємству та його структурних підрозділах, як для цього використовується єдина документація по прийому, звільнення та переміщенню робітників та уніфіцировані регістри обліку особистого складу. Регістри обліку особистого складу є особиста картка робочого та службовця. Повідомлення про прийом та звільнення, чи переводі на іншу роботу реєструється у особистій карточки на основі приказу. По даних картотеки особистого складу ведеться облік зміни чисельності та складу робочих та службовців підприємства. Облік робочого часу та контроль за станом трудової дисципліни на підприємстві здійснюється табельним методом. Кожному робітнику на підприєм...
  • Облік праці та її оплати
   ... процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів праці. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування, дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зменшення використання “ж...
  • Облік праці, її оплати
   ... договори і угоди”, якими передбачено порядок укладання угод і договорів з питань організації праці, визначення умов та порядку встановлення розміру оплати праці. Здійснення будь-якого господарського процесу обов’язково пов’язане із застосуванням праці та її оплатою. Облік цього процесу має забезпечити контроль за використанням праці, рівнем її оплати, здійсненням розрахунків з робітниками і службовцями. Зрозуміло, що саме цей облік потребує особливої точності, оскільки він зачіпає матеріальні інтереси людей. Праця – це цілеспрямована свідома діяльність людини в результаті якої утворюються споживчі вартості: продуктом праці є створення всіх матеріальних і духовних цінностей. Вона спрямована на здійснення процесу виробництва і на доведення продукту до споживача. Зарплата – це винагорода о...
  • Облік прибутку і його використання
   ... з важливих форм розподілу націо­нального доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які скла­даються в процесі первинного розподілу національного доходу, йо­го перерозподілу і кінцевого використання. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток — це та частина вартості продук­ту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособления частини вартості продукції у ви­гляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції. Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх набирає національний дохід за його первинного розподілу і нас­тупного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення су­тності необхідного й додаткового продукту в суспільстві. Необхідний і додат...
  • Облік прибутку: історичний аспект та проблеми сучасності
   ... ознайомитися з еволюцією формування основних категорій та елементів методу бухгалтерського обліку, виявити зв’язки та закономірності між ними; простежити зміну загальних концепцій; освоїти техніку наукового передбачення. Людина, яка знає історію бухгалтерського обліку, вміє ширше міркувати, знаходити у повсякденній роботі оптимальні рішення, передбачувати шляхи розвитку організації, любити свою професію та пишатися нею. Задачу вивчення історії бухгалтерського обліку точно сформулювала Малькова Т.Н.: “гідно оцінити авторитет бухгалтерської науки, простежити шлях її розвитку, винести урок із інтелектуальних пошуків наших далеких колег, щоб удосконалювати облік на базі багатовікових надбань”. На всіх етапах розвитку бухгалтерського обліку визначення фінансового результату, майже беззаперечн...
  • Облік продуктів і готових виробів на виробництві
   ... тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції. Дані відомості випуску готової продукції є підставою для ЇЇ оприбуткування. На рахунку 26 “Готова продукція” обліковують наявність та рух готової продукції, виготовленої підприємством. До готової продукції належить продукція підприємства, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам. Випущена із виробництва готова продукція оприбутковується за дебетом рахунку 26 та обліковується в синтетичному й аналітичному обліку за фактичною виробничою собівартістю, яка визначається згідно з ПСБО 16 “Витрати”. Аналітичний облік готової продукції ведеться за об...
  • Облік реалізації товарів
   ... 1) при пред'явленні довіреності і документа, що засвідчує його особу, із оформленою накладною і рахунком-фактурою; 2) іногороднім покупцям на основі наказів-накладних комерційної служби (відділу збуту), що виписані відповідно до договору поставки; 3) при транспортуванні товарів складається транспортна накладна ф. № 1ТН. У даних документах заповнюються реквізити підприємств, найменування та якісні характеристики товару, що відвантажується, його ціна, ставка і сума ПДВ, мита. Одночасно виписується податкова накладна, оригінал вручається покупцеві, копія залишається на оптовому підприємстві для складання розрахунку і звітності. На підставі податкової накладної здійснюють записи у Книгу обліку реалізації товарів. Для обліку реалізації товарів установлено: І. Метод нарахування, ...
  • Облік реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ
   ... облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки. В статті розглядається облік реалізації цінностей, що оприбутковуються за фактичною собівартістю або за купівельними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 вересня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкових зобов’язань з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації цінностей та по...
  • Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
   ... повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них причинами, а також за віком та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Загальнообов'язкове державне страхування включає: соціальне страхування; пенсійне страхування; медичне страхування; страхування на випадок безробіття; страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликали втрату працездатності, та інші види страхування, передбачені законами України. Загальнодержавному страхуванню підлягають як особи, які працюють на умовах трудової угоди на підприємствах усіх ...
  • Облік розрахунків в банку
   ... Вступ Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити. Для обліку наявності та руху грошових коштів що знаходяться на рахунках у банках і можуть бути використані дляпоточних операцій призначено рахунок №31 “Рахунки в банках”. Готівка – це грошові знаки національної вальти України банкноти і монети, в тому числі обігові та ювелейні монети які є дійсними платіжними засобами. Операції за рахунком №31 “Рахунки в банках” відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. На рахунку № 31 “Рахунки в банках” залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку за рахунком № 31. Надходження коштів на рахунки №...
  • Облік розрахунків з оплати праці
   ... від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати. Підприємства й організації при складанні трудової угоди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна тата - це винагорода, визначена, як правило, в грошовому вимірнику, яку відповідно до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (...
  • Облік розрахунків з оплати праці в установах здоров’я
   ... Ура­ху­ван­ня пра­ці та за­ро­бі­т­ної пла­ти за­ймає од­не з центра­ль­них місць в си­с­те­мі об­лі­ку на під­при­єм­с­т­ві. За­ро­бі­т­на пла­та є ос­но­в­ним джереом до­хо­дів ро­бі­т­ни­ків фі­р­м, під­при­єм­с­т­в. Пра­ця пра­цю­ю­чих є необхід­ною скла­до­вою ча­с­ти­ною про­це­су ви­ро­б­ни­ц­т­ва, спо­жи­ван­ня та роз­по­ді­лу ство­ре­но­го про­ду­к­ту. За­ро­бі­т­на пла­та – є ва­ж­ли­вим за­со­бом під­ви­щен­ня за­ці­ка­в­ле­но­с­ті пра­цю­ю­чих у ре­зуль­та­тах сво­єї пра­ці, її про­ду­к­ти­в­но­с­ті, збі­ль­шен­ня обсягів ви­ро­б­ле­ної про­ду­к­ції, по­ліп­шен­ня її яко­с­ті та асо­р­ти­ме­н­ту. Збі­ль­шен­ня ефе­к­ти­в­но­с­ті су­с­пі­ль­ної про­ду­к­ти­в­но­с­ті обу­мо­в­ле­но, на сам пе­ред, збі­ль­шен­ням ви­ро­б­ни­ц­т­ва та по­ліп­шен­ням яко­с­ті ро­бо­ти. ...
  • Облік розрахунків з оплати праці на СП “Олевський комбінат громадського харчування”
   ... приєднанням до райспоживспілки відповідно до рішення зборів Ради Засновників спільних підприємств райспоживспілки, споживчих товариств від 18 квітня 2003 р. протокол №1 та постанови правління райспоживспілки від 23.04.03 р. №7 п. 3 “Про створення підприємства райспоживспілки з передачею йому прав та зобов’язань райспоживспілки в межах прав та зобов’язань СП “Комбінат громадського харчування”, які перейшли до комбінату громадського харчування в результаті його реорганізації”. Олевський КГХ займається виробництвом та реалізацією населення району продукції власного виробництва, задовольняє попит в купівельних та кондитерських виробах, організовує 2-х разове харчування учнів шкіл (що займає в загальному т/о за 2002 р. – 86,2%) наданням послуг виробничого характеру, ремонтом всіх видів промислового обл...
  • Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій
   ... а послуги (діяльність); — праця носить переважно розумовий характер; — у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає від 60 до 85% усіх витрат; — у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих, а в деяких галузях (освіта, охорона здоров'я, мистецтво) частка спеціалістів вищої кваліфікації сягає близько 50% загальної чисельності працівників. Держава здійснює регулювання оплати праці працівників бюджетних установ шляхом: встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах асигнувань за рахунок загального та спеціального фондів; опо...
  • Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці
   ... пра­ви­ло, в гро­шо­во­му ви­ра­же­ні, який за тру­до­ви­ми договорами вла­с­ник чи упо­в­но­ва­же­ний ним ор­ган ви­пла­чує за ви­ко­на­ну ро­бо­ту чи на­да­ні по­слу­ги. Ура­ху­ван­ня пра­ці та за­ро­бі­т­ної пла­ти за­ймає од­не з центра­ль­них місць в си­с­те­мі об­лі­ку на під­при­єм­с­т­ві. За­ро­бі­т­на пла­та є ос­но­в­ним джереом до­хо­дів ро­бі­т­ни­ків фі­р­м, під­при­єм­с­т­в. Пра­ця пра­цю­ю­чих є необхід­ною скла­до­вою ча­с­ти­ною про­це­су ви­ро­б­ни­ц­т­ва, спо­жи­ван­ня та роз­по­ді­лу ство­ре­но­го про­ду­к­ту. За­ро­бі­т­на пла­та – є ва­ж­ли­вим за­со­бом під­ви­щен­ня за­ці­ка­в­ле­но­с­ті пра­цю­ю­чих у ре­зуль­та­тах сво­єї пра­ці, її про­ду­к­ти­в­но­с­ті, збі­ль­шен­ня обсягів ви­ро­б­ле­ної про­ду­к­ції, по­ліп­шен­ня її яко­с­ті та асо­р­ти­ме­н­ту. ...
  • Облік розрахунків за деякими видами страхуванням
   ... відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру); § матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного; § матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному і непрацездатним особам, що знаходяться на його утриманні; § допомога по працевлаштуванню, у тому числі надання роботодавцю дотації на створення робочих місць; § допомога на поховання у випадку смерті безробітного або особи, що знаходиться на його утриманні. Управління страхуванням на випадок безробіття здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Облік розрахунків по внесках на соціальне страхування на випадок безробіття підприємства (плат...
  • Облік розрахунків по державному обов’язковому страхуванню
   ... втрати працездатності) і збору на обов’язкове пенсійне страхування. Основами законодавства України про загальне державне соціальне страхування, затвердженими постановою Верховної Ради України від 14.01.68, визначено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, зобов'язань і гарантій, які передбачають надання соціального захисту, яка включає матеріальне забезпечення громадян у разі захворювання, повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них причинами, а також за віком та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом. ...
  • Облік розрахунків по податках
   ... На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші мате­ріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підля­гають відвантаженню (виконанню). На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми пода­тку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами. Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо. Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних пер­винних документів...
  • Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
   ... з оплати праці : 48 2.4.1 Організація обліку нарахувань заробітної плати 48 2.4.2 Організація обліку відрахувань із заробітної плати 52 3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 55 3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 55 3.2Оцінка використання фонду робочого часу 62 3.3Продуктивність праці та її аналіз 67 3.3Аналіз фонду оплати праці 73 4 ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 79 4.1 Автоматизація обліку праці та її оплати 79 4.2 Пропозиції щодо поліпшення обліку на підприємстві 85 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 98 ...
  • Облік та аналіз заробітної плати в АКБ "Форум"
   ... Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці в АКБ „Форум” .91 3.1. Вдосконалення методичних підходів до організації обліку оплати праці в банку .91 3.2 Проблеми недосконалості форм і механізмів мотивації праці .94 Висновок 107 Список використаних джерел .110 Додатки Вступ На кожному підприємстві, галузі, організації чи установі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про заробітну плату, її розмір, нарахування, утримання, виплату. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік. Питання заробітної плати завжди цікавило і цікавитиме населення, адже це один із основних засобів існування сучасної людини, в цьому і спостерігається актуальність обраної мною теми. В Законі України «Про опл...
  • Облік та аудит безготівкових розрахунків
   ... 62 3.1. Методика аудиту безготівкових розрахунків на підприємстві……………………………………………………………… 62 3.2. Організація Аудиту. Робочі документи аудитора…………… .72 [F1] Висновки та пропозиції…………………………………………………83 Список використаної літератури………………………………………88 Вступ Для здійснення будь-якої господарської операції підприемство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами – безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі. Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми коштів із розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банк...
  • Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків
   ... база бюджетного обліку………………………….……32 Розділ 2 “Облік видатків у бюджетній сфері”………………… …………… 34 2.1. Видатки загального фонду…………………………………………………….34 2.1.1.Облік касових видатків………………………………………………………34 2.1.2.Облік фактичних видатків………………………………………………… .38 2.1.3.Розподіл та взаємозв’язок касових та фактичних видатків……………… 41 2.2. Облік видатків спеціального фонду………………………………………….45 2.3. Облік витрат виробничих майстерень у бюджетних установах……………49 2.4.Контроль за рухом та формуванням видатків………………………… 52 2.5Аудит видатків бюджетних установ з елементами власних досліджень……54 2.5.1.Загальна характеристика аудиту в бюджетній сфері………………… .….54 2.5.2.Аукдиторська перевірка та її результати………………………………… .59 Розділ 3 Аналіз вида...
  • Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку)
   ... контролю 3.2.Особливості внутрішнього аудиту акціонерів засновників комерційних банків Висновки Література Додатки ВСТУП Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки потребував суттєвої перебудови фінансової системи, зокрема банківського сектора, оскільки він є одним з найризикованіших видів підприємництва. В період становлення ринкової економіки змінювались вимоги до повноти та достовірності банківської інформації. Це пов'язано з розширенням кола не тільки внутрішніх, а й зовнішніх користувачів економічної інформації у зв'язку з інтегруванням вітчизняної економіки в світову систему господарювання. Реалізація політики держави в напрямі інтеграції України у світову спільноту потребувала адаптації вітчизняної економічної інформаці...
  • Облік та порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва
   ... тощо", 91 "Загальновиробничі витрати" тощо. Зібрані на цьому рахунку витрати становлять фактичну собівартість продукції рослинництва. Значну частину основних витрат, що стосуються вирощування сільськогосподарських культур, протягом року неможливо віднести на той чи інший об'єкт калькулювання. Тому такі витрати попередньо обліковують протягом року у складі загальновиробничих, а потім відносять на певні види сільськогосподарських культур шляхом розподілу. У разі, якщо сільськогосподарське підприємство займається одночасно і рослинництвом, і тваринництвом, складається один розрахунок розподілу загальновиробничих витрат. Витрати і вихід продукції рослинництва обліковують на субрахунку рахунка 231. На дебеті цього субрахунка відображають витрати на виробництво, а по кредиту...
  • Облік та розрахунок показників продукції. Основне джерело інформації “продукція промисловості”
   ... сировини чи предметів праці. Закуплена сировина, яка приймала участь у виробництві продукції, не може зараховуватися до складу продукції даного підприємства. По-друге, промислова продукція – це результат лише основної промислово-виробничої діяльності. Тому до промислової продукції не належить продукція непромислових, хоча і виробничих підрозділів підприємства, наприклад, транспортного цеху, будівельного підрозділу чи підсобного с/г виробництва (теплиці). Продукція цих підрозділів відноситься до відповідних галузей н/г – вантажного транспорту, капітального будівництва чи підсобного виробництва (с/г). По-третє, промислова продукція – це прямий результат основної діяльності, тому побічні результати виробництва – відходи, не можуть бути промисловою продукцією, навіть якщо вони і реалізовані. ...
  • Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу (за матеріалами КПМ “Електротовари”)
   ... різних сфер діяльності, є найбільш важливою і значною частиною оборотних активів підприємства, обов’язково враховується при визначенні результатів господарської діяльності підприємства, та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Основними завданнями організації обліку запасів на підприємстві є 1. Контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх збереженням за місцями зберігання і на всіх стадіях обробки. 2. Відповідність складських запасів нормативам. 3. Раціональна оцінка виробничих запасів. 4. Розрахунок фактичної собівартості, витрачених матеріалів, та їх залишків за місцями зберігання і за статтями балансу. 5. Виявлення всіх витрат, пов’язаних з придбанням або виготовленням запасів, та визначення первісної вартості. 6. Контр...
  • Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
   ... . Вступ. Запаси складають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, є найбільш важливою і значною частиною оборотних активів підприємства, обов’язково враховується при визначенні результатів господарської діяльності підприємства, та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Основними завданнями організації обліку запасів на підприємстві є 1. Контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх збереженням за місцями зберігання і на всіх стадіях обробки. 2. Відповідність складських запасів нормативам. 3. Раціональна оцінка виробничих запасів. 4. Розрахунок фактичної собівартості, витрачених матеріалів, та їх залишків...
  • Облік товарів, які надійшли в аптеку
   ... про товарні операції служать первинні документи, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, документ, що підтверджує якість товару. Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в аптеку безпосередньо від заводів-виробників або від оптових посередників (фармацевтичні фірми, бази), які мають діючі ліцензії на право оптової торгівлі. При відвантаженні товарів постачальник зобов’язаний надати сертифікати якості на вся лікарські засоби, виписує супровідні документи, рахунок-фактуру, товарно-транспортну накладну і податкову накладну, на підставі яких товар приймають за кількістю і якістю. Внутрішньогосподарський сумарний облік в аптеці передбачає відображення в прихідній частині товарного або місячного звіту суми отриманого товару за місяць в роздрібних і оптових цінах. ...
  • Облік товарних операцій в торгівлі
   ... обліку в торгівлі Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Пунктом 2 Порядку здійснення торгової діяльності І правил торгового обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, дано визначення торгової діяльності як ініціативної, самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а також торгово-виробничій сфері (громадському харчуванні). Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерсько...
  • Облік фінансових результатів і використання прибутку
   ... належать такі операції, як переоцінка активів, списання знецінених запасів, курсові різниці, які виникають по валютних операціях, економічні санкції за порушення договірних зобов'язань або податкового законодавства тощо. Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу (інвестиційну і фінансову). Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не належать до інвестиційної або фінансової діяльності. Основна діяльність — це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу. Так, для виробничих підприємств такою діяльністю є придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо), ...
  • Облік цінних паперів
   ... координувати діяльність державних органів з питань функці­онування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних. Це можливо шляхом визначення обов'язкових нормативів, призу­пинення на термін до одного року розміщення й обігу цінних паперів у разі порушення законодавства, звернення до суду і арбітражного суду, проведення перевірок і ревізії фінансо­во-господарської діяльності суб'єктів фондового ринку, накла­дання штрафних санкцій, іншими методами. Види цінних паперів Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ, і його власником. До цінних паперів належать акції, облігації, зобо­в'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, прив...
  • Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства
   ... характеристика базового підприємства, характеристика основних показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та платоспроможності. Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню системи фінансового та управлінського обліку системи управління витратами підприємства, відображення стану витрат базового підприємства у фінансовій та статистичній звітності. В четвертому розділі розроблена і апробована система загального економічного аналізу витрат підприємства. Розглянуті основні концепції зовнішнього та внутрішнього контролю системи управління витратами підприємства. П’ятий розділ розкриває питання автоматизації обліково-аналітичних робіт з обліку системи управління витратами підприємства. На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні висновки та п...
  • Облікова політика
   ... специфічного еле­мента регулювання бухгалтерського обліку та звіт­ності — облікової політики підприємства. «Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон про бухоблік). Згідно з визначенням, облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Під принципами бухгалтерсько­го обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх ре­зультатів у фінансовій звітності. Основні принц...
  • Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
   ... реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма 03-2), підписується відповідним представником відділу чи організації, що проводила ремонт та передається в бухгалтерію. В технічній документації необхідно зробити записи про зміни в характеристиці об’єкта, які пов’язані з ремонтом, реконструкцією чи модернізацію. Документ складається в двох примірниках: один до бухгалтерію, один до організації, яка здійснюється ремонт. У бухгалтерії на кожен об’єкт основних засобів відкривається "інвентарна картка обліку основних засобів" (форма 03-6) – регістр аналітичного обліку, яка заповнюється на підставі форми 03-1, технічної та іншої документації. В інвентаризаційній картці записуються якісні і кількісні характеристики основних засобів (назва підприємства, місце знаходження об’єкту основни...
  • Облікові регістри і їх класифікація
   ... управління, економічного аналізу діяльності підрозділів і підприємства в цілому, а також для складання звітності. Тому своєчасне і повне відображення господарських операцій в об­лікових регістрах — одна із обов'язкових умов якості й оператив­ності обліку. Запис у регістрах бухгалтерського обліку виконується на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти виконання господарських операцій і розпоряджень (дозволів) на їх проведення, накопичують і систематизують інформацію первинних документів. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом. Перенесення інформації має здійснюватися у порядку надхо­дження первинних документів до місця обробки (бухгалтерії) або не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну звітність, наприклад...
  • Облікові регістри, їх форми і види. Основні засоби, їх класифікація
   ... економічного аналізу діяльності підрозділів і підприємства в цілому, а також для складання звітності. Тому своєчасне і повне відображення господарських операцій в об­лікових регістрах — одна із обов'язкових умов якості й оператив­ності обліку. Запис у регістрах бухгалтерського обліку виконується на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти виконання господарських операцій і розпоряджень (дозволів) на їх проведення, накопичують і систематизують інформацію первинних документів. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом. Перенесення інформації має здійснюватися у порядку надхо­дження первинних документів до місця обробки (бухгалтерії) або не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну звітність, наприклад, нара­хуван...
  • Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку
   ... групування й узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. Записи господарських операцій в регістрах називаються обліковою реєстрацією. Інформація, що міститься в облікових регістрах, використовується для оперативного керівництва, економічного аналізу господарської діяльності окремих ланок і підприємств в цілому, а також для складання звітності. Тому своєчасне і правильне відображення господарських операцій в облікових регістрах - одна із обов'язкових умов якості й оперативності обліку. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на книги, картки, окремі листки. В бухгалтерських книгах окремі листки міцно переплетеш (зброшуровані). Сторінки книги до початку записів обов'язково нумерують. На звороті останньої сторінки за підписом головного б...
  • Оборотні кошти підприємства та їх організація
   ... прискорення їх обертання 4.2. Показники стану власних оборотних коштів 4.3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів Висновки: Список використаної літератури: Додатки: Вступ У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел я розкрив поняття й економічну сутність оборотних коштів, їхнє значення для діяльності підприємства, особливості управління оборотними коштами, а також шляхи підвищення його ефективності. При написанні роботи використані підручники за редакцією А.М.Поддєрьогіна, Кондратьева О.В, О.И.Волкова, В.Я.Горфинкеля, В.М.Попова, а також книги В.П.Грузинова, В.Д.Грибова, В.Е.Адамова та ін Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-господарську діяльність, повинно мати певну грошову суму. На ці грошов...
  • Обчислення податків і зборів
   ... платника податків і тому зас­тосовується лише у виключних випадках (цільові податки). 2.Пропорційне оподаткування — метод оподаткування, за якого встановлюється стабільна ставка, незалежно від збіль­шення об'єкта оподаткування. Приклад пропорційного оподат­кування — податок на прибуток підприємств. 3.Прогресивне оподаткування — метод оподаткування, за якого у разі зростання податкової бази збільшується ставка податку. Вибір прогресивного оподаткування оснований на визначенні дискреційного доходу, тобто вільного доходу, ви­користання якого визначається в основному інтересами плат­ника. Дискреційний доход являє собою різницю між сукупним доходом, отриманим платником, і неоподатковуваним мініму­мом доходів. Метод прогресивного оподаткування передбачає викорис­тання кількох видів прогрес...
  • Об’єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці
   ... До простих належать об'єкти, які містять декілька елементів. Наприклад, товарна продукція є простим об'єктом для контролю, але їй притаманні такі елементи: якість, асортимент, конкурентоспроможність на ринку, естетична привабливість тощо. До складних належать об'єкти з невизначеною структурою, яка підлягає дослідженню. Наприклад, автоматизацію технологічного процесу відносять до складних об'єктів аудиту, на вході яких відомі затрати на впровадження, а на виході - вироблена продукція. Але ті елементи, які характеризують її, тобто фактори, що впливають на результативні показники (ефективність нової техніки), можна встановити при подальшому дослідженні із застосуванням методів економічного аналізу. Таким чином, предмет аудиту має свою конкретизацію в об'єктах, що характеризуються кон...
  • Об’єкти оподаткування майновим податком
   ... вжитку, вартість рухомого майна («невідчутних активів») — акцій, державних облігацій, облігацій корпорацій та інших цінних паперів. Майновий податок сплачують власники майна, тому в фінансовій літературі його називають також податком на власність. Визначення вартості майна з метою оподаткування провадиться за ціною, за якою власність можна було б продати в даному році. Методи оцінки майна встановлюються законодавством штатів, тому вони різні. В деяких штатах оцінка вартості майна здійснюється на рівні певного процента від продажної ціни. В інших штатах майно класифікують, а потім оцінюють вартість кожного його виду з метою оподаткування. Наприклад, землі з покладами мінеральних копалин можуть оподатковуватися, виходячи із 100-процентної ринкової вартості, міська нерухомість (житлові будинки...
  • Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази, наукової та навчально-методичної літератури, щодо обліку розрахунків з оплати праці
   ... України “Про оплату праці”). Законом України “Про оплату праці” передбачаються дві сфери рулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях. Державний рівень заробітної плати полягає у законодавчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, а також інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ і організацій, що фінансують чи датуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів, а також шляхом встановлення податків на доходи працівників. Договірне регулювання оплати праці здійснюється на основі системи соціально-партнерських...
  • Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей)
   ... правами юридичної особи, підпорядковується Головному управлінню туризму і культури Івано-Франківської ОДА. Однією з важливих і найбільш трудомістких ділянок обліку розрахунків є розрахунки заробітної плати. У кожній сфері та галузі економіки є свої характерні особливості щодо нарахування зарплати. Бухгалтеру бюджетної установи при веденні обліку розрахунків із заробітної плати нині не достатньо володіти лише досконалими знаннями бухгалтерського обліку. Чинне законодавство з питань оплати праці доволі об'ємне, що впливає на облік, так і на правильність визначення розмірів посадових окладів, надбавок та інших виплат. Крім того, як правило, в більшості бюджетних установах бухгалтер додатково виконує функції економіста, статиста, кадровика та інших облікових професій, тому необхідно в першу...
  • Операційні рахунки
   ... призначені для обліку (попереднього збирання) накладних витрат, пов'язаних з організацією, обслуговуванням, управлінням цехами та іншими виробничими підрозділами основного і допоміжного виробництв з метою наступного розподілу їх між відповідними об'єктами. Необхідність використання збірно-розподільчих рахунків зумовлена тим, що зазначені витрати в момент їх здійснення неможливо прямо віднести на ті або інші об'єкти (наприклад, витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню та ін.). Тому такі витрати протягом звітного періоду попередньо відображають (збирають) на дебеті збірно-розподільчих рахунків, а наприкінці місяця списують з кредиту цих рахунків на дебет рахунка "Виробництво" і розподіляють між об'єктами калькулювання пропорційно встановленому базису. За допомогою цих раху...
  • Оплата праці
   ... боку, крім власне заробітної плати, працівникам можуть виплачувати різні види надбавок і доплат, премій, компенсацій тощо. Крім того, деякі види компенсаційних виплат, що фінансує держава або відповідні фонди, виплачують громадянам через підприємства, на яких вони працюють. У свою чергу, підприємство зобов’язане утримувати із заробітної плати працівників прибутковий податок і збори (внески) на пенсійне та всі види соціального страхування, а також деякі інші суми, встановлені законодавством або угодою між працівником і роботодавцем. Отже, між підприємством і його працівниками постійно здійснюються розрахунки, більшість з яких пов’язані з оплатою праці. Як і будь-які інші господарські операції, ці розрахунки повинні бути відображені в бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік опер...
  • Оплата праці в Україні
   ... і надання підприємствам та організація різних форм власності максимальної самостійності у питаннях плати праці. Заробітна плата – категорія не тільки економічна, але і соціальна, покликана забезпечити людині визначений соціальний статус. Витрати на відшкодування вартості робочої сили не можуть не передбачати, крім витрат покриття на харчування, одяг, також витрати на утримання житла, медичне обслуговування. Щоб робоча сила, як товар оплачувався по своїй реальній вартості, необхідно наблизити мінімальну заробітну плату з прожитковим мінімумом, а потім із споживчим бюджетом. Це повинно бути зафіксоване в колективно договірних рішеннях і точно виконуватися всіма сторонами, о підписали угоду. 1. Основними формами оплати і відповідно обліковими показниками є відрядна і погодинна. Якщо технічн...
  • Оподаткування доходів громадян
   ... і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулювання, за допомогою якого можна досить ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального розвитку. В структурі податкових систем більшості розвинутих країн світу провідні місця посідають особистий прибутковий податок, податок (внески) на соціальне страхування, а також податки на споживання, що існують залежно від країни в різних формах (на додану вартість, з обороту). Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні, а також в інших країнах, являються актуальними і потребують всебічного дослідження. В Україні широко використовуються як прямі, так і не прямі...
  • Оподаткування сільськогосподарських підприємств
   ... природних ресурсів. Особливості нарахування, обліку та сплати ПДВ. При здійсненні операцій з продажу молока і операцій з продажу м'яса в живій вазі є деякі особливості обкладення ПДВ. У п. 11.21 статті 11 Закону про ПДВ зазначено: "До 1 січня 2004 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також з...
  • Оподаткування та банкрутство підприємств
   ... головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями, можливо і найкращими, але не здійсненними. Молода Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і безліч інших чинників. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відр...
  • Оподаткування: динамічні зміни у співвідношенні функцій податків в умовах ринкової економіки
   ... проявом сутності податків та способом прояву їх властивостей. Саме функції податків показують, яким чином реалізується їх загальносуспільне призначення як інструменту розподілу та перерозподілу державних доходів. В економічній літературі автори досліджують різні функції податків. Найбільш поширеною є думка, що податки виконують: фіскальну, регулюючу, стабілізуючу, контрольну, перерозподільну та стимулюючу функції [1-6]. Разом з тим актуальним є відстеження динамічних змін у співвідношенні функцій податків в умовах ринкової економіки, що і є метою нашої статті. Історичний досвід показує, що погляди досить різних у своїх політичних пристрастях економістів-теоретиків співпадають щодо притаманності податковій політиці першої і основної функції - фіскальної. Майже в усіх дос...
  • Оприлюднена бухгалтерська звітність та методика її читання
   ... про подання зустрічного позову. Кінцевий результат судової справи на момент завершення аудиту визначити неможливо, фінансова звітність не містить ніяких приміток стосовно зобов'язань, що можуть виникнути у результаті вирішення цієї судової справи. Оцініть ситуацію на наявність порушень, оберіть вид висновку. 2. Під час аудиту фірми "Кристал" було встановлено, що фірма не створила резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості з компанією "Марс" на суму 3200 грн., торгові відносини з якою припинені. 3. Аудитори виявили відсутність достатнього, на їх думку, внутрішнього контролю за реалізацією за готівку. Для підтвердження залишку за такими операціями у балансі не були здійснено альтернативної процедури. 4. Аудитори не змогли зробити альтернативні процедур...
  • Організаційні форми контролю
   ... дисципліни підприємств і організацій, що перебувають на державному бюджеті. Совї функції Міністерство фінансів здійснює через Державну контрольно-ревізійну службу і Головну Державну податкову інспекцію. Міністерство економіки контролює виконання планів економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей народного господарчтва, вживає заходи щодо запобігання відхилень від визначених за планом показниківю Національний банк України – заберпечує контроль за викоританням кредитів за цільовим призначенням, додержанням підприємтсвами касової дисципліни та правильних розрахунків, за наявністю грошей в обігу, здійснює емісію (випуск)грошей та регулює грошові відносини в державі. Крім того перевіряє діяльність комерційних банків. Міністерство статистики – контролює за даними звітн...
  • Організація аудиторської діяльності
   ... інтереси держави. Палата видає ліцензії аудиторським фірмам і окремим аудиторам на право здійснення аудиторсь­кої діяльності; веде реєстр аудиторів України, яким видане кваліфікаційний сертифікат на проведення аудиту. Через аудиторські фірми палата впливає на фінансово-господарський контроль діяльності підприємств і підприєм­ців, банків, громадських і приватних утворень та інших ви­ дів підприємницької діяльності всіх форм власності; надає їм аудиторські послуги з питань методології бухгалтерсько­го обліку і звітності, внутрішнього аудиту і ревізії, судово-бухгалтерської експертизи та інші за договорами із замов­никами на платній основі. Палата надає методичну допомо­гу аудиторським організаціям (фірмам), які безпосередньо виконують аудиторські роботи щодо відповідності поданих звітів ...
  • Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення
   ... регулюється Законом України "Про ауди­торську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХП (зі змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 14 березня 1995 р. № 81-95-ВР*, від 20 лютого 1996 р. № 54/96-ВР**. Цей Закон визна­чає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні й спрямований на створення системи незалежного фінансового конт­ролю з метою захисту Інтересів власника. Положення цього Закону діють на території України І поширюються на всі господарські суб'єк­ти незалежно від форм власності та видів діяльності. Аудиторська діяльність включає в себе організаційне І методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання Інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги надаються у формі аудиту, експертиз, консуль­тацій із питань об...
  • Організація бюджетного обліку в бюджетних установах
   ... щодо термінів експлуатації необоротних активів, надане право самостійне визначати такі терміни. Як показує практика - саме так і відбувається. Більшість установ самостійно визначає термін корисної експлуатації необоротних активів. Відбувається це, як правило, у момент їхнього придбання (зарахування на баланс) і надалі не переглядається. Визначення терміну корисної експлуатації здійснюється комісією, створеною за наказом керівника, з урахуванням технічних характеристик об’єкта, зазначених у його паспорті, практики використання аналогічних об’єктів, передбачуваної інтенсивності експлуатації об’єкта в даній установі й інших факторів. Визначившись з тим, чи є той чи інший об’єкт необоротним активом, переходимо до складу необоротних активів. До складу необоротних активів входять: земельні ді...
  • Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
   ... розробці перспективних планів шляхом надання інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень з питань про те, які товари продавати, на яких ринках і за якими цінами, а також для оцінки пропозицій по капіталовкладеннях. Для складання кошторису бухгалтер-аналітик надає короткострокові плани. Він відповідає за формування даних про результати минулого періоду, які можуть знадобитися при прогнозуванні показників, встановлює процедуру (методику) складання кошторису і графіку роботи, координує розробку короткострокових планів всіма підрозділами підприємства і стежить за тим, щоб ці плани були тісно взаємопов'язані. Потім бухгалтер-аналітик зводить ці у плани загальний фінансовий кошторис), який подає для затвердження вищому керівництву. Контроль і регулювання. ...
  • Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
   ... перспективних планів шляхом надання інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень з питань про те, які товари продавати, на яких ринках і за якими цінами, а також для оцінки пропозицій по капіталовкладеннях. Для складання кошторису бухгалтер-аналітик надає короткострокові плани. Він відповідає за формування даних про результати минулого періоду, які можуть знадобитися при прогнозуванні показників, встановлює процедуру (методику) складання кошторису і графіку роботи, координує розробку короткострокових планів всіма підрозділами підприємства і стежить за тим, щоб ці плани були тісно взаємопов'язані. Потім бухгалтер-аналітик зводить ці у плани загальний фінансовий кошторис), який подає для затвердження вищому керівництву. Контроль і регулювання. Для здійсненн...
  • Організація внутрішнього аудиту
   ... 1. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту 1.1Поняття внутрішнього аудиту Підвищення загального рівня якості управлінських кадрів і професійної підготовки менеджерів господарюючих суб’єктів стає актуальним на сучасному етапі господарювання. З метою більш ефективного управління створюється служба внутрішнього аудиту, яка дозволяє оперативно виявляти поточні проблеми. З розширенням повноважень і набуття досвіду господарювання власника, керівника підприємства все частіше на підприємствах зустрічаються відділи внутрішнього аудиту. Такий структурний підрозділ об'єднує у своєму складі досвідчених бухгалтерів, які згідно затвердженого керівником плану за погодженням з головним бухгалтером здійснюють наступний бухгалтерський контроль ...
  • Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш”
   ... підрозділі підприємства. Методи розробки таких програм вимагають орієнтування на максимальне використання потенційних можливостей підприємства та резервів виробництва. Головний зміст аналізу як функції управління є сприяння визначенню мети та стратегії розвитку як фірми в цілому, так і його оперативно-господарської ланки — виробничих дільниць. Тому найважливіше значення має відпрацювання та прийняття рішень по конкретних видах аналітичної роботи, а саме: - про доцільність розробки наступного освоєння та випуску продукції, зорієнтованої на конкретний ринок або кінцевого споживача з врахуванням їх вимог та потреб в продукції; - про доцільність проведення науково-дослідних робіт самостійно або закупівлю технологічного досвіду, патентів та ліцензій в інших підприємств; - про доцільність о...
  • Організація носіїв (доказів) поточного обліку
   ... назвою багато різноманітних документів, облікових ре­єстрів та звітних форм. Максимально повне вивчення перелічених носіїв інформаційних даних за наявного їх розмаїття можли­ве за допомогою класифікації . Під первинними документами розуміють письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, вимагаючи розпорядження та дозволу адміністрації (власника) на їх проведення. У спеціалізованій літературі існує чимало класифі­кацій первинних документів, причому кількість класифікацій­них ознак коливається від 3 до 7. Загалом налічується 10 класи­фікаційних ознак бухгалтерських документів : - за призначенням (розпорядчі, виконавчі, комбіновані, бухгалтерського оформлення); - за ступенем узагальнення (первинні, зведені); - за обсягом охоплення (разові нагромаджувал...
  • Організація обліково-операційної роботи в банках України. Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України
   ... вкладень за дорученням власників або розпорядників капіталів, що інвестуються; * випуск платіжних документів та інших цінних паперів (чеків, акредитивів, векселів, акцій, сертифікатів, облігацій тощо); * купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також цінних паперів інших емітентів; * видача доручень, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; * касове виконання державного бюджету; * придбання права вимоги з постачання товарів і надання послуг, прийняття ризиків виконання таких вимог та їх інкасування (факторинг); * купівля у підприємств і громадян та продаж їм іноземної валюти; * купівля і продаж у держави і за кордоном дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів, а також виробів з них;...
  • Організація обліку
   ... регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації: - введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; - користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; - ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; - самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Остання форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємс...
  • Організація обліку витрат
   ... (видами) витрат. Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує   за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків: 13 "Знос необоротних активів" 23 "Виробництво" 20 "Виробничі запаси" 90 "Собівартість реалізації" 22 "Малоцінні та...
  • Організація обліку грошових коштів
   ... на рахунках бухгалтерського обліку. Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повинні бути належним чином упорядковані. Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності. Підприємства, які здійснюють розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повинні обов”язково видавати наступні докумнти: § Фіскальний касовий чек на товари; § Фіскальний касовий чек видачі коштів; § Розрахунков...
  • Організація обліку зворотних відходів
   ... характеру так і незацікавленістю підприємств у подальшій переробці. Відповідно до Інструкції із планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на підприємствах маслоробної і сироробної промисловості “зворотними відходами виробництва є залишки сировини, які утворилися у процесі перетворення вхідної сировини у готову продукцію та втратили повністю або частково споживі якості вхідної сировини”. Використання відходів замість повноцінних запасів часто вимагає менших витрат, оскільки виключаються окремі технологічні операції. Проте, на деяких молокопереробних підприємствах неефективно використовують зворотні відходи. На одних підприємствах їх знешкоджують, що не відповідає принципу економії, на інших – відносять відходи до технологічних втрат та повертають сільськогосподарськ...
  • Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”)
   ... .55 3.2.Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів .61 3.3.Удосконалення організації бухгалтерського обліку на фірмі .65 3.4.Організаційні процедури проведення аудиту грошових коштів на ПВТФ “Колоінвест” 68 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .79 ДОДАТКИ .82 Додаток А. Фінансова звітність ПВТФ «Колоінвест» за 2002-2005роки… . Додаток Б. Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику і Статут ПВТФ «Колоінвест»………………………………………… Додаток В. Типова форма договору про повну матеріальну відповідальність і посадова інструкція касира фірми «Колоінвест»……………………………… Додаток Д. Форми первинних документів щодо руху грошових коштів……… Додаток Ж. Реєстри синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів на фірмі «К...
  • Організація обліку праці та її оплати
   ... складання фінансової і статистичної звітності. Виконання цих зобовязань забезпечується правильно організованим: ü обліком особового складу; ü обліком робочого часу; ü обліком виробітку продукції та нарахування заробітної плати; ü суворим дотриманням законодавства про працю; ü точним та своєчасним розрахунком з оплати праці. Бухгалтерський олік на підприємстві починається з розробки облікової політики. Основні питання з обліку праці та її оплати, які можуть наводитися в наказі про облікову політику підприємства: ü форми кадрової документації; ü форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат; ü встановлення режиму роботи; ü зміни в організації праці; ü нормування і оплату праці; &...
  • Організація обліку розрахунків за претензіями
   ... суб’єкт господарювання чи інша юридична особа – учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. У претензії зазначаються: повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред’являється; дата пред’явлення і номер претензії; обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; вимоги заявника з посиланням на нормативні акти; сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; перелік документів, що додаються до претензії. Документи, що підтверджують вимоги ...
  • Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах
   ... 3.3.Технологічна картка виконавця облікового процесу з обліку амортизації основних засобів. 3.4.Впровадженнякомп”ютерних технологій в організацію обліку амортизації основних засобів. Розділ 4.Аудит амортизації основних засобів. 4.1.Мета та завдання аудиту основних засобів . 4.2.Нормативне забезпечення аудиторської перевірки амортизації основних засобів. 4.3.Методика та технологія проведення аудит нарахування амортизації основних засобів. 4.4.Оформлення підсумків аудиторського дослідження. Розділ 5. Охорона праці. Розділ 6. Екологічна експертиза. Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ На сьогоднішній день актуальним є питання пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємс...
  • Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки
   ... (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності. Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації і витратами на виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують або зменьшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов`язані з надзвичайними подіями. Поняття фіна...
  • Організація податкового планування на підприємствах (установах, організаціях)
   ... масштабі. Інколи підприємства штучно утримують низькі ціни на свою продукцію з метою, щоб, з одного боку, зменшити абсолютну масу податкових, платежів до бюджету, з іншого, шляхом створення штучного дефіциту здійснювати кінцеву реалізацію своїх товарів за посередництва тіньових комерційних структур. Зрештою все одно спрацює механізм ринку: споживач оплачує продукт за ринковою ціною. Разом із тим для держави стає безглуздим збільшення податків, оскільки основна маса прибутку присвоюється виробником і посередником безконтрольно. Закон України "Про систему оподатковування” № 77/97-ВР від 18.02.97 р. визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки та відповідаль...
  • Організація роботи аудитора
   ... окремо національні етичні норми, відображені в положеннях про аудиторів. Такі етичні норми аудиторів повинні бути розроблені в Україні і в других країнах СНД. В основу таких норм покладені прийняті в міжнародній практиці етичні принципи: - оплата праці аудитора; - взаємовідносини з клієнтами; - конфіденційність; - незалежність, чесність і об’єктивність; - внутрішньопрофесійна поведінка; незалежність в роботі аудитора проявляється в тім, що його заключення по фінансовій діяльності повинно бути відокремлено від різного роду впливу клієнта, інвесторів, податкової інспекції. Це можливо, коли аудитор діє чесно і об’єктивно. Чесність в проведенні аудитором заключається в правдивім заключенні, відповідній дійсності реальності. Об’єктивність означає, що заключенн...
  • Організація спрощеної системи обліку і звітності малого підприємництва
   ... оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого під­приємництва»). Згідно указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва: фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень; юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг...
  • Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків
   ... 2.3. Аудит готівково-рохрахункових операцій………………………………….…62 Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві 67 3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 67 3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 72 3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 77 Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових коштів підприємства та покращення стану грошових потоків підприємства 83 4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами .83 4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних бухгалтерських системах 85 4.3 Вихідні ...
  • Організація та стандартизація бухгалтерського обліку
   ... та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти, наприклад, фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил. З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери...
  • Організація управлінського обліку
   ... 1.3. Організація документообігу та інформаційних потоків в системі управлінського обліку . 8-13 1.4. Визначення задач управлінського обліку …….……… 14-17 Розділ 2. Внутрішньогосподарський аналітичний облік   2.1. Організація аналітичного обліку основного виробництва……………………………………………. 18-20 2.2. Організація аналітичного обліку допоміжного, підсобного та побічного виробництва ………………. ...
  • Органолептичні методичні прийоми
   ... перевіряють додержання правил і умов збері­гання матеріальних цінностей і коштів, а також правил ут­римання і експлуатації машин, устаткування, інструментів, спецодягу, інвентаря та ін. Методичний прийом інвентари­зації використовується для контролю достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності і балансу підприємства, зокрема, наявності і вартості товарно-матеріальних ціннос­тей, коштів у касах, на розрахунковому та інших рахунках в установах банків; реальності обліку коштів у дорозі, дебіто­рів і кредиторів, незавершеного виробництва, витрат май­бутніх періодів, резерву наступних витрат, фондів та інших коштів, відображених на статтях балансу. У процесі інвентаризації використовуються контрольно-аудиторські процедури, які дають змогу перевіряти матері­альні цінності і кошти у...
  • Основи організації бухгалтерського обліку
   ... економікою підприємств і об'єднань значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в бухгалтерському обліку і звітності. Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої контрольні функції, значною мірою залежить рівень економічної роботи. Чим раціональніше організовано бухгалтерський облік у господарстві, чим менше він потребує затрат праці облікових працівників, тим більше залишається у них часу для аналізу і контролю. Раціональною вважають таку організацію, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів і праці. Основні передумови раціональної організації обліку на підприємстві такі. Вивчення структури, особливостей технології й органі...
  • Основи побудови обліку праці та її оплати
   ... та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів праці. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування, дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зменшення використання “живої” праці, механізація трудо...
  • Основи фінансової звітності
   ... обліку. Звітність - це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітніс...
  • Основні види податкової звітності
   ... зареєстрованого в установленому порядку, форма власності (згідно якої зареєстроване підприємство, виходячи із закону України “Про власність”), ідентифікаційний код, назва органу, у відомстві якого знаходиться підприємство (якщо такий є), повний юридичний адрес і номер телефону платника податку. Основні частини декларації зведені в одну таблицю наскрізною нумерацією рядків і призначені для розрахунку і відображення загальної суми зобов’язань платника із перерахування у бюджет податків. Більшість рядків декларації заповнюються на основі додатків. У цьому випадку після назви показника вказано, на основі якого додатку заповнюється даний рядок. Однак деякі рядки декларації заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку; при цьому посилань на додатки немає. Рядки додатків, ...
  • Основні визначення бухгалтерського обліку
   ... з використанням однакових критеріїв і правил. З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, що підпорядкована потребам внутрішнього менеджменту. Але при прийнятті ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств: підприємств конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі, системи економіки країни. Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку — це процес розробки і послідовного застосування єдиних вимог, правил і принципів до визнання оцінки, відображення у фінансових звітах окремих об'єктів бухгалтерського обліку. Якщо стандартизац...
  • Основні вимоги до фінансової звітності та принципи складання. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення
   ... обліку служать підставою для складання всіх видів звітності, що використовують грошовий вимірник — фінансо­вої, податкової, бухгалтерської. Бухгалтерська звітність — це звітність, яка складається за даними бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб користувачів. Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, яка міс­тить інформацію про фінансовий стан, результат діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона повинна забезпечити інформацію користувачів щодо: v придбання, продажу і володіння цінними паперами; v участі в капіталі підприємства; v оцінки якості управління; v оцінки здатності підприємства своєчасно виковувати свої зобов'язання; v забезпечення зобов'язань підприємством; v визначення суми дивідендів, що підляг...
  • Основні напрямки роботи податкових органів
   ... є вдосконалення фінансових взаємовідносин, насампе­ред податкових, між суб'єктами підприємницької діяльності та органами ДПС України. Одним із показників ефективності роботи ДПС України при зборі податків і обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів є частка податкових надходжень, сплачених - платниками податків добровільно у встановлені чинним законодавством терміни. Очевидно, що вище цей показ­ник, то держава менше затрачає адміністративних і фі­нансових ресурсів на виконання державної функції формування дохідної частини бюджету. Доходи бюджетів держави посідають центральне місце у системі доходів держави. Безпосередньо за їхньою допомо­гою досягається мобілізація основної частки фінансових ре­сурсів держави при формуванні бюджетних і позабюджетних фондів, що необхідні для фін...
  • Основні принципи організації бухгалтерського обліку і бухгалтерських записів на ПМХ
   ... Положення передбачає декілька варіантів ведення бухгалтерського обліку окремих операцій з вимогою забезлечити на підприємстві незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Для цього розпорядчим документом керівника підприємства на поточний рік затверджуються порядок нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів і перелік створюваних за рахунок собівартості резервів в межах, передбачених Положенням . Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР встановлені витрати виробництва (обігу), що відносяться до собівартості продукції (робіт, послуг) та втрати і витрати, що відносяться на збитки підприємства. Згідно з цим законом Кабінет Міністрів України зат...
  • Основні принципи планування собівартості продукції (робіт, послуг)
   ... нормативів витрат праці, матеріальних та інших ресурсів із урахуванням раціонального використання землі, основних засобів, застосування прогресивних агрозоотехнічних і організаційних заходів визначається загальна сума витрат виробництва. У собівартість продукції включаються накладні витрати (крім адміністративних витрат і витрат на збут). У процесі планування собівартості продукції враховується вплив основних техніко-економічних факторів, таких як підвищення рівня механізації виробництва, впровадження прогресивних технологій, проведення заходів щодо поліпшення родючості ґрунтів, упровадження високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, порід тварин, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, застосування прогресивних форм організації та оплати п...
  • Основні принципи побудови бухгалтерського обліку
   ... а звідси зміни у методології ведення бухгалтерського обліку, які сприяють розвитку міжнародних економічних зв'язків, зацікавленню іноземних інвесторів, загальному розвитку перехідної вітчизняної економіки. Відкритим питанням залишається формування методів і принципів облікової роботи на підприємствах, установах, організаціях. Саме розвиток методів, принципів бухгалтерського обліку має вплив на процес ціноутворення, визначення фінансових результатів, надання загальної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Для облікового процесу досить важливим є визначення та дотримання принципів бухгалтерського обліку. Характерними принципами бухгалтерського обліку підприємств різних галузей є: Принцип господарської одиниці (автономності підприємства) Кожне підприємство ...
  • Основні форми бухгалтерської звітності
   ... а й для узагальнення результатів в масштабі галузей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з підприємством, а й зовнішні користувачі інформацією, які мають прямий фінансовий інтерес: - банки – при вирішенні питання про надання кредитів; - постачальники – при укладанні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; - інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління. При цьому критерієм...
  • Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
   ... 3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ. 3.1 – Економічна доцільність спрощеної системи оподаткування……… . .29 3.2 – Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування……………….33 3.3 – Основні завдання вдосконалення податкової системи України………34 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………….38 Список літератури………………………………………………………………………………40 Додаток 1…………………………………………………………………………………………41 Додаток 2…………………………………………………………………………………………42 Додаток 3…………………………………………………………………………………………43 Додаток 4…………………………………………………………………………………………45 Додаток 5…………………………………………………………………………………………46 ВСТУП Податкова система – це сукупність податків, зборів та інших обов”язкових платежів і надходжень в бюджет та державні цільові фонди, діючі у встановленому ...
  • Особливості організації обліку і контролю якості продукції молочного скотарства
   ... свідчить аргумент, що якість продукції, значною мірою, визначає її конкурентоспроможність. Висока якість продукції, в порівнянні з конкурентами, не лише забезпечує довгострокову перевагу, а й нерідко дозволяє підвищувати ціну на продукцію, не втрачаючи своїх споживачів. Здійснення поставлених завдань відбувається за допомогою правильної організації обліку та контролю виробництва та первинної переробки молока на підприємстві. Будучи функцією управління, контроль створює умови для виявлення, попередження та усунення порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства, максимально використовує можливості учасників господарського процесу у вирішенні поставлених ним завдань. В системі внутрішньогосподарського управління якістю продукції в аграрних підприємствах чільне місце ...
  • Особливості автоматизації облікової роботи на підприємствах різних галузей аграрного господарства
   ... ситуації, і одночасно відповідати інтересам усіх зацікавлених осіб. Ефективність цього процесу пов'язана з функціонуванням сфери, що обслуговує систему управління підприємствами та становить основу його інформаційного забезпечення — сферою бухгалтерського обліку. У питаннях створення відділів інформатизації та автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато недоречнос-тей та недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі, що знижує ефективність нових та новітніх інформаційних технологій. Серед них слід виділити такі: • використання різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження; • усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в повсякденну ...
  • Особливості автоматизації товарних операцій
   ... — 284. Також застосовується контрактивний субрахунок 285 "Торгова націнка" для відображення різниці між купівельною ціною (первісною вартістю товарів без ПДВ) та ціною продажу. Важлива умова правильної організації обліку — єдність оцінки товарів (купівельна вартість або продажна) під час їх оприбуткування та під час їх списання. На всіх рахунках (крім рахунка 285 "Торгова націнка") облік руху товарів можна організувати в кількісному вираженні. Аналітичний облік організований у розрізі аналітичних рахунків, які в програмі названі як субконто. До рахунка 28 в програмі передбачено субконто: 1) номенклатури (субконто ТМЦ), 2) партій і 3) місць зберігання (складів і матеріально відповідальних осіб). Серед складів розрізняють оптові склади (на яких ведеться кількісно-сумарни...
  • Особливості аудиту у банках
   ... банківській практиці можна виділити два основних методи креди­тування. Суть першого методу (індивідуального підходу) полягає в тому, що питан­ня про надання позики вирішується щоразу в індивідуальному порядку, позика на­дається на певний термін у декілька тижнів, місяців чи років і пов'язана з потребами позичальника в грошових коштах для фінансування цільової потреби. У загальному обсязі банківських кредитів частка таких позик суб'єктам підприємницької діяльно­сті перевищує 50%. Другий метод кредитування полягає в наданні банком позичальнику позики в межах заздалегідь визначеного ліміту кредитування на певний період часу на по­криття його потреби в короткострокових фондах фінансування. Такий метод нази­вається кредитною лінією. Для банку відкрити кредитну лінію для позичальника оз­начає взяти н...
  • Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу)
   ... Додатки Вступ Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни підкріплені державним фінансуванням охорони здоров’я, освіти, культури.Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних. Бюджетні установи на відміну від підприємств та організацій народного господарства не виготовляють готової продукції, не займаються її реалізацією або переробкою.Отже і коштів за рахунок цього не отримують. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ має певні особливості.По-перше,така діяльність повністю здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, тобто бюджетні установи є частиною бюджетної системи України.По-друге, відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України,бюджетн...
  • Особливості виробничої діяльності підприємств транспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку
   ... а й аналітичного обліку по кожному виду ТМЦ. Наприклад: рахунок 20 "Виробничі запаси" має субрахунок (рахунок 2-го порядку) 207 "Запасні частини", до якого доцільно відкрити субрахунки 3-го рівня: • 2071 — "запасні частини, придатні до експлуатації" — до даного субрахунка відкрити такі субрахунки: 20711 "Запасні частини, придатні до експлуатації — нові", 20712 "Запасні частини, придатні до експлуатації, що були в експлуатації"; • 2072 — "запасні частини, що потребують ремонту"; • 20731 — "агрегати на складі"; • 20732 — "агрегати в експлуатації". Наприклад: субрахунок 203 "Паливо", до якого доцільно відкрити субрахунки 3-го рівня: • 2031 — "дизельне пальне" (за сортами); • 2...
  • Особливості відображення в обліку та податковій звітності податку з власників транспортних засобів
   ... - транспортні засоби та інші самохідні машини й механізми, а саме: - трактори (колісні) - код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі - код) 87 01, крім тих, що на гусеничному ходу, - 87 01 ЗО; - автомобілі, призначені для перевезення щонайменше 10 осіб, включаючи водія, код 87 02; - автомобілі, легкові - код 87 03; - автомобілі, вантажні - код 87 04; - автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 8705 (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних); - мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 87 11, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, - код 87 11 10; - яхти і судна вітрильні з допоміжним двигуном чи без...
  • Особливості внутрішнього аудиту
   ... аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управ­лінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, ре­комендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгал­терську інформацію й її достовірність. Завдання внутрішнього аудиту — допомогти відповідним працівникам фірми чи компанії викону­вати свої обов'язки максимально кваліфіковано й ефективно. Внутрішні аудитори звітують перед вищим керівництвом підприємства. За внутрішній аудит відповідає сама фірма або один із її відділів, тобто контрольний орган всередині фірми. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керів­ництву підприємства. Внутрішній ко...
  • Особливості господарської діяльності будівельних галузей та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку
   ... нового об'єкта; • реконструкція об'єктів; • розширення об'єктів; • добудова об'єктів; • реставрація об'єктів; • ремонт об'єктів; • виконання монтажних робіт. Практично ідентичними у П(С)БО 18 "Будівельні контракти" та Положеннях про підрядні контракти у будівництві України, затверджених Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва та архітектури (протокол від 15.12.93 № 9) є визначення терміна "Об'єкт будівництва". Під об'єктом будівництва розуміють сукупність будівель і споруд або окремі будівлі та споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом. Окремими об'єктами будівництва є також і види робіт (вертикальне планування, благоустрій будівельного майданчика, під'їзні шляхи, зовнішні інженерні мережі та і...
  • Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських тварин
   ... підприємств займаються виробництвом тваринницької продукції. Тваринництво не тільки приносить „живі гроші” протягом року, але й сприяє зайнятості працівників, особливо в осінньо-зимовий період. Велика рогата худоба в аграрних формуваннях поділена на тварин основного стада та тварин на вирощуванні та відгодівлі. Облік зазначених груп має дуже велику кількість спірних питань і проблем. Це проблеми, які пов’язані з питаннями амортизації вартості тварин основного стада, обліком реалізації тварин переробним підприємствам, обліком тварин, які приймаються на відгодівлю від сторонніх організацій, обліком тварин в світлі П(С)БО 30 „Біологічні активи”. Дослідженню зазначених проблемних питань присвятили свої праці М.Я. Дем’яненко, Ф.Ф.Бутинець, В.Б. Моссаковський, С.І.Дерев’янко, Б.В. Мельничук,...
  • Особливості нарахування амортизації основних засобів
   ... в господарській діяльності платника податків протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію, і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про інші необоротні матеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 7. Основна частина Під впливом часу, сил природи та в процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первинні фізичні якості, знижуються їх техніко – експлуатаційні можливості, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів. Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується (первісна мінус ліквідаційна вартість), необоротних акт...
  • Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку
   ... особа, створена власниками для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання та використання неподільного і загального майна[5,с.11]. За кордоном поширене поняття “кондомініум”, яке означає у перекладі з латині спільне управління однією і тією ж територією і майном (від лат. слова con – спів, dominiym – володіння). Питання обліку в ОСББ розглядаються у вітчизняному обліку порівняно недавно. Серед них найбільший інтерес мають роботи Н.Гури, Н.Нетеси, В.Матвєєвої, Н.Єрмаковової, О.Кононенко, Ю.Кірсанової [2,3,4,10,11,12,17], але в даних роботах не приділено досить належної уваги відображенню проблеми обліку доходів, які єнайбільш актуальні і методологічно не визначені для об’єднань співвласників багатоквартирного будинку. Згідно з підп...
  • Особливості обліку податку з власників транспортних засобів, на забруднення навколишнього середовища
   ... обліку вартість послуг щодо проведення техогляду виражатиметься за дебетом рахунків обліку витрат (23, 91, 92, 93 .) і кредитом рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Згідно зі ст. 5 Закону про податок з власників автотранспорту при проведенні техогляду підприємство — власник транспортного засобу зобов'язане подати до органів ДАІ документ (платіжне доручення), що підтверджує сплату податку з власників транспортних засобів. У податковому обліку витрати на проведення техогляду відносяться до складу валових витрат підприємства (як, до речі, і витрати на сплату податку з власників ТЗ) на підставі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподатковування прибутку підприємств" від 28.12.94 № 334/94-ВР. Податковий кредит за цими витратами у підприємства не ви...
  • Особливості проведення інвентаризації окремих видів виробничих запасів
   ... текст наведено на титульних аркушах опису). Звіт і прикладені до нього документи голова інвентаризаційної комісії перевіряє щодо пра­вильності їхнього складання, правильності цін, наявності підписів матеріально відповідальних осіб на всіх документах. Пильній пе­ревірці підлягають документи на внутрішнє переміщення товарів, коли встановлюють наявність дозволу керівника й головного бухгалтера бази (магазину). Звіт і прикладені до нього документи голова інвен­таризаційної комісії візує, тобто ставить штамп або надписує від руки "До інвентаризації на ." (дата) і підписує, що служить для бухгал­терії основою визначення залишків цінностей до початку інвентари­зації за обліковими даними. На оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, мо­розильниках і підприємствах роздрі...
  • Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25
   ... № 1-м); 2) Звіт про фінансові результати (форма № 2-м). Пунктом 5 Порядку № 419 встановлена наступна періодичність надання фінзвітності : У випадку відправлення звітності поштою - датою надання звітності вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку. а) квартальної (проміжної) - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом; Крім зведеної і консолідованої фінансової звітності, що складається об’єднаннями підприємств. б) річної - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Більшості СПД, що займаються ремонтом побутової техніки, досить надавати фінзвітність в органи статистики. Звітність по податках і зборах (обов’язкових платежах) Законом про систему оподатковування передбачено 25 ...
  • Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах
   ... влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Конкретні терміни подання фінансової звітності для державних сільгосппідприємств у межах зазначеного вище терміну встановлює Міністерство аграрної політики України. Фінансову річну звітність подають до Мінагрополітики у такому складі: • баланс (форма № 1); • звіт про фінансові результати (форма № 2); • звіт про рух грошових коштів (форма № 3); • звіт про власний капітал (форма № 4); • примітки до фінансової звітності (форма № 5). Також передбачено і статистичну звітність, а саме: • форму № 50-с-г. "Основні показники роботи сільгосппідприємств за 20 рік", затверджену наказом Держкомстату України від 01.07.02 № 254; • звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість (фо...
  • Особливості та завдання обліку торгової діяльності
   ... розрахунків з постачальниками і замовниками; • контроль за правильним використанням і зберіганням товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів; • формування повної та достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідні для оперативного керівництва та управління, а також для її використання зацікавленими особами. Особливостями бухгалтерського обліку в торгових підприємствах є: 1. Специфічна система обліку руху товарів. Бухгалтерський облік роздрібного товарообороту ведуть тільки у вартісному вираженні за цінами реалізації. Груповий облік товарів ведуть на основі бухгалтерських документів і оперативних даних розрахунковим шляхом. Кількісно-вартісний облік здійснюють з товарів, які потребують особливого контролю за їх рухом (ювелі...
  • Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом
   ... робіт за будівельним контрактом до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з його виконанням, включається також вартість робіт, виконаних субпідрядчиками. Прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, складаються з: • матеріальних витрат; • витрат на оплату праці; • відрахувань на соціальні заходи; • витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які можна віднести до конкретних об'єктів витрат за прямою ознакою; • інших прямих витрат. Загальновиробничі витрати складаються з: • постійних загальновиробничих витрат (розподілених і нерозподілених); • змінних загальновиробничих витрат. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, які залишаються незмінними при зміні обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт. ...
  • Особові рахунки платників податків та порядок їх ведення
   ... яка з цих подій настала раніше); реорганізуються - з дати зміни організаційно-правового статусу або місця реєстрації платника податків. Картки особових рахунків відкриваються структурним підрозділом органу державної податкової служби (який, у межах своїх функціональних обов'язків, повинен відкрити особові рахунки) не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання від структурних підрозділів органу державної податкової служби з обліку платників списків платників. Номерами карток особових рахунків є: номери особових рахунків юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційним кодам і які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Мініс...
  • Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
   ... продукція - це матеріальний результат виробни­чої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство, може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення І вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речовинної продукції, під якою розуміється вираз "Готова продукція", цей вид продукції називають "виконані роботи та послуги". Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт та послуг. Усі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво. Готова продукція на ...
  • Офшорні зони та оподаткування
   ... зона розберемося, спочатку, у тому, звідси ж узагалі взявся термін «офшор». Життя терміну «офшор», дало англійське вираження «off shore», дослівно значуще «поза берегом». По термінології, прийнятої в економічній літературі, під офшорною діяльністю розуміється діяльність комерційної компанії поза юрисдикцією якої-небудь держави. Учасники міжнародних фінансових угод не є резидентами країни, на території якої відбуваються кредитно-фінансові операції. Офшорні зони (ОЗ) стали з'являтися в другій половині нашого століття. У першу чергу вони залучають клієнтів тим, що це вкрай сприятливий валютно-фінансовий режим, низький рівень оподатковування або його повна заміна на фіксований платіж. Ще одна обставина: високий рівень таємності будь-якої банківської і комерційної діяльності. А це — анонімні...
  • Оцінювання фінансової звітності
   ... та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначено чин­ним законодавством. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користува­чів щодо: • придбання, продажу і володіння цінними паперами; • участі в капіталі підприємства; • оцінки якості управління; • забезпеченості зобов'язань підприємства; • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; • регулювання діяльності підприємства тощо. Основні вимоги до фінансової звітності — реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими. Терміни, що використовуються у Положенні (стандарті) бухгал­терського обліку 1 "Загальні вимоги...
  • Пасив балансу і його загальна характеристика
   ... виданими довгостроковими векселями та випущеними облігаціями тощо. У четвертому розділі Пасиву відображається інформація про зобов 'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу. До поточних зобов'язань належать короткострокові кредити банків і позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість з постачальниками та за іншими розрахунками тощо. У п'ятому розділі Пасиву відображаються доходи майбутніх періодів — доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних та будуть визнані в майбутніх звітних періодах. Стаття "Відстрочені податкові активи". Податок на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету, визначається, як і раніше, в податковому облі...
  • ПДВ в системі непрямого оподаткування
   ... даному етапі свого розвитку молода українська держава – прагне створити ефективну податкову систему. Ми знаємо, що податки перебувають на перехресті економічних ресурсів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Задовольнити вимоги всіх можна тільки завдяки знайденому компромісу. Життєздатність і надійність податкової системи залежить від двох чинників. По-перше, від правильності побудови цієї системи, адже нераціонально побудована податкова система не може надійно функціонувати – тут нащо не допоможе. По-друге, від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи. Хороша податкова служба ще може якось підтримувати хитку податкову систему, недієздатна ж загрожує розвалом навіть ідеальної податкової системи. Для виконання своїх функцій по...
  • Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками попередньої ревізії
   ... позовні вимоги про відшкодування збитку відповідно правоохоронним органам, до державного або відомчого арбітражу. Позовну заяву складають на підставі первинних документів, що підтверджують матеріальну відповідальність конкретних осіб або інших підприємств у розмірі заподіяного збитку. Підприємство-позивач вживає необхідних заходів щодо задоволення своїх позовних вимог у судових і арбітражних органах. У відшкодуванні завданих збитків підприємству, а також окремим громадянам велике значення має добре налагоджений облік виконавчих листів, виданих судами. Облік переміщення виконавчих листів на утримання заборгованості ведеться бухгалтерією у спеціальному журналі. Представник суду (судовий виконавець) систематично контролює виконання судових рішень на підприємствах, розташованих на...
  • Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві
   ... align="center"> 1. Мета і завдання аудиту стану організації та ведення обліку Важливою ділянкою діяльності аудитора є перевірка стану організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Ефективна організація обліку має велике значення для управління виробництвом і збереження майна. Метою аудиту стану організації бухгалтерського обліку є визначення повноти бухгалтерського обліку, своєчасності надання достовірної інформації про активи, зобов'язання, фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Завдання аудиту стану обліку наступні: · вивчення наявності посадових інструкцій ро...
  • Перевірка як основна форма податкового контролю
   ... власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Документальна перевірка відповідно до положення 1. ст. 11 Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”” здійснюється шляхом перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронно-касових апаратів і комп`ютерних систем, які застосовуються для розрахунку готівкою зі споживачами, та інших документів незалежно від способу надання інформації, (в т.ч. комп`ютерною), пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів.[1] В свою чергу, вона поділяється на комплексну і тематичну. Проведення комплексних перевірок передбачає охоплення ними всіх видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджет...
  • Перевірки фінансової звітності
   ... про рух коштів і звіт про зміни у власному капіталі, як передбачені МСБ01 "Подання фінансових звітів", не є обов'язковими в Україні. Крім того, не належить до обов'язкових консолідована бухгалтерські (фінансова) звітність щодо операцій материнського підприємства та його до­чірніх підприємств (МСБ027 "Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (ПБ01) "Загальні вимоги до фінансової звітності" включає інформацію про зміни в обліковій політиці припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності, обмеження щодо володін­ня активами підприємства, участь у спільних підприємствах, виявлені помил­ки минулих років та пов'язані з ними коригування, переоцінку статей фінансових звітів. Видатний амер...
  • Передумови виникнення аудиту в Україні
   ... власників щодо підви­щення ефективності виробництва, державного контролю уже було не­достатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало по­штовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. ашііо — той, що вислуховує), тобто такого, що вислу­ховує звіти посадових осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні — суду, арбітражу, які відстоювали справедливість. Розвиткові аудиту сприяло також розмежування функцій та інте­ресів підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли влас­ник для керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат управління. Для попередження недоліків, зловживань, при­ховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, на­вмисного присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдав...
  • Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт
   ... (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць та ін.); • іншого загальногосподарського персоналу. 2. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи, передбачені п. 4 розд. IIIМетодичних рекомендацій, від заробітної плати працівників, зазначених у п. 1 цього розділу. 3. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації та робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації. 4. Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління будівельної організації, зокрема: 4.1. Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі буд...
  • Перерахунок чистого прибутку на просту акцію
   ... Перерахунок показника чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію проводиться за звітний і попередній періоди також у разі зміни сальдо нерозподіленого прибутку (збитку) внаслідок виправлення помилок за попередні роки і коригувань, які є результатом змін в обліковій політиці підприємства. Внаслідок дроблення 01.09.01 підприємством акцій кількість простих акцій в обігу збільшилася в 2 рази, при цьому номінальна вартість простої акції зменшилася в 2 рази. Для спрощення прикладу припустимо, що підприємство не має потенційних простих акцій в обігу (табл. 6.17). Таким чином, за 2001 р. маємо такі показники (табл. 6.18). Коригування показників за аналогічний період минулого року відображене в табл. 6.19. Розташувати види потенційних простих акцій, що ро...
  • Персоніфікований облік в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
   ... фізичних та юридичних осіб не сплачує внески або звітується до ПФУ про відсутність господарської діяльності. Абзац 21 ст.1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі - Закон № 1058) дає нам таке визначення: Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування - це організація і ведення обліку відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування При цьому ч. 1 ст. 21 Закону № 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб і персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про ...
  • Персоніфікований облік. Конфіденційність інформації
   ... поняття персоніфікованого обліку в Україні, поняття захисту і конфіденційності інформації в персоніфікованому обліці тощо. 1. Поняття персоніфікованого обліку та персональної облікової картки Персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування полягає у збиранні, автоматизованій обробці, систематизації та зберіганні передбачених Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, відомостей щодо участі громадян у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплати страхових внесків та визначення права громадян на виплати за цим страхуванням і реалізацію цього права. Персоніфікований облік ведеться Пенсійним фондом та його ...
  • Підходи до методики визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку
   ... визначення фінансового результату, що віддзеркалює ефективність використання вкладеного власником капіталу. При цьому прибуток трактується як складова власного капіталу, тобто його приріст протягом певного часу; виробничі ресурси розглядаються не за їх місцем у процесі розширеного відтворення, а за строком повернення вкладених у них коштів (необоротні й оборотні); сама діяльність — не як сукупність процесів розширеного відтворення, а як витрачання вкладеного капіталу (власного й залученого) з метою його збільшення. Сучасна зарубіжна наука трактує бухгалтерський облік як певну знакову систему, спрямовану на визначення прибутку, а теорію бухгалтерського обліку — як аналіз методів його обчислення [7,С.2О6]. Оскільки бухгалтерський облік є знаковою системою, то з позицій семіотики приб...
  • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу й господарських операцій
   ... відображаються на них, порядок обліку найбільше характерних факторів діяльності підприємства, зв’язок (кореспонденція) рахунків з іншими рахунками, що дає зрозуміти об’єкт обліку цього рахунку і субрахунку і виходячи з цього визначає вид рахунку - активний, пасивний, регулюючий, розподільчий, калькуляційний. Рахунки розподільчого спрямування (класи 7,8,9) можуть закриватися, як за традиційною процедурою, щомісяця, так і один раз у кінці року, за вибором підприємства. План рахунків поширюється на всі підприємства і організації (крім банків і бюджетних установ незалежно від форм власності), видів умов господарювання, галузей та обсягу діяльності. При цьому відрадно зазначити, що коди рахунків є одинакові для однакових об’єктів обліку у госпрозрахункових підприємствах і бюджетних установ...
  • План рахунків, які приміняються в банківській системі
   ... відповідно до "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України", затвердженої постановою Правління НБУ від 20.08.2003р. №355, з 01.01.2004року. 2. Внесено зміни до балансових рахунків 3800, 6204. У відповідності до змін надаємо роз'яснення щодо застосування цих рахунків: • Переоцінка залишків на всіх валютних рахунках (в т.ч. балансового рахунку 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів") повинна здійснюватися з використанням аналітичного рахунку 6204 К FFF Р V 0008 «Результат переоцінки рахунків в іноземній валюті та банківських металах": Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" Кт 6204 К FFF Р V 0009 «Результ...
  • Планування аудиту, перевірка фірми
   ... аудитором. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів. Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування. Аудиторські перевірки необхідні державним органом, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності. Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинам...
  • Планування витрат звичайної діяльності
   ... звичайної діяльності. Операційні витрати планують за групами: собівартість реалізованих товарів і продукції власного виробництва, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Не підлягають плануванню втрати від участі в капіталі та надзвичайні витрати. При плануванні визначають також рівень операційних витрат і витрат обігу у відсотках до загального обсягу товарообороту. Інформаційною базою для планування витрат звичайної діяльності виступають такі фінансово-економічні показники розвитку підприємства: плановий та фактичний обсяг і структура товарообороту, товарного забезпечення, запасів товарно-матеріальних цінностей, планова середньо-спискова чисельність, штатний розклад, прийнята на підприємстві система оплати праці, наявна матеріально-технічна база підприєм...
  • Планування, стадії і процедури аудиту
   ... Контроль, як функція управління, підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління,, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції економічного контролю визначаються діями економічних законів формації і меті суспільства, інтереси котрого він забезпечує. Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентоспроможньої продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках. Перехід економіки на ринкові відносини пов’язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічним результатом. У зв...
  • Плата (податок) за землю
   ... стягується у виді земельного податку або орендної плати, розмір яких не залежить від господарської діяльності власників та користувачів землі або орендарів і визначається залежно від грошової оцінки земельних ділянок. 1. Платники податку У статті 5 Закону України «Про плату за землю» досить часто згадуються категорії «суб'єкт» і «платник». Ця норма права потребує істотного й принципового доопрацювання, ос­кільки законодавець, змішуючи ці поняття, фактично припус­кає сполучення публічного і приватноправового регулювання. Регулювання орендних відносин має бути винесено за межі податкового законодавства і суб'єктом податку повинний бути тільки власник земельної ділянки. Що ж стосується закріпленого законом порядку, то платни­ком плати за землю є власник землі і землекористува...
  • Плата за торговий патент
   ... дозволом. Згідно зі ст. 2 Закону України від 23 березня 1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», (далі — Закон про патентування) торговий патент — це дер­жавне посвідчення, що засвідчує право суб'єкта підприємниць­кої діяльності чи його структурного (відособленого) підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності. Патентуванню підлягають такі види діяльності, які й є об'єк­том патентування: 1)торгова діяльність за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків і кредитних карток на території Ук­раїни; 2)діяльність щодо обміну готівкових валютних цінностей; 3)діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу; 4)діяльність з надання побутових послуг. Визначення видів діяльності, що підлягають патентуванню, забор...
  • Платіжний баланс і фактори, що його визначають
   ... по­слуги в галузі банківської справи, страхування, транспорту тощо, тобто операції, об'єктом яких є нефізичний (нематеріальний) про­дукт. Сьогодні торгівля послугами — один із найбільш динамічних секторів світового ринку, розвитку якого значною мірою сприяло ус­пішне завершення Уругвайського раунду переговорів в межах ГАТТ. Третя група зовнішньоекономічних зв'язків охоплює фінансові та ін­вестиційні операції, тобто купівлю-продаж акцій, облігацій, інших фінансових активів, а також матеріальних елементів капіталу — ма­шин, обладнання, землі тощо. Названі операції, що здійснюються громадянами, фірмами та державними установами окремої країни за певний період часу (як правило, один рік), відображаються цілою системою рахунків, яка називається платіжним балансом. Платіжний баланс має велике зна­че...
  • Платники податків і зборів
   ... оподаткування покладено певний комплекс податкових обов'язків і прав, установлених законо­давством. Платникам податків властиві такі ознаки: 1. Платники податків є суб'єктами податкових правовідносин. Традиційно платниками податків виступають фізичні та юридичні особи, перелік яких визначено цивільним законодав­ством. Разом з тим, є категорії платників податків, що перед­бачені винятково податковим законодавством. До них належать консолідована група платників податків, юридичні та фізичні особи, які діють у складі групи, що не має статусу юридичної особи. 2.Платники податків є зобов'язаними суб'єктами. На пра­вовий статус платників податків впливає метод фінансово-пра­вового регулювання. Державне управління в сфері формуван­ня доходної частини бюджету об'єктивно Зумовлено нео...
  • Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення
   ... бізнес-планів і нормативів ре­сурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення і ефективне використан­ня власного і залученого капіталу, оптимальність управлінських рішень; всебічний ана­ліз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними обліку і звітності, вжиття конкрет­них заходів для стабілізації фінансово-господарської діяльності В умовах ринку фінансова стабільність формує імідж господарюючого суб’єкта, с його візитною карткою Тому організаціям і підприємствам необхід­но постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходів для її зміщення. Характерними ознаками фінансової стабільності організацій і підприємств є ритмічне виконання планових завдань з обсягів діяльності при одночасному забезпе­ченні протягом тривалого часу (2-3 і більше років підряд) фінансової сті...
  • Податки з юридичних осіб
   ... державного соціального страхування і державного соціального забезпечення. Не є податком або збором платежі, що невстановлені податковими органами України, а також платежі у вигляді штрафів та інших майнових стягнень за порушення податкового законодавства. Визначення та встановлення загальнодержавних податків та зборів відноситься до компетенції Верховної Ради України. Встановлення підстав для сплати місцевих податків і зборів в порядку та розмірі ставок, передбачених податковим законодавством, відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування за наявності об’єктів оподаткування (оправлення збору), або умов, з якими пов”язане запровадження цих податків (зборів). Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові пільги щодо платників податків по встановленим місцев...
  • Податки та податкова система України
   ... обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни. Найповніше сутність податків характеризують виконувані ними функції-фіскальна і регулююча. В усіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконували перед усім фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частини ВНП в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат. Протягом останніх двох десятиліть значного розвитку набула регулююча функція податків.Сутність її полягає у впливі податків на різні аспекти діяльності платників їх.Ця функція заснована на тому, що, вилучаючи за допомогою податків пе...
  • Податки як державний дохід
   ... значна частина яких формується за рахунок податкових надходжень. Податками зазвичай називаються обов'язкові платежі, які справляються державою з юридичних і фізичних осіб. Доходи держави складаються з різних видів виплат, зборів, відрахувань. Плата здійснюється за використання ресурсів, які на­лежать державі. Розмір плати залежить від розміру ре­сурсів, що використовуються. Якщо держава втрачає право власності на них, то вона втрачає і ці доходи. Відрахування передбачають цільове призначення пла­тежів. Наприклад, підприємства здійснюють відрахування на дорожні роботи, соціальне страхування, у фонд зайня­тості, у фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастро­фи. Ці гроші мають використовуватись суворо за призна­ченням. У доходах бюджету виділяється також група так званих неподатк...
  • Податкова міліція
   ... Ради Міністрів у складі Міністерства фінансів. 4 грудня 1990 року було прийнято Закон України “Про державну податкову службу в Україні”, що визначив статус державної податкової служби, її функції і правові основи діяльності. З часом статус державної податкової служби вже не відповідав рівню ринкових відносин у країні, у зв’язку з чим виникла нагальна потреба у підсиленні ролі податкової служби в питаннях забезпечення стабільного надходження податків і інших платежів до бюджетів всіх рівнів. У 1994 році в системі Міністерства внутрішніх справ України було створено підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування. Згідно з указами Президента України від 22 серп...
  • Податкова застава, порядок її застосування
   ... рівнів та державними цільовими фондами. Право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу. Законом впроваджено диференційний підхід до платників податків з врахуванням виконавської дисципліни ведення податкового обліку. Так, згідно з Порядком, право податкової застави виникає у разі: неподання або несвоєчасного подання платником податків податкової декларації – з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, встановленого законом для подання такої податкової декларації. ...
  • Податкова звітність
   ... також суму, що підлягає сплаті до бюджету. По­даткову звітність може здійснювати як платник податку само­стійно, так і його представник або податковий агент. На платника податку покладається обов'язок з податкової звітності у разі, якщо відповідним податковим законом на нього покладено обов'язок зі сплати податку. Наприклад, усі фізичні особи згідно зі ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»2 зобов'язані сплачувати при­бутковий податок, причому обов'язок з податкової звітності таких осіб закріплений ст. 12 цього нормативного акта, відпо­відно до якої громадяни, крім тих, які одержували доходи тільки за місцем основної роботи, зобов'язані до 1 березня на­ступного року надати в податковий орган за місцем проживан­ня декларацію про суму сукупного дохо...
  • Податкова звітність платників податків
   ... та змісту відповідного податку. Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків органу державної податкової служби в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством; Податкова звітність подається із зазначенням ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової справи платників податків. Податкова звітність повинна бути підписана: а) керівником платника податку - юридичної особи або філіалу (відділення), представництва юридичної особи, а також особою, яка відповідає за ведення податкового обліку та за подання податкової звітності; б) фізичною особою - платником податків (її законним представником) або іншою особою, на яку цим Кодексом або іншими нормативно-правовими акт...
  • Податкова перевірка на підприємстві
   ... перелікові прав, механізмів та інструментів, що їх податкові органи застосовують щодо під­приємців, можуть позаздрити працівники всіх інших контрольних органів; • саме після офіційних візитів податківців під­приємці зазнають найбільших втрат (подат­кові органи мають багатий "репресивний" інструментарій); • податківці найчастіше користають з не урегульованості багатьох процедурних питань і нео­бізнаності підприємців із законодавством, яке визначає діяльність "контролерів". Як наслідок, між працівниками податкових органів і підпри­ємцями постійно виникають конфлікти. Треба додати, що в законодавстві не для всіх випадків чітко вказано спосіб реалізації широких повноважень податкових органів. Скажімо, по­рядку здійснення податкових перевірок повністю не врегульовано...
  • Податкова політика держави
   ... Податки існують у людському суспільстві майже тисячу років, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата їх. Високі податки – це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де високі податки, не може бути й мови про свободу і людську гідність, творчу працю і забезпечене майбутнє. Непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних воєн, занепаду цілих цивілізацій. Водночас запровадження податків мало надзвичайно важливе прогресивне значення для розвитку людського суспільства. Їх порівнюють із винаходом колеса або парової машини. Податки є, по суті, головним засобом формування бюджету держави. Це джерело, що забезпечує існування бюджетної сфери суспільства, цілої армії наших громадян – лікарів, вчи...
  • Податкова політика України
   ... чи спаду господарської активності, створенню необхідної кон’юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, формування збалансованої соціальної політики. Використовуючи ті чи інші податкові пільги, держава регулює пропорції як у економічній структурі виробництва й обміну, так і у розвитку продуктивних сил. Організація оподаткування впливає на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного оновлення виробничого потенціалу держави. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. З одного боку, податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, з іншого — залишити достатньо коштів підприємствам і громадянам з метою збереження максимальної заінтересованості в результатах діяльності. При цьому держав...
  • Податкова реформа 1921р. в Українському селі: причини та механізм запровадження
   ... яка ґрунтувалась на засадах згортання ринку, насильницького вилучення продовольства (продрозкладки), примусового впровадження колгоспів, заборони торгівлі, приватної власності, централізації економіки. Непродумана економічна політика все дальше розорювала селян, так звана податкова політика, а фактично примусове вилучення надлишків. зумовлювала невдоволення селян й економічну та політичну кризу. Все це виявило об’єктивну необхідність перегляду існуючої економічної політики, відхилення від Марксистської доктрини, відновлення товарно-грошових відносин та економічних стимулів до виробництва. Тобто фактично необхідно було відновити ринковий спосіб виробництва. За таких обставин влада знаходить для себе оптимальне рішення: спрямовує відроджений капіталізм у русло державного капіталізму, тим самим ут...
  • Податкова система в період нової економічної політики
   ... землі), але були й такі, де він тільки розпочинався (землі в'ятичів, дреговичів). Первісною формою реалізації феодальної земельної власності було полюддя. Появу останнього можна розглядати як ознаку "стрибка із первісне общинності у феодалізм", переходу східнослов'янського суспільства на новий ступінь. Полюддя — це інститут прямого позаекономічного примусу населення, в якому головна роль належить відносинам панування та підкорення початковій фазі перетворення землі у феодальну власність. У IX ст. формується панівний клас феодалів, в який входили київські князі, місцеві князі, бояри. Державне й особисте князівське начало у цей час було ще недостатньо диференційовано. Формування великокнязівського домену і доменів окремих князів посилилося у X ст. Князівський домен являв собою маєток, як...
  • Податкова система України
   ... Вступ Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платити податки та здійснювати інші обов’язкові платежі. Виникла податкова політика у період розпаду суспільства на класи і появи держави. Використовуються податки для фінансування витрат держави. Сутність податків, їх структура та роль визначаються економічним та політичним устроєм суспільства, природою та функціями держави. За способом стягнення податки поділяються на прямі та непрямі. Прямі податки стягуються з доходів або майна юридичних чи фізичних осіб. Розрізняють реальні прямі подат...
  • Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення
   ... в Україні 56 Розділ 4 Небезпечні та шкідливі фактори умов праці співробітників органів Державної податкової служби 4.1 Система управління охороною праці в органах ДПС Україні 62 4.2 Психофізіологічні аспекти діяльності працівників органів ДПС 65 4.3 Аналіз мікроклімату в приміщеннях ДПС 69 4.4 Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів 72 4.5 Аналіз пожежної безпеки 74 Висновки 76 Список використаної літератури 79 Додатки Вступ В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткування, актуальність вибраної теми є очевидною. Адже від механізму стягнення податків залежить формування доходної' части...
  • Податкова система України та шляхи їх вдосконалення
   ... в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткування, актуальність вибраної теми є очевидною. Адже від механізму стягнення податків залежить формування доходної частини бюджету, а це, як відомо, основна фінансова база держави. Саме податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням коштів до бюджету. Тому аналіз функціонування податкової системи особливо зараз в умовах системної кризи набуває великого значення. В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, ...
  • Податкова система України, її становлення та розвиток
   ... Податкова система - це су­купність урегульованих правови­ми нормами податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів, що стягуються з юридич­них і фізичних осіб на території певної держави, а також форми та методи побудови такої систе­ми [90, с. 435]. Правовою основою подат­кової системи нашої держави є Закони України «Про державну податкову службу в Україні» [3] та «Про систему оподаткуван­ня» [12], ухвалені відповідно 04.12.90 р. і 25.06.91 р. Ці зако­ни регламентують принципи по­будови та призначення системи оподаткування, види податків і зборів, порядок їх зарахування до бюджетів і державних цільо­вих фондів, визначають плат­ників податків, їхні права, обо­в'язки та відповідальність за порушення податкового зако­нодавства, систему органів дер­жавної п...
  • Податкова система України: етапи її становлення
   ... на Україні, неможлива без упровадження цілого комплексу мір, що у корені змінили б сам підхід до виплати податків, як необхідного атрибута держави. 1. Податкова система України. Податкова система являє собою сукупність податків, установлених законодавчою владою і стягнутих виконавчими органами, а також методи і принципи побудови податків. Роль і структура цієї системи визначаються соціально-економічним ладом суспільства. Податкова система країн з розвинутою ринковою економікою включає різні види податків. В основу їх класифікації покладені різні ознаки. Класифікація податків представлена на мал.1. ...
  • Податкове планування на підприємстві
   ... виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком, контрагентами. Податкова політика підприємства враховує, в першу чергу, особливості його діяльності та динаміку розвитку. Саме тому важливо розуміти, яким чином кожен податок впливає на показники фінансового стану підприємства, тобто досконально володіти об'єктивним аналізом податків. Основними показниками фінансове - господарської діяльності, на які впливають податки є: - собівартість продукції; - прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг); - прибуток підприємства; - обсяг реалізації; - виручка від реалізації; - платоспроможність підприємства; - фінансова стійкість підприємства; ...
  • Податковий аудит фізичних осіб
   ... відповідальним за проведення перевірок, пропозиції щодо включення до Національного плану документальних перевірок, на майбутній рік суб'єктів господарювання. Основним критерієм відбору платників податків-фізичних осіб для планування документальних перевірок є результати детального аналізу накопичених даних про фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємництва. Підрозділам, що проводять перевірку під час проведення аналі­зу даних, накопичених про суб'єктів підприємництва-юридичних осіб, особливу увагу необхідно звертати на інформацію про засновників та керівників підприємств, які включені до плану перевірок, та фізичних осіб, пов'язаних з юридичними особами, які відібрані до плану перевірок юридичних осіб або є засновниками та керівниками одночасно в декількох юридичних особах....
  • Податковий компроміс, принципи його застосування
   ... Податковий компроміс стосовно податкового зобов'язання при розгляді первинних скарг на рішення здійснюється працівниками державних податкових інспекцій, податкове повідомлення або рішення яких оскаржується, уповноваженими на це керівником органу державної податкової служби або його заступником. Регулює податковий компроміс наказ Державної податкової адміністрації від 26 квітня 2001 року N 182 "Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури". Порядок визначає процедуру застосування податкового компромісу органами державної податкової служби при розгляді звернень платників податків щодо оскарження ними в адміністративному порядку податкових повідомлень про суми податкових з...
  • Податковий контроль
   ... (інших обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів. Податковий контроль є самостійним напрямом державного фінансового контролю. Характерним для нього є певна стадія фінансової діяльності — стадія мобілізації коштів до публічних грошових фондів. Забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового законодавства зобов'язаними су­б'єктами податкових правовідносин є головною метою податко­вого контролю. Від ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів бюджетів та державних цільових фондів. Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових інтересів та важливим чинником соціаль­но-економічної стабільності держави, її фінансової безпеки. Податковий контроль с...
  • Податковий кредит
   ... оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року. Наказом ДПА України від 22 вересня 2003 року № 442 затверджено Інструкцію про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, яка набирає чинності з 1 січня 2004 року. Відповідно до Інструкції, платник податку – резидент, який має ідентифікаційний номер, має право на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року. Для того, щоб отримати право на податковий кредит громадянин повинен подати до 1 квітня року, наступного за звітним, до податкового органу річну податкову декларацію із зазначенням підстав для його нарахування. До складу податкового кредиту включаються тільки фактично понесені витрати, підтверджені документально, а саме: фіс...
  • Податкові аспекти формування облікової інформації
   ... 2. Аналіз структури та динаміки заборгованості……… ………………….63 - 72 Висновок…………………………………………………………………………….73 Література………………………………………………………………………… .75 Додатки………………………………………………………………………… .78 Вступ. Тема податків є одним з найактуальніших питань сучасної економічної системи не тільки України але й всієї світової економічної системи. Досить важливо є розгляд різноманітних податкових процесів не лише на макроекономічному рівні-на рівні державної системи економіки, але й на розвиток податкових процесів на мікроекономічному рівні, тобто на рівні певного підприємства зокрема. В податковій системі України постійно відбуваються різноманітні зміни[38.5] Зокрема в останні роки в Україні набув застосування такий вид податкових преференцій, як списання та рест...
  • Податкові злочини
   ... адміністративної, кримінальної чи дисциплінарної відповідальності. У вузькому значенні — це правопорушення, за які застосовуються тільки фінансові санкції. Об'єктом податкового правопорушення є суспільні право­відносини, що виникають з приводу сплати податків, інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових позабюджетних фондів. Суб'єктом податкового правопорушення може бути: 1) платник податку. Якщо платник податку — юридична особа чи її відокремлений підрозділ, то до відповідальності може бути притягнуто їх посадових осіб; 2) органи державної податкової служби України, їх поса­дові особи (митні органи у випадку, коли згідно діючого законодавства на них покладено обов'язок здійснювати кон­троль за справлянням і перерахуванням податків під час вве­зення тов...
  • Податкові органи
   ... тощо) або в бе­зоплатній (сплата податків, зборів та інших обов'язкових пла­тежів) формі у встановлений термін і відповідно до встановлених розмірів. Такі державні органи за своїм статусом не є податко­вими (виняток становлять податкові органи, які входять до сис­теми органів, що здійснюють мобілізацію коштів до централізо­ваних фондів держави та займають у ній основне місце), хоча їх діяльність безпосередньо пов'язана з контролем за сплатою коштів різного роду — податків, зборів, мита, обов'язкових пла­тежів на території України. Наприклад, податкові органи здійснюють контроль за своєчасним і повним надходженням усіх податків і зборів, що справляються на території України, орга­ни Пенсійного фонду контролюють таке надходження тільки щодо грошового платежу до Пенсійного фонду України. У системі...
  • Податкові пільги
   ... Кредит). Крім цього, податковий обов'язок має три складові: податковий облік, сплату податку та податкову звітність. І якщо платника може бути звільне­но від сплати податку, то обов'язок з обліку і звітності в нього залишиться. По-друге, звільнення можливе в повному обсязі, якщо платника цілком звільнено від сплати, і в частковому, якщо скорочується податковий тиск за рахунок зменшення об'єкта (предмета і т, ін.) чи відстрочки оплати податку. Третя обставина – особливості платника. Вони можуть стосува­тися його як безпосередньо, характеризуючи його (інвалід першої чи другої групи, ветеран Великої Вітчизняної війни, підприємство з іноземними інвестиціями), так і конкретного виду діяльності, яким він займається (підприємство, що ви­готовляє сільгосппродукцію; підприємства, що здійснюють фрахт судів...
  • Податкові пільги в Україні
   ... обкладання податком джерело прибутків, але й створення тонкого механізму впливу на господарську діяльність. В державному регулюванні економіки податкові пільги, також, відіграють значну роль у завдяки тому, система пільг є своєрідним орієнтиром для юридичних і фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльності, форми одержання доходів, пільги зменшують податковий тиск на платників. Завданням податкових пільг є рівність в галузі оподаткування, виходячи з матеріального становища суб’єкта оподаткування. Пільги надаються на окремий податок або збір і в залежності від обставин, які визначають тип пільги - це звільнення від податку в повному обсязі або часткове. 1. Економічне значення податкових пільг Податкові пільги – це інструменти податкового регулю...
  • Податкові повідомлення і вимоги
   ... є формою «допримусового» стягнення сум податків і зборів; 2) є підставою розмежування способів реагування на податкові злочини і податкові провини; 3) припускає виконання простроченого обов'язку зі сплати податків і зборів самостійно платником податків без застосу­вання примусового стягнення таких сум. 1. Податкове повідомлення Податкове повідомлення — це письмове повідомлення кон­тролюючого органу про обов'язок платника податків сплати­ти суму податкового обов'язку, визначену контролюючим ор­ганом. Подання податкового повідомлення пов'язано з діями саме контролюючих органів, до яких належать не тільки податкові, а й митні органи, установи Пенсійного фонду Украї­ни і Фонду соціального страхування України. Однак сам по­рядок подання таких документів детально регла...
  • Податкові правовідносини і податково-правові норми
   ... нормою. Державне розпорядження, що міститься в юридичній нормі, визначає умови дії правовідносин, права й обов'язки суб'єктів, заходи, що гарантують виконання вимог правової норми. Природа фінансових правовідносин визначається тим, що вони виступають як влад-но-майнові, в яких відносини влади не можна відокремити від майнових, де вони діють у сукупності. Владно-майновий характер податкових правовідносин визначає юридичне положення суб’єктів у конкретних податкових правовідносинах. При цьому податковий орган, виступаючи від імені держави, наділений певними повноваженнями. Інший суб'єкт виконує в основному юридичний обов'язок за встановленими для нього правилами поведінки (сплата податку, надання звітності). В усіх видах податково-правових відносин їх владно-майновий характер виступає чітко, а деталізуєть...
  • Податок на додану вартість
   ... з іноземними інвестиціями, що здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність; · Індивідуальні (сімейні) приватні підприємства, здійснюючі виробничу та іншу комерційну діяльність; · Філіали, відділи та інші відокремлені підрозділи установ, що знаходяться на території України, самостійно реалізуючі товари (роботи, послуги); · Міжнародні об’єднання ті іноземні юридичні особи, що здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність на території України. 2. Об’єкти оподаткування Об’єктами оподаткування є: · Обороти по реалізації на митній території України товарів, виконаних робіт та наданих послуг; · Товари, що ввозяться на територію України у відповідності до митних правил, встановленими митним законодавством України. При реалізації товарів об’єктом оподаткув...
  • Податок з власників транспортних засобів
   ... природоохоронних заходів на водоймищах. Платниками цього податку є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, а об'єктом оподаткування є транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми під відповідним кодом Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін у реєстраційні документи. 2. Особливості при визначені об’єктів оподаткування Об'єктами оподаткування є: 2.1.1.Трактори (...
  • Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
   ... власників транспортних засобів справлявся на основі Закону України від 11 грудня 1991 р. «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (зі змінами та доповненнями). 18 лютого 1997 р. було прийня­то Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів». 2. Платники податку Платниками зазначеного податку е юридичні та фізичні особи (як українські, так і іноземні, або особи без громадян­ства), які мають власні транспортні засоби, зареєстровані в Україні. До платників податку належать також власники мо­торних човнів, мотосаней тощо, що сплачують податок до місце­вих бюджетів за місцем перебування власників транспортних засобів. До числа платників не належать...
  • Податок з доходів фізичних осіб
   ... податків. Законодавче регулювання оподаткування фізичних осіб в Україні протягом 90-х років XX століття і дотепер було досить стабільним, якщо порівнювати його з іншими податками і збо­рами. 5 липня 1991 року було прийнято Закон Української РСР «Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іно­земних громадян та осіб без громадянства» №1306-XIІ. Дію цього Закону було зупинено Декретом Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 року №13-92. На сучасному етапі розвитку податкової системи України ви­никла необхідність оптимізувати механізм оподаткування доходів фізичних осіб. З цією метою 22 травня 2003 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про податок з доходів фізич­них осіб» № 889-IV, набирає чинності з 1 січня 2004 року. ...
  • Податок з прибутку в Україні
   ... 7. Безнадійна заборгованість………………………………………… 8. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції…… 9. Порядок нарахування та строки сплати податків…………………. 10. Відповідальність платників податків…………………………… 11. Інші положення…………………………………………………… 12. Висновок……………………………………………………………. 13. Література…………………………………………………………… 1. Податок на прибуток Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.05.2005 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок скл...
  • Податок на додану вартість
   ... державі значні надходження, з його допомогою набагато краще оподатковувати послуги і звільня­ти засоби виробництва. Крім цього, його податковий механізм не дозволяє вільно ухилятися від оподаткування. Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком, який є часткою новоствореної вартості, входить до ціни реалі­зації товарів (робіт, послуг) і сплачується споживачем до дер­жавного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, ви­конання робіт, надання послуг. 1. Платник податку на додану вартість Платник податку — особа, яка зобов'язана здійснити ут­римання і внесення до бюджету податку, що сплачується по­купцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України. Головною особливістю платника податку на додану вартість є розрив між реальним і формальним пла...
  • Податок на додану вартість як інструмент державного регулювання ефективності в сучасних умовах
   ... податків з бідних, виступив марксизм та інші соціал-демократичні течії. Природно, що з проголошенням радянської влади в 1917 році було взято курс на скасування непрямих податків. Однак час довів хибність цієї думки. Наступні дослідження у галузі фіскальної теорії та практики підтвердили, що податки є одним із найконсервативніших елементів державного механізму, який не завжди підкоряється змінам політичної ідеології державності. Реалії довели, що опосередкована форма оподаткування є об'єктивною економічною необхідністю, оскільки забезпечити державні видатки, що постійно зростають, лише за рахунок прямих податків практично неможливо. Це твердження обґрунтували у своїх працях представники немарксистських течій в економічній теорії – Дж. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу, І. Фішер та інші, а родон...
  • Податок на доходи фізичних осіб
   ... Платники Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) в Україні є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі громадяни) як т., що мають, так і т., що не мають постійного місця проживання в і Україні. До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать! громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році. Об'єкти оподаткування Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її м...
  • Податок на нерухомість в Україні: джерело бюджетних доходів чи інструмент соціального вирівнювання
   ... ринкових відносин. Податки стимулюють або, навпаки, обмежують розвиток окремих галузей, створюють передумови для зниження витрат виробництва й обертання приватних підприємств і фірм, підвищення їхньої конкурентноздатності на світовому ринку. Державними і муніципальними органами здійснюється значна частина капітальних вкладень в економічну інфраструктуру - будівництво та утримання транспортних комунікацій, ліній зв'язку, систем промислового водопостачання, очисних споруджень, підготування земельних ділянок до промислової забудови та ін. Ці вкладення не розраховані на одержання прибутку, але непрямим шляхом забезпечують підвищення її для приватного капіталу та відіграють роль одного з найважливіших чинників розвитку і регулювання економіки. Згідно проекту Податкового кодексу, який знаход...
  • Податок на прибуток
   ... доходів і прибутку. Закон України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» було прийнято 21 лютого 1992 року і протягом усього 1992 року він діяв на території України. В умовах по­шуку оптимальних податкових важелів з початку 1993 року як основний прямий податок було введено податок на прибу­ток (Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на прибу­ток підприємств і організацій» від 26 грудня 1992 р. №12-92). Однак, незважаючи на більш прогресивний характер, його було скасовано Законом України «Про Державний бюджет України на 1993 рік» від 9 квітня 1993 р. №3091-ХІІ (статті 7 і 8), і, починаючи з другого кварталу 1993 року, було відновлено дію Закону України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій». Таку зміну в 1993 році було зумовлено спробою сформувати де...
  • Податок на прибуток підприємств. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Місцеві податки
   ... є поступове вирівнювання між фондом споживання і фондом нагромадження, наслідком чого стане збільшення бюджетного значення прибуткового податку з громадян і зменшення податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення , має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватись як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки поданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. Платники податку 1. Платниками податку на прибуток є: а) будь-які господарюючі суб'єкти (включаючи їхні об'єднання), банки, інші кредитні установи, фінансово-розрахункові центри, їхні філіали, відділення та інші відособлені підрозділи, міжнародні неурядові організац...
  • Податок на промисел
   ... розвитку внутрішньої торгівлі України визначає загальну стратегію і пріоритетні напрями державного регулю­вання розвитку внутрішньої торгівлі в ринково орієнтованій системі господарських відносин і спрямована на підвищення ефективності організаційно-економічних перетворень у торгівлі. Перехід до системи вільного переміщення товарів поки що не призвів до формування повноцінного споживчого ринку. Споживчий ринок сьогодні — це ринок деформованої структури попиту через неплатоспроможність населення; ри­нок товарів низької якості; ринок, у якому масові порушення з боку суб'єктів господарювання стали об'єктивною реальністю. У зв'язку з нестабільністю економіки України поки що немож­ливо відійти від стихійних нерегульованих ринків, що форму­ються за рахунок виплати заробітної плати в натуральній формі...
  • Подвійний запис
   ... принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків. Подвійний запис випливає з економічної суті відображення операцій. Кожна господарська операція викликає зміни у двох видах господарських засобів, грошових коштів, або у двох видах джерел, або в одному виді засобів чи коштів, і в тій же сумі змінюється відповідний вид джерел. Розглянемо використання подвійного запису для відобра­ження на рахунках початкового сальдо і визначення сальдо на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках. Приклад. І. Сальдо на 1.03.00 р.: на дебеті рахунка "Каса" - ЗО гри. на дебеті рахунка "Поточні рахунки в національній валюті" - 1 500 000 на дебеті рахунк...
  • Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку
   ... значення подвійного запису полягає в тому, що він допомагає забезпечити контроль за збереженням майна господарства. Взаємозв'язок рахунків, що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом, називається кореспонденцією рахунків, а рахунки — такими, що кореспондують. Оформлюють кореспонденцію рахунків складанням бухгалтерських проводок і записуванням їх у рахунок бухгалтерського обліку. Бухгалтерською проводкою називають значення рахунка, який дебетується, рахунка, який кредитується, і суму відображуваної в обліку господарської операції. Приклади. 1. З розрахункового рахунка в касу отримано 20000 гри. У цьому разі кореспонденцію рахунків слід оформити так: ...
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
   ... використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення: Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Довгострокові зобов'язання — всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. Пов'язані сторони — підприємства, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призвед...
  • Помилки і процеси обману
   ... власників підприємств. Несвідомі дії можуть бути наслідком недобросовісного ставлен­ня до виконання службових обов'язків під час підготовки інформації, що може призвести до виникнення перекручень, які можна назвати помилками. Помилки виникають з причин припущення арифметич­ної чи граматичної помилки в записах облікових даних або випад­кового пропуску записів господарських операцій чи документів, або відображення операцій без розкриття їхнього змісту. Обман є наслідком навмисного порушення у відображенні фінан­сової інформації однією або декількома посадовими особами серед керівництва і службовців підприємства. Причому обман може здій­снюватися шляхом фальсифікації, підробки чи зміни записів на ра­хунках бухгалтерського фінансового обліку або неправильного відне­сення до активів чи ...
  • Поняття Аудиту та його сутність
   ... контроль (аудит) здійснюють аудито­ри, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними під­приємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначе­них організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність роз­рахунків із державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фі­нансовим планом підприємства. Результати контролю ауди­торська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Ауди­торські організації надають послуг...
  • Поняття помилки та шахрайства. Причини виникнення помилок та їх наслідки
   ... даних або випад­кового пропуску записів господарських операцій чи документів, або відображення операцій без розкриття їхнього змісту. Аудитор, який виявив помилку, невідповідність або впевнився у можливості протиправної дії, повинен визначити їхній потенційний вплив на фінансові звіти. До того, як заявити про помилку чи обман, аудитор повинен впевнитися у їх шкоді й отримати достатньо доказів на користь цього. Якщо аудитор дійде висновку, що у фінансовій звітності є помилки, він повинен наполягати на переробці звітів. Аудитор, який виявив помилку, невідповідність або впевнився у можливості протиправної дії, повинен визначити їхній потенційний вплив на фінансові звіти. До того, як заявити про помилку чи обман, аудитор повинен впевнитися у їх шкоді й отримати достатньо доказів на користь цьо...
  • Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар
   ... активи". МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо не більший одного року, на підставі пункту 6 П(с) БО 9 класифікуються як запаси. Інструкцією №291 крім вище уточнено, що до МШП належать зокрема, такі предмети як: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг. Отже, термін використання відлічується з моменту передачі МШП в експлуатацію, а не з моменту їх придбання або встановлення. Таким чином, на складі МШП можуть зберігатися як задовго , довго (місяць, два місяця, рік….). Малоцінні та швидкозношувані предмети за своєю функціональною роллю в підприємстві є такми засобами праці, як і основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), а...
  • Поняття про основні засоби
   ... беруть участь виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо). За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Більша частина ОЗ належить до галузі "Промисловість". Вона безпосередньо пов'зана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до інших галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового підприємства, належать до галузі "Будівництво". У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей народного господарства і невир...
  • Поняття та види нематеріальних ресурсів. Правові основи функціонування
   ... виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи № 242 від 18.10.99 р. визначає методологію обліку нематеріальних активів, придбаних чи створених підприємством, яка включає: – порядок їх визначення та оцінки; – нарахування їх амортизації; – списання з балансу; – розкриття інформації. Положення цього стандарту застосовуються підприємства­ми, організаціями, установами та іншими юридичними особами всіх форм власності. Витрати, пов’язані із створенням чи придбанням нематеріаль­ного активу, які були відображені як витрати звітного періоду, не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як актив. Не визнаються як актив, а завжди відобра...
  • Поняття та види фінансових інвестицій, їх облік
   ... капіталу до статутних фондів спільних підпри­ємств; 2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів. Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) виступають вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів. Існують такі види реальних інвестицій: • інвестиції оновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничо­му циклі; • інвестиції розширення, або чисті інвестиції, які здійснюють­ся за рахунок частини національного доходу або за рахунок фон­ду чистого нагромадження. Інвестиції оновлення разом з інвестиціями розширення явля­ють собою валові інвестиції. Іноземні інвесто...
  • Поняття та сутність бухобліку, користувачі бухгалтерської інформації, бухоблік у системі наук
   ... є громадяни країни та інших держав, юридичними особами — підприємства, організації й установи, їхня діяльність в Україні регулюється чинним законодавством. Господарський облік здійснюють як фізичні, так і юридичні особи. Юридичні особи — суб'єкти господарської діяльності є обліковими одиницями, які мають окрему систему бухгалтерського обліку і складають встановлену звітність із дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Господарський облік історично зумовлений; виник і розвивався разом із господарською діяльністю людини. У XV ст. з'явилися перші друковані праці з правил ведення обліку, автором однієї з яких був Лука Пачолі (1445—1515), відомий як родоначальник бухгалтерії. Його книга "Трактат про рахунки і записи" є першою працею з бухгалтерського обліку. Із розв...
  • Поняття, цілі та завдання державної статистичної звітності. Форми звітності та їх характеристики
   ... облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Дл...
  • Порівняльна характеристика податкових систем зарубіжних країн
   ... ринковим або командно-адміністративним), має свої особливості у розвитку економіки, в динаміці розвитку економічних процесів, що впливає і на розвиток окремих складових загальної економічної системи, а також на податкову систему держави, яка належить до фінансової системи і повинна постійно пристосовуватись до змін у суспільстві. Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету будь-якої держави, тому що вони є основним джерелом його наповнення. В усіх країнах світу витрати держави плануються виходячи з дохідної частини, тобто з кількості зібраних податків. Якщо при плануванні з’являється дефіцит бюджету, уряд при введенні нових податків, обов’язкових зборів та платежів повинен передбачати можливі негативні наслідки насамперед для населення і підприємців. У розвинених кра...
  • Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами)
   ... коштами має першорядне значення. Мистецтво керування поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму коштів, що потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума коштів, яка необхідна підприємству, це по суті справи страховий запас, призначений для покриття короткочасної незбалансованості грошових потоків. Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачало для виробництва всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти, знаходячись у касі або на рахунках у банку, не приносять доходу, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Наявність великих залишків грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу. Гроші як загальний еквівалент вимірюють вартість усіх товарів. Але не гроші...
  • Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій
   ... між документами, наданими платником податків, і документами (інформацією), одержаними у встановленому законом порядку податковими органами з інших джерел. Рішення про застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов’язань приймає керівник податкового органу (його заступник) на підставі службової записки посадової особи податкового органу за місцем реєстрації платника податків за наявності підстав, визначених у підпункті 4.3.2 цієї статті. У рішенні обов’язково зазначаються підстави для його прийняття. Для визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами податковий орган може використовувати інформацію та документи, одержані в установленому законом порядку. Для визначення податкових зобов’язань за непрямими методами в установленому порядку можуть залучатися ...
  • Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій. Підстави і порядок застосування адміністративного арешту
   ... документами, наданими платником податків, і документами (інформацією), одержаними у встановленому законом порядку податковими органами з інших джерел. Рішення про застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов’язань приймає керівник податкового органу (його заступник) на підставі службової записки посадової особи податкового органу за місцем реєстрації платника податків за наявності підстав, визначених у підпункті 4.3.2 цієї статті. У рішенні обов’язково зазначаються підстави для його прийняття. Для визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами податковий орган може використовувати інформацію та документи, одержані в установленому законом порядку. Для визначення податкових зобов’язань за непрямими методами в установленому порядку можуть залучатися фа...
  • Порядок відображення в актах документальних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податку на прибуток
   ... носії та в електронному вигляді державною мовою, мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах державної податкової служби, всі інші присінки – копії. Усі вартісні показники вказуються в гривнях, а показники, що виражені в іноземні валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки з одночасним зазначенням їх еквіваленту в гривнях за курсом валют НБУ на дату проведення фінансово-господарської операції. Акт за структурою можна умовно поділити на три частини: вступну, описову і результативну. У вступній частині акту перевірки зазначаються прізвище й ...
  • Порядок підписання, реєстрації та зберігання акту документальної перевірки
   ... платника податків. Акт документальної перевірки в день його підписання (складання акта відмови від підпису) реєструється структурним підрозділом, який провів перевірку (очолював перевірку), у спеціальному журналі. Акт відмови від підписання акта перевірки після його складання реєструється в органі державної податкової служби у спеціальному журналі. Журнали реєстрації актів структурного підрозділу (до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції) прошнуровуються, пронумеровуються та скріплюються печаткою органу державної податкової служби. Працівник підрозділу, який очолював перевірку, складає розрахунки штрафних (фінансових) санкцій, які передбачені чинним законодавством, у розрізі податків, зборів та інших обов'язкових платежів та податкових періодів. Такий розрахунок не...
  • Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ
   ... діяльності 64 3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. 77 4. Обґрунтування пропозицій по удосконаленню системи обліку на підприємстві 94 4.1. Автоматизація облікового процесу. 94 4.2. Вдосконалення фінансової і облікової політики. 99 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 Д О Д А Т К И 113 ВСТУП Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових...
  • Права, обов’язки та відповідальність платників податку
   ... юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). В статті 10 Закону „Про систему оподаткування” визначаються права платників податків і зборів (обов'язкових платежів). Відповідно до зазначеної статті платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право: 1. подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законами України; 2. одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами; 3. оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб. Нижче приводиться перелік законодавчих та нормативних актів, що регламентують пр...
  • Правове регулювання місцевих податків і зборів
   ... місцевих органів вла­ди коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концент­руються у відповідних бюджетах. Доходи органів місцевого самоврядування (місцевих бюд­жетів) складаються з таких видів. 1. Податки і збори, сформовані й закріплені на державному рівні: а) податки, встановлення і справляння яких здійснюється виключно на державному рівні, а кошти яких цілком надхо­дять до місцевих бюджетів (податок на землю, прибутковий податок); б) податки, сформовані як відрахування від загальнодержавних податків (частка ПДВ, частка податку на прибуток, части­ на акцизного збору), і які регулюються також тільки на державному рівні. 2. Податки і збори, що закріплюються на державному рівні, а сформовані на місцях органами само...
  • Правове регулювання податкової системи
   ... являє собою сукупність податків, зборів, платежів і виступає як механізм визначених, законодавчо закріплених важелів з акумуляції доходів держави. У цьому разі вона може збігатися з системою податків, зборів, платежів. Тут робиться акцент нематеріальній стороні податкової системи, що забезпечує механізм дії податків. З іншого боку, податкова система містить досить широкий спектр процесуальних відносин зі встановлення, зміни, скасування податків, зборів, платежів, забезпечення їхньої сплати, організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Це начебто тіньова, але не менш важлива частина податкової системи. Отже, у широкому розумінні податкова система являє собою сукупність податків, зборів і платежів, законодавчо закріплених у даній державі; принципів,...
  • Правове регулювання податку
   ... фонди, сплачують різні тарифи й інші обов’язкові платежі. Різноманіття форм вилучень зумовлює необхідність визначити, які ж із них є безпосередньо податком, а які — неподатковими платежами. Всю систему платежів, що входять до податкової системи, можна розділити на податки і платежі податкового характеру. Якщо до першої групи належать саме податки (на прибуток, на землю тощо), то друга група складається зі зборів і відповідних податкових платежів (мито, державне мито тощо). Багатогранна категорія «податок» дозволяє порушувати питання про виділення в межах єдиного терміна двох значень, рівнів. Можна поділити податок на правову категорію і законодавчо закріплене (прикладне) поняття. При характеристиці податку як правової категорії в основному роблять акцент на переході власності до держави, на з...
  • Правові засади справлення податків з фізичних осіб та місцеві податки і збори
   ... у шедулярній формі. Глобальна система була введена вперше в Пруссії в 1891 р. Сьогодні в країнах ринкової економіки особистий прибутковий податок функціонує в глобальній формі, за винятком Великобританії й Ірландії, де традиційно, з часів його введення, використовуються елементи шедулярної форми обкладання. В Україні не застосовується вищенаведена термінологія. До 1.01.2004 р. прибуткове оподаткування в Україні регулювалось Декретом КМУ ”Про прибутковий податок з громадян” від 26грудня 1992р.№13-92. З 1.01.2004 року доходи фізичних осіб оподатковуються відповідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" зi змiнами та допов вiд 22 травня. 2003 р. № 889-ІV. Прибутковий податок стягується за податковою декларацією, або «у джерела», тобто в момент одержан...
  • Предмет i метод податкового права
   ... державних потреб (тобто рух згори вниз), хоча і регулюються фінансовим правом, але вже не є предметом податкового права. Характерною рисою податкових відносин є їх майновий характер — виконання податкового обов'язку означає передачу у власність або розпорядження держави певних коштів. У зв’язку з цим необхідно погодитися з С. Д. Ципкіним, який, визначаючи майновий характер податкових відносин, стверджував, що невиконання податкового зобов'язання заподіює матеріальний збиток державі, порушує загальнодержавні інтереси1. У податкових правовідносинах найбільш чітко, порівняно з усіма іншими фінансовими правовідносинами, простежуються державно-владна і майнова сторони. Відносини щодо зборів і податків є владно-майновими. З одного боку, держава наділяє компетентні органи владними повноваженнями і к...
  • Предмет аудиторського контролю
   ... нормативно-правовим актам. Зок­рема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дис­ципліни, якість праці та її оплату, використання робочого часу працівників, машин, обладнання та інших засобів і пред­метів праці у межах як галузі, об'єднання, підприємства, так і народного господарства в цілому. Отже, в предмет ауди­торського контролю включають усю стадію процесу відтво­рення суспільне необхідного продукту та нормативно-пра­вове регулювання її. На стадії розподілу суспільне необхідного продукту ауди­торський контроль перевіряє його використання на задово­лення різноманітних потреб суспільства — відшкодування витрат використаних засобів виробництва, розподіл та пере­розп...
  • Предмет бухгалтерського обліку
   ... суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матеріальних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб. Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний і бухгалтерський облік. Оперативний облік — це спосіб спостереження і контролю за окремими операціями та процесами з метою управління ними. Статистичний облік — це планомірне збирання й вивчення інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності загального розвитку за конкретних умов, місця й часу. Бухгалтерський облік — це спосіб суцільного документального спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств і організацій й відповідного відображення отриманої інформації. Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості: • сис...
  • Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти
   ... так і за джерелами утворення та за призначенням. У вітчизняній економічній літературі при визначенні предмета наявні різноманітні підходи, проте найбільш поширені три концепції: кругообігу, процесу розширеного відновлення та фактів господарської діяльності. Конкретизація двох перших на рівні підприємства зводиться, як правило, до того, що найчастіше в традиційній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку його предметом вважається стан господарських засобів (майна) підприємства та використання (зміни, факти, процеси) господарських засобів при здійсненні господарської діяльності. Третя концепція пов’язує факти зі змінами у складі господарських засобів та величиною джерел їх формування . Відтак предметом бухгалтерського обліку є засоби господарства і господарські процеси. Предметом бухгалт...
  • Предмет і метод аудиторської діяльності
   ... якісні характеристики організаційної структури управління, системи обліку і контролю, які є результатами досліджень і проектних розробок. Отже, предметом аудиторської діяльності слід розглядати в двох аспектах: просторовому, коли мова йде про напрям аудиторської діяльності; і в часовому - коли ці напрямки торкаються минулого, теперішнього і майбутнього. Але в кожному випадку оцінюється стан об’єкту аудиту і погляд на його предмет з точки зору часу і простору нічого не змінює. Таким чином, можна зробити висновок, що предметом аудиторської діяльності є стан економічних, організаційних, інформаційних і інших характеристик системи, що знаходиться в сфері аудиторської оцінки. Предмет аудиторського контролю конкретизується, його об’єктами, які деталізують кожну стадію відтворення суспіл...
  • Предмет і метод бухгалтерського обліку
   ... охоплена інформацією в єдиному грошовому вимірнику, а також його розподіл, обмін і споживання. Бухгалтерський облік здійснюється в усіх ланках народного господарства - на підприємствах, в організаціях, установах як виробничої, так і невиробничої сфери і служить для спостереження і контролю за їхньою діяльністю. Кожне підприємство (організація, установа) має певне майно - господарські засоби (будівлі, споруди, устаткування, матеріальні та інші ресурси), які утворюються за рахунок певних джерел (сукупності вкладень засновників, прибутку, позикових коштів тощо). Контроль за наявністю і рухом, а також доцільним використанням засобів у кожному господарстві здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку. Отже, господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємств, і джерела ...
  • Предмет, масштаб і одиниця оподаткування
   ... і предмет оподаткування поєднує певний юридичний стан (юридичний факт, насамперед дія), то в резуль­таті цієї взаємодії ми можемо говорити про виникнення подат­кового обов’язку. Наприклад, розглядаючи плату (податок) на землю, як предмет ми можемо виділити земельну ділянку, а як об'єкт — право власності на певну земельну ділянку. Предмет оподаткування — різновид предметів матеріально­го світу, з якими законодавець пов'язує виникнення податко­вого обов'язку. При цьому під предметами матеріального світу слід розуміти майно, прибуток, доход, інші частини вартості або інші економічні підстави, що мають вартісну, кількісну чи фізичну характеристику. Слід зазначити, що нагальною потребою законодавчого ре­гулювання є орієнтація на досягнення граничної чіткості і кон­кретизація при формул...
  • Прибуткове оподаткування громадян
   ... перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується фінансова база держави. Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових ресурсів держави. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України. У багатьох країнах світу податки з фізичних осіб відіграють домінуючу роль при наповненні дохідної частини бюджету. Так, у федеральних доходах США переважають прямі податки. І найбільшу питому вагу серед них має прибуткове оподаткування населення. Податок стягується за прогресивною шкалою. Встановлено неоподатковуваний податком м...
  • Прибуткове оподаткування підприємницької діяльності: сутність, значення і наслідки у розвитку малого бізнесу
   ... громадян. Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави. У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується фінансова база держави. Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових ресурсів держави. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України. У багатьох країнах світу податки з фізичних осіб відіграють домінуючу роль при наповненні дохідної частини бюджету. Так, у федеральних доходах США переважають прямі податки. І найбільшу питому вагу серед них має...
  • Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
   ... впливом догм та підходів до формування та оподаткування прибутку в Радянському Союзі . Довгий час концепція оподаткування прибутку не зазнавала суттєвих змін .Головні ідеї цієї концепції були наступними : 1. Високі прибутки підприємств сфери матеріального виробництва – це нормально , високі ж прибутки підприємств посередників та громадян є аморальними . 2. Основним доходом громадян має бути заробітна платня , яка є майже однаково невисокою для всіх галузей . 3. Амортизація є витратою а не зменшенням податкового зобов’язання Така політика стала причиною формування ситуації коли : 1. Податок на доходи громадян займав незначне місце в формуванні дох одної частини бюджету держави , а основний тягар був перенесений на підприємства . 2. Громадяни не мали можливості розпо...
  • Призначення балансу та його структура
   ... контролюються, про його фінансову структуру, ліквідність, платоспроможність, а також здатність адаптування при зміні середовища. Інформація про економічні ресурси є корисною для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. Інформація про структуру капіталу корисна при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках; при визначенні майбутніх прибутків і потоків грошових коштів серед власників підприємства та ймовірності залучення фінансів у майбутньому. Інформація про ліквідність і платоспроможність є корисною для прогнозування підприємством виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність свідчить про наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду, а наявність коштів для своєчас...
  • Принципи обліку основних господарських процесів
   ... окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу раціонально вирішувати господарські завдання в процесі діяльності. В показнику обсягу реалізації поєднуються інтереси виробників і споживачів, оскільки реалізованою може бути тільки продукція, яка відповідає попиту споживачів, певним їхнім вимогам. Це змушує підприємства підвищувати якість продукції, покращувати асортимент, припиняти виробництво продукції, яка не користується попитом. Якісні показники характеризують економічну ефективність здійснення того або іншого процесу. Такими показниками е прибуток і рентабельність. Від розміру прибутку залежить виконання зобов'язань перед бюджетом по сплаті податку з при бутку та по інших платежах, створення резервного фонду, поповнення власного капіталу. Рентабельність визначається як процентне від...
  • Принципи аудиторського контролю
   ... правдивості відображення господарсь­кої діяльності суб'єкта підприємництва. Незалежність аудитора грунтується на відсутності мате­ріальної заінтересованості аудитора у результатах діяльності суб'єкта, який перевіряється. Законодавством надано право аудитору виконувати роботу самостійно незалежно від волі замовника, його безпосереднього керівника, а лише спираю­чись на законодавство та нормативно-правові акти. Професійна етика — це норма поведінки, яка забезпечує: моральний характер взаємовідносин між людьми, що грун­туються на професійній діяльності. Незважаючи на загальні вимоги до моральних якостей і наявність єдиної трудової моралі фахівців, існують ще специфічні норми поведінки тільки для деяких видів професійної діяльності. Виникнення і розвиток таких норм грунтуються на м...
  • Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту
   ... бути відвертим, чес­ним, правдивим, не проявляти упередженого відношення до клієнта, не робити спроб викривити об'єктивність. Йому має бути притаманне безстороннє відношення до об'єкта перевірки, а також до клієнтів. Принцип конфіденційності вимагає нерозголошення ін­формації, одержаної в ході роботи, за винятком випадків виявлення кримінальних злочинів і недотримання податко­вого законодавства. Аудит повинні здійснювати особи з відповідним профе­сійним умінням, які мають необхідну підготовку, досвід і компетентність в аудиюванні. Законом України «Про ауди­торську діяльність» обумовлено, що аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на терито­рії України. Право на одержання сертифіката мають гро­мадяни України...
  • Принципи обліку основних господарських процесів
   ... реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу раціонально вирішувати господарські завдання в процесі діяльності. В показнику обсягу реалізації поєднуються інтереси виробників і споживачів, оскільки реалізованою може бути тільки продукція, яка відповідає попиту споживачів, певним їхнім вимогам. Це змушує підприємства підвищувати якість продукції, покращувати асортимент, припиняти виробництво продукції, яка не користується попитом. Якісні показники характеризують економічну ефективність здійснення того або іншого процесу. Такими показниками е прибуток і рентабельність. Від розміру прибутку залежить виконання зобов'язань перед бюджетом по сплаті податку з при бутку та по інших платежах, створення резервного фонду, поповнення власного капіта...
  • Принципи організації готівкового обігу
   ... певною законодавчою і нормативною ба­зою. Основними документами, що регламентують порядок використання готівки у вітчизняній економіці, є: "Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України" (затверджено постановою Правління Національно­го банку України № 21 від 2 лютого 1995 р.). Інструкція № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" (затверджено постановою Правління Національного банку України № 149 від 20 червня 1995 р.). У нинішніх кризових умовах вирішального значення на­бувають заходи, спрямовані на скорочення готівкового обігу, а також встановлення фінансових санкцій за порушення дію­чих правил ведення операцій з готівкою. Всі такі заходи но­сять антиінфляційну спрямованість. Постійний контроль за дотриманням прави...
  • Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку
   ... держава сьогодні має можливість суттєво впливати на діяльність підприємств колективної форми власності, які створені в процесі приватизації. Переважаючою формою роздержавлення і приватизації державної власності в Україні залишається її акціонування, тобто створення акціонерних товариств відкритого або закритого типу. Акціонерна форма має ряд особливостей і переваг у порівнянні з іншими формами підприємництва, а саме: діяльність акціонерного товариства побудована на принципі обмеженої відповідальності, що робить участь в АТ найпривабливішим способом вкладання капіталів; акціонерне товариство за рахунок коштів, отриманих від продажу акцій, має значні фінансові можливості для своєї діяльності ; акціонерна форма є універсальною, може застосовуватись у будь-якій сфері підпри...
  • Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ
   ... що був вибраний найскладніший варіант обліку ПДВ відповідно до положень Закону: зроблена спроба поєднати непоєднуване, тобто сумістити системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком ПДВ, і в зв’язку з цим в бухгалтерському обліку враховувати реалізацію цінностей одночасно двома способами: за відвантаженням на рахунку 46 "Реалізація" та за подією, що відбулася раніше, щодо визначення ПДВ і обліку податкових розрахунків. Але маємо те, що маємо, і вимушені шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася в бухгалтерському обліку з відображенням в ньому ПДВ. Спочатку бухгалтерський облік податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ був розрахований на встановлену за Законом подію, що відбулась раніше. Але в зв’язку зі змінами до Закону від 26.09.97 р. ( п. 1.2...
  • Проблеми визначення податкового коефіцієнта в Україні
   ... факторів, що впливають на рівень оподатковування суб'єктів господарювання. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває аналіз показників податкового тягаря. Саме це є метою цієї роботи. Податковий тягар як об'єктивне явище означає, що податки, за допомогою яких відбувається вилучення частини доходів економічних суб'єктів, деякою мірою обмежують їхню економічну свободу, а саме – виключають можливість вільного вибору цими суб'єктами варіантів альтернативного використання частини своїх доходів і стають тягарем для платників податків. Оскільки акумулювання державою доходів у вигляді податків є необхідною умовою виконання нею економічних функцій, остільки податковий тягар є явищем обов’язковим. Інша справа, яка податкове навантаження накладається державою на суспільство в цілому, а також ...
  • Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”)
   ... єдиним підрозділом, який здатний забезпечити управлінський персонал усіх рівнів фактичною інформацією про господарські процеси. Проте, в діяльності підприємств харчування, в сучасних умовах господарювання виникає досить багато питань, пов’язаних з особливостями обліку доходів і витрат від реалізації власної продукції і покупних товарів та фінансових результатів . Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є його прибуток, який в загальному вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої та матеріалізованої праці і тому служить важливою характеристикою ефективності роботи підприємства. Він займає центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів управління його економікою. Прибуток одержується внаслідок отримання доходу за в...
  • Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку в Україні при переході до міжнародних стандартів
   ... фінансової звітності, в яких викладені основні принципи ведення обліку і звітності. Цим принципам на Заході надають великого значення, оскільки теоретичні, на перший погляд, положення здійснюють суттєвий вплив на практику ведення обліку і є базою для прийняття рішень при відсутності прецедентів. Принципи обліку умовно можна розділити на три великі групи: Якісні характеристики облікової інформації, що узагальнюються в звітності; Принципи обліку цієї інформації; Елементи фінансової звітності. Важливо забезпечити умови для реалізації цих принципів в Україні, що поки непросто зробити, враховуючи перехідний етап нашого розвитку. Основною вимогою до облікової інформації на Заході є її корисність для прийняття рішень різними групами користувачів. Щоб інформація стала корисною...
  • Проблемні питання визначення доходів від реалізації послуг водопостачання у період реформування житлово-комунального господарства
   ... вестись підприємствами водопостачання безпосередньо, шляхом створення власного абонентського відділу, або через підприємства, житлового господарства. Неоднорідність системи визначення обсягів послуг водопостачання та розрахунків зі споживачами призводить до труднощів у обчисленні доходів від реалізації послуг, що обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Відповідно до п. 10-14 П(С)БО 15 „Дохід”, дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод кращ...
  • Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку
   ... документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням за­собів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автомати­зованого проектування поділяються на два типи: такі, що базу­ються на методах типового проектування, і такі, що базуються на методах модельного проектування. У свою чергу, типове проектування передбачає застосування типових проектних рішень (ТПР), пакетів прикладних програм (ППП) або орієнтоване на об'єкт проектування в цілому. ТПР і ППП будуються за компонентами, а об'єктний підхід охоплює всю систему, тобто АІС обліку. При типовому проектуванні постає потреба пристосовувати («прив'язувати») ТПР або ППП до конкретного об'єкта управ­ління. Такий спосіб організації АІС дає змогу створювати уніфі­ковані елементи АІС і мінімізувати витрати на н...
  • Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
   ... операцій безпосередньо у бухгалтерському балансі практично недоцільне, оскільки після кожної з них довелось би складати новий баланс. Крім того, баланс не може забезпечити одержання узагальненої інформації про обсяг змін по кожній групі засобів, або їх джерел. І, нарешті, баланс відображає стан засобів господарства тільки у грошовому вимірнику, облік же матеріальних цінностей потребує ще і натуральних вимірників. Тому поточний облік змін засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності забезпечується за допомогою системи рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і змінами засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності. Систематизація і групува...
  • Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова
   ... узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень. З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов’язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих процесів. Бухгалтерський облік нині є важливою складовою економічної науки, забезпечуючи технологію отримання необхідної інформації про господарюючий суб’єкт. Він тісно пов’язаний з такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками. Основоположні принципи бухгалтерського обліку є однаковими для господарюючих суб’єктів всіх видів діяльності й забезпечують єдині підходи щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 1. Рахунки бухгалте...
  • Рахунок 92 “Адміністративні витрати”
   ... підприємства. Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства розглядається на прикладі аналітичного обліку до рахунку 92 “Адміністративні витрати” (табл. 10). Аналітичний облік до синтетичних рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести аналогічно як до рахунку 92 “Адміністративні витрати”, враховуючи, що витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) щомісячно. До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку затрат і калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг) згідно з пунктом 18 ПСБО 16 “Витрати” рекомендується вести аналітичний облік адміністративних витрат за наступною номенклатурою статей: – за дебетом: 1. Загальні кор...
  • Ревізія і контроль
   ... - причини надходження позичок понад нормативні запаси ТМЦ і на тимчасові потреби. Підприємства можуть одержувати позики в інших осіб і організацій. Ці позики також вважаються кредитною заборгованістю і повинні перевірятися при ревізії. При перевірці використовується журнал-ордер №4 і обліковий регістр по рахунках 50, 60, 68, 95, а також виписки банків. Одним з найвагоміших моментів, які характеризують фінансове становище підприємства, є стан розрахунків з дебіторами та кредито­рами. Розрахунки між контрагентами здійснюються через установи банків шляхом безготівкового розрахунку, міни майна (бартер), по­гашення боргових зобов'язань. Основним завданням аудиту розрахунків є: 1) встановлення реальності дебіторської та кредиторської заборгованості; 2) перевірка ...
  • Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів
   ... перерахування відповідно до чинного законодавства. Під час проведення ревізії розрахунків за податками й платежа­ми ревізори керуються Податковим кодексом України, Законами України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про державну податкову службу", "Про систему оподаткування", "Про опо­даткування прибутку підприємств", "Пр_о ПДВ", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженими Положеннями (стандар­тами) бухгалтерського обліку. Основними джерелами ревізії є: декларації, довідки й розрахун­ки за окремими видами платежів, виписки банку з прикладеними до них документами про перерахування належних сум у бюджет і в державні цільові фонди, бухгалтерські записи з рахунків 64 "...
  • Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
   ... цієї проблеми ще в тому саме система розрахунків пов’язує підприємство з іншими структурними підрозділами економіки, тобто іншими підприємствами і установами, організаціями. Особливо слід відмітити такий аспект розрахункової політики підприємства, як розрахунки з бюджетом за податками і зборами (обов’язковими платежами), оскільки вони зачіпають інтереси, як самого підприємства, так і інтереси держави вцілому. В інтересах підприємства підтримувати постійний контроль за цими розрахунками. Оскільки безвідповідальність та безконтрольність може призвести до кримінальної та адміністративної відповідальності, що в свою чергу відповідно позначиться на репутації підприємства в колах його партнерів. Крім того раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договір...
  • Реєстри та форми бухгалтерського обліку
   ... будову, форму та по-різному класифікуються (рис. 7.1). Техніка облікової реєстрації Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах регламентується Положенням про документальне забезпечення описів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. Відповідно до цього Положення записи в облікових реєстрах роблять: • на підставі належно оформлених і опрацьованих документів; • чорнилом темного кольору чи пастою; • у міру надходження документів до місця опрацювання; • не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків. ...
  • Реформування податкової політики України
   ... десятків років не реформувались і амортизаційні відрахування на оновлення обладнання, що конче потрібно. Тому прибуток для оподаткування повинен бути "чистим", без зазначених витрат. Виходячи з цього, можна ;сказати, що податкова система" повинна забезпечити оптимізацію розподілу і перерозподілу національного доходу. Граничний рівень перерозподілу валового внутріш­нього продукту через зведений бюджет України, вклю­чаючи відрахування до пенсійного фонду, не повинен перевищувати 40—45 %, що визначається Постановою Верховної Ради України "Про основні положення податкової політики в Україні" від 04.12.96 р.р. Згідно з Постановою, реформуванню-підлягають правові норми, які визначають форми, методи, механізми і регулювання і встановлення величини й порядку стя...
  • Розвиток аудиторської діяльності в Україні
   ... Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними структурами, що представляють інтереси власників щодо підвищення ефективності виробництва, державного контролю уже було недостатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio - той, що вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні - суду, арбітражу,...
  • Розвиток аудиту в Російській Федерації, Казахстані та Білорусі
   ... обман з боку адміністрації підприємства значно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевнені в тому, що їх не обдурюють, що звітність, яка подається адміністрацією, повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансової звітності запрошувались люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головною вимогою до аудитора, були його беззаперечна чесність і незалежність. Історичною батьківщиною аудиту є Англія, де з 1844 року виходить серія законів про компанії, відповідно до яких правління акціонерних компаній зобов’язанні запрошувати не рідше ніж один раз на рік спеціальну людину для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту перед акціонерами. В Російській Імперії, до складу якої входили...
  • Розвиток бухгалтерського обліку в період після видання трактату Луки Пачолі “О счетах и записях”
   ... до наших днів. Перша письмова праця з бухгалтерії „Про торгівлю та досконалого куп­ця" була написана у 1485 р. В. Котрулі. У 1494 р. виходить у світ перша друко­вана книга Луки Пачолі „Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини", один з розділів якої — „Трактат про рахунки і записи" був практи­чним посібником з вивчення бухгалтерії, яка базується на принципі подвійного запису. Послідовниками Л. Пачолі були Дж. К. Кардано, Д. Мангіні, А. Казанова, А. ді Пієтро, Л. Флорі. XV століття ознаменувалося відкриттям нових земель та бурхливим розвит­ком торгівлі. Бухгалтерський облік із розвитком торгівлі використовувався як система обліку в окремих купецьких підприємствах. Розвивався бухгалтерський облік як наука і в інших державах: Голландії, Франції, Нім...
  • Розрахунково – платіжна документація по виплаті з/ти та її заповнення. Порядок виплати з/ти. Поняття депонованої з/ти та її облік
   ... по видах. 3. До виплати нараховано. Розрахункова відомість – це регістр аналітичного обліку , який складається по кожному табельному номеру , кожному цеху , категоріях працюючих щомісячно. Основний листок як правило відкривають на рік , а записи нагромаджуються по місяцях. Підставою для складання розрахункової відомості і особової картки є документи : § Табель обліку використання робочого часу; § Нагромаджуючі карточки і інші документи по з/ті робітників відрядчиків; § Розрахунки бухгалтерії по всіх видах додаткової з/ти і допомоги по тимчасовій непрацездатності; § Рішення судових органів на вирахування по виконавчих листах; § Таблиці про ставки і порядки; § Платіжні відомості про раніше виданий аванс і інші документи; Виплата з/ти здійснюється ...
  • Розрахунково-аналітичніметодичні прийоми
   ... а також конкретних осіб, відповідальних за незадо­вільні результати господарювання. При проведенні контро­лю такі методичні прийоми поєднують із документальними. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми об'єднують економічний аналіз, статистичні розрахунки і економіко-математичні методи, які у контрольно-аудиторському про­цесі використовуються з ЕОМ. Економічний аналіз у фінансово-господарському контролі і аудиті застосовується при перевірці виробництва і реалі­зації продукції, використанні трудових ресурсів, основних фондів і матеріалів у виробництві, виявленні перевитрат собівартості окремих видів продукції, визначенні рентабель­ності її, а також дійсного фінансового стану підприємства. В умовах ринкових відносин важливим завданням конт­ролю є виявлення фактів зменшення обся...
  • Розрахунок нормативної витрати пального для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту
   ... нормативної витрати пального для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту" title="Розрахунок нормативної витрати пального для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту" width=275 height=46 src="refimages/image002.jpg"> де Нон — норма витрати пального на роботу незалежного обігрівача, л/год; Тон — тривалість роботи обігрівача (розраховується згідно з п. 1.8 залежно від тривалості роботи автомобіля на лінії і температури навколишнього середовища), год. При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що враховується в тонно-кілометрах, нормативні витрати пального розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють із причепами (п. 4.4). Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не врах...
  • Роль автоматизування бухгалтерії
   ... Загалом про все, що супроводжує процес автоматизацiї облiку на пiдприємствi. Бухгалтерськi програми бувають рiзнi: - спецiалiзованi i унiверсальнi; - якi складаються з декiлькох окремих модулiв i якi дозволяють обробляти всю бухгалтерську iнформацiю в одному середовищi; - якi працюють з роздiленими за напрямами облiку базами даних i якi дозволяють вести облiк в єдинiй базi даних; - якi дозволяють аналiзувати стан фiнансових справ на пiдприємствi в реальному масштабi часу i якi дозволяють одержувати пiдсумки тiльки пiсля закриття звiтного перiоду; - розрахованi на роботу в комп'ютернiй мережi i тiльки на персональну роботу; - масовi i одиничнi; - надiйнi i ненадiйнi; - ті, що адаптуються, і ті, що не адаптуються. Всi вони присутнi на нашому ринку, всi во...
  • Роль податку на додану вартість в державному бюджеті
   ... напрямки вдосконалення ПДВ. 3.3. Зміни, що відбулися в оподаткуванні податком на додану вартість в Україні з 1998 по 2001 роки. Висновок Список використаної літератури Вступ Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам. Податки є невід'ємною частиною господарства держави як історичної форми задоволення колективних потреб. Це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури. Держава не може існувати за рахунок лише добровільних, благодійних надходжень. Вона повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень, роль яких виконують, в першу че...
  • Синтетичний облік
   ... Синтетичний облік реалізації продукції та фінансових результатів Завдання 10.8 (продовження завдання 10.7). Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 20–27 заводу “Орбіта” за січень і скласти за ними оборотну відомість. Примітка. Завдання 10.6–10.8 слід розв’язувати поступово: після вивчення теми “Синтетичний облік придбання матеріалів” — завдання 10.6; теми “Синтетичний облік виробництва продукції” — завдання 10.7; теми “Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів” — завдання 10.8. Після закінчення записів за завданням 10.8 підрахувати обороти на рахунках і визначити сальдо на кінець місяця. Для перевірки правильно...
  • Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
   ... суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. По кредиту субрахунка 791 «Результат основної діяльності» підприємства відображають суму доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в кореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний доход». На дебет субрахунка 791 «Результат основної діяльності» наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують: — собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з кредита рахунка 90 «Собівартість реалізації); — адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 «Адміністративні витрати»); — витрати на збут (з кредита...
  • Система і джерела податкового права
   ... податкового права існує кілька підсистем інститутів, які можна згрупувати в розділи. Загальна частина податкового права акумулює інститути, які закріплюють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, що стосуються всіх видів податків і зборів, всіх норм Особливої частини. Загальна частина охоплює норми, винесені, так би мовити, за дужки. У дужках — інститути Особливої частини, саме до яких застосовуються положення Загальної частини, але вже в конкретному випадку, зумовленому певним податком чи збором. До Загальної частини віднесено норми, які визначають характер інституту податкового права, зміст податкової системи, податку, елементи правового механізму податку, підстави відповідальності за порушення податкового законодавства, усунення подвійного оподаткування тощо. Особлива ча...
  • Система місцевих податків України та Японії
   ... України, так як на сьогодні місцеві податки є важливою структурною ланкою податкових систем більшості країн. За їхньою допомогою мобілізуються кошти для фінансування соціально-культурних заходів, а також витрат, пов’язаних із розвитком місцевого господарства та інших заходів місцевого значення. Друга частина роботи висвітлює податкову систему Японії. Цивілізована країна, передове виробництво, успішний бізнес, і як підсумок – повна скарбниця і міжнародний авторитет. Чим не приклад для аналізу і вивчення для покращення українського податкового законодавства. Місцеві податки в системі фінансових відносин України. У податкових системах країн із ринковою економікою місцеві податки і збори вдало доповнюють державні податки, є досить гнучкими за своєю суттю, сприяю...
  • Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація
   ... Відкрити рахунок означає вписати в нього початковий залишок, який називається “сальдо”. Його записують з того боку рахунка, де цей об’єкт відображається в балансі. У рахунках, призначених для обліку засобів, сальдо записують з лівого боку, а в рахунках, які відображають облік джерел, — з правого. Сальдо (с-до) — різниця між підсумками залишків за дебетом і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду. Наприклад, на 1 січня 2000 р. залишок за балансом у рахунку “Поточні рахунки в національній валюті” становив 500000 грн, і цього ж дня було здійснено такі господарські операції: 1) надійшло на поточний рахунок у національній валюті за реалізацію продукції 150000 грн; 2) перераховано з поточного рахунка в національній валюті до державног...
  • Системи оплати праці на підприємстві
   ... з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. Тарифна система оплати праці — це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці. Як зазначалося вище тарифна система оплати праці включає: а) тарифну сітку - коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності від кваліфікації; б) тарифні ставки - суми, які нараховуються за певний проміжок часу (година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду). Наприклад, працівнику першого розряду за одну годину нараховується одна гривня, а працівнику шостого розряду - шість гривень. Тарифна система оплати праці ви...
  • Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами
   ... реалізованих товарів, у тому числі: • поточних матеріальних витрат некапітального характеру, пов'язаних із забезпеченням нормальних умов праці та додержанням правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами роботи підприємств торгівлі в установленому законодавством порядку; • реактивів, посуду, іншого приладдя та матеріалів для роботи власних лабораторій; • комплектуючих виробів тощо; 2) сировини та купівельних напівфабрикатів, які використані в підприємствах громадського харчування для приготування власної продукції; 3) паливно-мастильних матеріалів усіх видів, які придбані в сторонніх підприємств і організацій і використані на технологічні та інші операційні цілі, у тому числі для належної експлуатації транспортних з...
  • Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств
   ... єдності в складі і класифікації витрат, застосування методики їх планування та обліку і визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм власності, включаючи їх допоміжні і підсобні підрозділи. Дія Методичних рекомендацій поширюється на структурні підрозділи несільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Собівартість продукції (робіт, послуг) — це витрати підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Планування (нормування) собівартості продукції (робіт, послуг) передбачає найбільш ефективне використання матеріально-технічних і грошових ресурсів на основі нормативів та забезпечення дії проти витратного механізму відповідно до...
  • Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
   ... та в валюті іноземних держав (долари США, німецькі марки тощо); - кошти на кореспондентських рахунках, що зберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин у національній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни або в банках іноземних держав; - кошти, вкладені в цінні папери (акції, облігації, векселі, зобов’язання державної скарбниці, сертифікати тощо); - кошти на зервному рахунку в НБУ. Другу категорію господарських засобів банку становлять матеріальні цінності (майно), тобто: - основні засоби – предмети, що мають тривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньої вартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми в видатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині д...
  • Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку
   ... Другий етап розвитку управлінського обліку почався в середині 30-х років і був пов'язаний, насамперед, з розробкою системи калькулювання зміниш; витрат (яка отримала назву "директ-костинг") та обліку за центрами відповідальності. Внаслідок запровадження цих систем сформувалась окрема підсистема бухгалтерського обліку, яка застосовувала не тільки грошові вимірники, і була орієнтована не на потреби калькулювання продукції для складання офіційної звітності, а на прийняття поточних управлінських рішень. Отже, можна вважати, що управлінський облік як самостійна система сформувався в середині 50-х років. Саме відтоді він є обов'язковим початковим курсом для менеджерів в університетах США, а згодом в інших країнах світу. Третій етап розвитку управлінського обліку почався в се...
  • Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку запасів
   ... (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Відповідно до зазначеного Положення під запасами розуміють активи, які: § утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності...
  • Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації
   ... продукції виходячи з досягнутого рівня організації праці і управління, рівня техніки і технології виробництва, масштабів підприємства тощо. Кошторисні калькуляції, зазвичай, складаються при отриманні замовлення на новий вид продукції, при виготовленні в нових чи змінених технічних умовах продукції попередніх випусків і при освоєнні нового виробництва (найчастіше застосовуються в будівельних організаціях, де представляють собою визначення ціни будівельної поодукціїї. При нормативному методі обліку витрат на виробництво і калькулюванні собівартості продукції підставою для визначення фактичної собівартості є нормативна калькуляція. Основою для складання нормативних калькуляцій собівартості окремих видів виробів та напівфабрикатів є розроблені нормативи витрат. Вони встановлюються відповідно ...
  • Службові відрядження у межах України
   ... які перебувають у трудових відносинах з підприємство, а також фізичні особи, які належать до керівного складу підприємства. Первинні документи для службового відрядження. Керування працівника у відрядження супроводжуються оформленнями таких первинних документів: · завдання на відрядження; · наказу розпорядження керівника підприємства про скерування працівника у відрядження; · попереднього кошторису витрат на відрядження; · посвідчення про відрядження і запису в Журналі документів про зв’язок відрядження з діяльність підприємства. Приватний підприємець також повинне видавати наказ і за необхідності, завдання на скерування в службове, відрядження найманих працівників і себе. Вимоги до оформлення цих та інших документів такі ж як і для підприємств та організацій. За...
  • Собівартість будівельно-монтажних робіт
   ... • фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Методичних рекомендацій. Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюється за об'єктами витрат. Об'єктом витрат у будівництві можуть бути: • окремі види будівельно-монтажних робіт; • об'єкт будівництва; • будівельний контракт. Відповідно до об'єктів витрат розрізняють: • собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт — це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і власними силами окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному або кількох об'єктах будівництва, за одним або кіль...
  • Сплата податків і зборів
   ... відповідний бюджетний рахунок. При сплаті митних платежів кошти можна перераховувати на де­позит митного органу. Фізичні особи — суб'єкти підприємниць­кої діяльності (приватні підприємці) при здійсненні господарсь­ких операцій за своїм рішенням можуть використовувати як безготівкову, так і готівкову форму розрахунків. Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Ук­раїні в національній валюті2 безготівкові розрахунки являють собою перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування бан­ками за дорученням підприємств та фізичних осіб коштів, вне­сених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. При цьому для підприємства, що вносить гроші в банк, ця операція є операцією з готівкою, і, тим самим, щодо неї діє ...
  • Способи ухилення від сплати податків
   ... вишукують прогалини в чинних законодавчих актах, замість безготівкових розрахунків впроваджують готівкові, відкривають по декілька гривневих і валютних рахунків, вдаються до інших хитрощів. Сьогодні керівники багатьох комерційних структур знають особливості, за якими підприємства звільняються від податків. Тому в їхніх статутах часто зазначаються такі види діяльності, як виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, ремонтно-будівельні роботи, роботи з благоустрою та ін. Фактично ж вони займаються торгівельно-закупівельною та посередницькою діяльністю, ухиляючись від сплати податків. Більш того в статутах багатьох зареєстрованих малих підприємств, фірм відсутні дані про їх місцезнаходження, не передбачається відповідальність засновників та інших осіб по заборгованості. Використ...
  • Спрощена система оподаткування
   ... форми та форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітній період ( календарний рік ) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро. Середньо облікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів. Стаття 2 Закону України “ Про державну підтримку малого підприємництва“ визначає сферу дії цього закону, яка поширюється на суб‘єктів малого підприємництва незалежного від форми власності, у тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства. Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кред...
  • Ставка оподаткування
   ... Іншими словами, ставка податку (норма податкового обкладання) являє собою законодавче визначений розмір податкового платежу, що вста­новлюється на одиницю оподаткування. У сучасних умовах особливістю регулювання ставки подат­ку є її предметний динамізм — найрухливіший, мабуть, з еле­ментів правового механізму податку. Це дозволяє не тільки оперативно реагувати на реалії, що виникають, а й іти при цьо­му наче шляхом «найменшого опору». Однак найчастіше така підвищена мобільність містить негативні моменти, створюю­чи суперечності в чинному законодавстві. Наприклад, мабуть жоден із законів про Державний бюджет України на конкрет­ний рік не обминув перегляду ставок оподаткування. Відповідно до статті 7 Закону України «Про систему оподат­кування», ставки податків і зборів (обов'язкових ...
  • Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
   ... 1.2.Роль податкового регулювання в структурі інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 14 Розділ 2. Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 25 2.1.Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 25 2.2Вплив внутрішнього оподаткування на зовнішньоекономічні відносини 36 Розділ 3. Податкове регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах р...
  • Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати
   ... часу. Табельний облік.     4. Тарифна система оплати праці.     5. Безтарифна система оплати праці.     6. Побудова синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати     7. Облік основної та додаткової заробітної плати     Висновки     Список використаних джерел ...
  • Статистика основних і оборотних виробничих фондів
   ... Зростання оснащеності підприємств основними виробничими фондами вимагає статистичного вивчення ефективності їх використання. Оборотні фонди ( сировина, матеріали, паливо, енергія тощо) повністю споживання при виробництві продукту в границях кожного виробничого циклу, а їх раціональне використання сприяє підвищенню рівня економічної ефективності підприємств. У завдання статистики основних і оборотних фондів входить: · визначення обсягу національного багатства; · класифікація та статистична оцінка основних фондів; · вивчення структури основних фондів, тобто характеристика співвідношення окремих їх класифікаційних елементів; · розрахунок показників стану, відтворення та використання основних фондів; · визначення показників економічної ефективності введення в дію...
  • Статутний капітал підприємства: формування та облік
   ... 11. Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства. 12. Статутний капітал командитного товариства. 13. Висновки 14. Список використаної літератури 1.Вступ Ринкова економіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності, поява нових власників - як окремих громадян, так й трудових колективів підприємств. З’явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, виконанням робіт, послуг або продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напр...
  • Стратегія ухилення від оподаткування
   ... необхідність боротьби з цим явищем, розробляють заходи, спрямовані на зменшення його масштабів, які, однак, не завжди приводять до належних результатів. Уникнення податків та ухилення від їх сплати притаманні будь-якому суспільству. Причиною цього є очевидний вплив податків на доходи і витрати платників при недостатньому усвідомленні ними вигід від споживання суспільних благ, що фінансуються за рахунок податкових платежів. Це означає, що витоки зазначеного суспільного явища необхідно шукати в суспільній природі податків, які за своєю сутністю є еквівалентними платежами громадян в обмін на суспільні блага, що надає їм держава, виконуючи свої функції (наслідком усвідомлення сутності податків стало визначення принципу еквівалентності як одного з основних наукових принципів оподаткування), а за ф...
  • Судово-бухгалтерська експертиза
   ... експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей. Практичне здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями про водиться на основі локального експертного дослідження. Модель локального стандарту проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи: - оприбуткування матеріальних цінностей за кількістю та якістю; - збереження матеріалів, стан матеріальної відповідальності; - Дотримання норм витрат матеріалів; - Псування матеріальних цінностей; - Первинна, документація, облікові регістри , звітність; - Нестачі матеріальних цінностей, виявлені ревізією; Джерела інформації для проведення експертизи: - нормативні акти щодо приймання вико...
  • Сутність податків, їх вплив на розвиток суспільства
   ... на користь держави), то поступово сформувалося розумі­ння податку, як своєрідної сус­пільної плати за виконання дер­жавою своїх функцій. Такий перехід став можливим тільки за рахунок зміни суспіль­ного ладу, формування системи демократичних цінностей, уявлень про відповідальність держави та її представників перед кожним окремим громадянином. Можна зробити висновок, що еволюційний процес у фінансовій науці в ца­рині податків був викликаний го­строю практичною потребою сус­пільства в оптимізації відносин між державою та її громадянами. Теоретичні суперечки стосовно функцій податків — фіскаль­на, регулююча, стимулююча, роз­подільна, контрольна — є опосе­редкованим свідченням про бага­тогранність економічної категорії "податок". Ця багатогранність значно ускладнює теоретичні до...
  • Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України
   ... Система прямих податків регулює насамперед доходи юридичних і фізичних осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціни. Але в кінцевому підсумку і прямі, і не прямі податки скорочують споживання, впливаючи тим самим на баланс попиту й пропозиції. Важливим елементом системи прямих податків є прибуткове оподаткування. Залежно від платників податку прибуткове оподаткування поділяється на два види: -оподаткування фізичних осіб, -оподаткування юридичних осіб. Кожний з указаних видів передбачає різні умови справляння податку.Це пояснюється тим,що доходи юридичних і фізичних осіб, маючи однакову економічну природу-добавлену вартість, розрізняються за характером викорисання, виконуючи різні функції. Так, доходи підприємств мають продуктивнішийхарактер. Вони спрямовуються на роз...
  • Суть внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту
   ... аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управ­лінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, ре­комендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгал­терську інформацію й її достовірність. Завдання внутрішнього аудиту — допомогти відповідним працівникам фірми чи компанії викону­вати свої обов'язки максимально кваліфіковано й ефективно. Внутрішні аудитори звітують перед вищим керівництвом підприємства. За внутрішній аудит відповідає сама фірма або один із її відділів, тобто контрольний орган всередині фірми. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керів­ництву підприємства. Внутрішній ко...
  • Суть і зміст контролю
   ... організації, бо ні планування, ні створення організац2ійних структур, ні мотивацію не можна розглядати в відриві від контролю. 3 основні види контролю: попередній, поточний і заключний. Попередній. Так він називається тому, що здійснюєтбся до фактичного початку робіт. Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація (не створення, а саме реалізація) певних правил, процедур і ліній поведінки. Поскільки ці правила і лінії поведінки виробляються для забезпечення виконання планів, то їх сурове дотримання – це спосіб переконатися, що робота розвивається в потрібному напрямку. В організаціях попередній контроль використовується в трьох головних напрямках – по відношенню до людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Попередній контроль в області людських ресу...
  • Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур
   ... аудиторами при проведенні контрольних функцій. Як суб'єкт (від лат. 8иЬ]есіит — лежить в основі) виступають носії прав і обов'язків підприємців, а об'єктами є предмети, на які спря­мована їхня діяльність. У процесі господарської діяльності суб'єктами права можуть бути особи фізичні — конкретні громадяни і особи; юридичні — об'єднання, підприємства, кооперативи, організації, установи. Вони виступають як носії й учасники господарських прав і обов'язків, здійснюють гос­подарську діяльність і керують нею згідно із законами і нор­мативно-правовими актами держави. Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторсько­му процесі. ...
  • Суть та види податків
   ... джерела сплати, а також визначенні впливу на суб'єктів оподаткування і на економіку в цілому. За економічним змістом податки - це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства. Законом України "Про систему оподаткування" визначено, що під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, що справляються встановленими законами України порядку, становить систему оподаткування. Система оподаткування - це нормативно визначені платники подат...
  • Суть та загальні принципи витрат підприємства, адміністративні витрати
   ... 14 4. ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ТИПОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ 92 “АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ”   16 ВИСНОВОК .   21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23 ВСТУП Україна, нажаль, поки що належить до країн з слабо розвинутою ринковою економікою. Саме це є однією з причин того, що власники і менеджери вітчизняних підприємств постійно відшукують шляхи зниження ціни на свою продукцію з метою збільшення попиту на неї серед населення з низькою платоспроможністю. Логічним і дієвим зах...
  • Суть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості
   ... з дати балансу. Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може достовірно бути визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з ви...
  • Суть, завдання, функції і змістекономічного контролю
   ... — це система спостереження і перевірки процесу функціонування відпо­відного об'єкта у соціальній сфері суспільства з метою вста­новлення відхилення його від заданих параметрів. Як функція соціального управління контроль об'єктивно необхідний. Він спрямовує процес управління за встановле­ними ідеальними моделями, коригуючи поведінку підкон­трольного об'єкта. Суть контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, як об'єкт управління виконує його настанови. Основною метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб'єкта управління від заданої соціаль­ної програми, а в разі виявлення аномалій — приведення керованої системи в стійке положення за допомогою всіх соціальних регуляторів. Соціальне управління і контроль — явища, тісно пов'язані одне з одним...
  • Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні
   ... років праця бухгалтера не оцінювалась належним чином: це була малопрестижна і невисокооплачувана робота. Облікова професія не приваблювала молодь. Але за останні роки спостерігається зовсім інша картина, тому що будь-якій країні з перехідною економікою необхідно в короткі строки забезпечити наявність бухгалтерів, які зможуть забезпечувати ринкову економіку, бухгалтерів, здатних приймати вагомі рішення на підставі глибокого розуміння основних економічних принципів. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ОБЛІКОВОЇ ДУМКИ Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і оцінки майбутнього. В літературі виділяють чотири основні періоди р...
  • Сучасні форми і системи заробітної плати
   ... яка ґрунтується на багатоманітності форм власності й господарювання, послуги робочої сили є різновидом товару. Тому трактувати сутність заробітної плати слід з урахуванням вартісної оцінки послуг робочої сили, розглядати її як вихідну при з`ясуванні природи заробітної плати. Слід урахувати, що: по-перше, заробітна плата формується на третині виробництва та відносин обміну робочої сили; по-друге, заробітна плата має забезпечувати об`єктивно необхідний для відтворення робочої сили й ефективного функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має отримати в обмін за виконану роботу; по-третє, заробітна плата є водночас і макро, і мікроекономічною категорією; по-четверте, заробітна плата – це важлива складова виробництва, її рівень пов`язаний як з потребами працівника, так і з с...
  • Торгівельний баланс
   ... Торговельний баланс - це співвідношення між вартістю експорту й імпорту протягом даного року (або іншого обраного періоду) незалежно від термінів їх оплати. Тому торговельний баланс входить у розрахунковий баланс. Регулювання торговельного балансу є найважливішим узагальнюючим інструментом планування й управління зовнішньою торгівлею країни, а оскільки торговельний баланс становить більшу частку в платіжному балансі, то, отже, він має значну вагу в управлінні всією системою зовнішньоекономічних зв'язків[1]. Платежі і надходження за "послуги" об'єднують надходження і платежі за використання однією країною транспорту інших країн (морського, залізничного, повітряного та ін., платежі за вантажно-розвантажувальні операції, портові збори тощо), за користування з...
  • Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства
   ... готової продукції анало­гічний першому варіанту. Рух окремих видів (груп) продукції протягом місяця обліковують за фактичною виробничою собівартістю на початок місяця у зв'язку з необхідністю складання та бух­галтерської обробки звітів і документів про рух готової продукції 2-4 рази за місяць. Третій варіант. Облік готової продукції за об­ліковими розрахунково-відпускними (планови­ми) цінами. Застосування облікових розрахунково-від­пускних (планових) цін на готову продукцію до­цільне на виробничих підприємствах, які здій­снюють масовий випуск продукції широкого асортименту. У цьому разі випущена з виробниц­тва готова продукція оприбутковується протягом місяця за розрахунково-відпускними (планови­ми) цінами. Готову продукцію обліковують за об­ліковими розрахунково-відпускними (пла...
  • Удосконалення нарахування амортизації основних засобів
   ... відсутності розкриття цього питання в обліковій політиці. За статистикою в Україні здебільшого використовують податковий, прямолінійний та метод зменшення залишкової вартості. Найбільший вплив на вибір методу нарахування амортизації у практичній діяльності мають такі фактори: 1. простота/складність методу та можливість його застосування 2. вплив на собівартість продукції та вартість засобів у звітності 3. кваліфікація робітника, уповноваженого вирішувати це питання 4. наявність корпоративної політики у сфері нарахування зносу Не існує єдиної думки щодо найкориснішого або найдоцільнішого з методів. Значну кількість прихильників має податковий метод. На думку С. Єленчук, найбільш прийнятним для української економіки є прямолінійний метод [1, с.206]. Н. Горицька в...
  • Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка»)
   ... активами. 3.4. Синтетичний та аналітичний облік оборотних активів. РОЗДІЛ ІV. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ. 4.1. Система аналітичних показників інформативної бази та методи і прийоми економічного аналізу. 4.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів. 4.3. Концепція методики контролю і аудиту оборотних активів. РОЗДІЛ V. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ. 5.1. Автоматизована обробка інформації з обліку та контролю. 5.2. Вихідні документи та їх використання в управлінні. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ДОДАТКИ. Вступ Обігові активи торговельного підприємства – це сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходит...
  • Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
   ... Самий цей сектор (до 50% ВВП) по розмірах можливо зрівнювати з "офіційною економікою". Необхідно відмітити, що всі цифри, які використовуються у якості параметрів тіньової економіки, отримані методом непрямих оцінок, тому не варто дивуватися різночитанням. Деякі спеціалісти навіть підтверджують, що у тіньовому секторі задіяно практично все населення України - завдяки масштабам позабанківського обігу коштів, відхиленню від сплата податків і зборів, корупції і т.п. Основними сегментами тіньової економіки і механізмами одержання тіньових прибутків є: · корупція; · приховування реальних прибутків громадян, а також прибутків підприємств від оподатковування (ухилення від сплати податків); · нелегальний експорт капіталів; · незаконна приватизація державної власності; · оде...
  • Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
   ... Самий цей сектор (до 50% ВВП) по розмірах можливо зрівнювати з "офіційною економікою". Необхідно відмітити, що всі цифри, які використовуються у якості параметрів тіньової економіки, отримані методом непрямих оцінок, тому не варто дивуватися різночитанням. Деякі спеціалісти навіть підтверджують, що у тіньовому секторі задіяно практично все населення України - завдяки масштабам позабанківського обігу коштів, відхиленню від сплата податків і зборів, корупції і т.п. Основними сегментами тіньової економіки і механізмами одержання тіньових прибутків є: · корупція; · приховування реальних прибутків громадян, а також прибутків підприємств від оподатковування (ухилення від сплати податків); · нелегальний експорт капіталів; · незаконна приватизація державної власності; · оде...
  • Узагальнення результатів аудиту
   ... загальну (вступну), аналітичну і підсум­кову частини. У вступній частині вказують місце і дату складання звіту, назву аудиторської організації та її адресу, № і дату видачі Сертифіката та Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності, період, за який здійснюється перевірка, склад облікової та звітної документації, посилання на Закон і положення (стандарти) бухгал­терського обліку, Національні нормативи аудиту, якими керувався аудитор. В аналітичній частині аудиторського звіту наводять результати перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності, стану внут­рішнього контролю, спосіб перевірки (суцільний, вибірковий), факти порушень законодавчих, інших нормативно-правових актів та вста­новлених правил ведення бухгалтерського фінансового обліку і скла­дання фінан...
  • Управління аудитом в Україні
   ... визна­чає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні й спрямований на створення системи незалежного фінансового конт­ролю з метою захисту інтересів власника. Положення цього Закону діють на території України і поширюються на всі господарські суб'єк­ти незалежно від форм власності та видів діяльності. Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги надаються у формі аудиту, експертиз, консуль­тацій із питань обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забез­печення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оп...
  • Управління аудиторською діяльністю в Україні
   ... різноманітних аудиторських послуг. Сертифікований аудитор може займатись аудиторською діяльністю індивідуально, або створити аудиторську фірму з дотриманням вимог чинного законодавства. Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм, власності. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може-перевищувати 30 %. Аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність ляше за умови, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор. Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповід­но до статутних документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку. Виконують аудиторські послуги во...
  • Управління платоспроможності підприємства
   ... економічно обґрунтованих бізнес-планів і нормативів ре­сурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення і ефективне використан­ня власного і залученого капіталу, оптимальність управлінських рішень; всебічний ана­ліз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними обліку і звітності, вжиття конкрет­них заходів для стабілізації фінансово-господарської діяльності В умовах ринку фінансова стабільність формує імідж господарюючого суб’єкта, с його візитною карткою Тому організаціям і підприємствам необхід­но постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходів для її зміщення. Характерними ознаками фінансової стабільності організацій і підприємств є ритмічне виконання планових завдань з обсягів діяльності при одночасному забезпе­ченні протягом тривалого часу (2-3 і більше рок...
  • Управління складним податковим об’єктом
   ... Податковий менеджмент. Значення інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень   Розділ ІІ Аналіз роботи податкових органів в Україні та світовий досвід організації роботи органів ДПС   2.1 Оцінка роботи податкових органів на сучасному етапі   2.2 Світовий досвід організації роботи органів податкової служби   2.3 Значення математичних і статистичних моделей для оптимізації (ефективної організації) діяльності органів ДПС ...
  • Управління утворенням прибутку підприємства
   ... тривалий. Досвід роботи в умовах ринкової економіки, який накопичено в промислово-розвинутих країнах, не можна автоматично перенести на управління економічними процесами в Україні. В таких скрутних умовах, що склалися в Україні, в умовах глибокої економічної, фінансово-кредитної, паливно-сировинної, екологічної та інших криз перехід до реального ринку надзвичайно утруднений. Серед факторів, що мають сприяти виходу України з кризового становища, важлива роль належить підготовці спеціалістів для ринкових структур та підвищення ролі економічної освіти. Економічні знання допомогають кваліфікованим спеціалістам у їхній практиці, зі знанням справи працювати в різних фірмах, корпораціях, у численних структурах внутрішнього та міжнародного бізнесу. Ринкова система господарюван...
  • Усунення подвійного оподаткування
   ... за межами держави, так і в її межах. З іншого боку, розмежування платників на резидентів і нерезидентів вимагає своєрідної системи обліку доходів і, відповідно, подат­кових платежів. Відповідно до статті 18 Закону України «Про систему опо­даткування» від 18 лютого 1997 року, що регулює усунення подвійного оподаткування, сума доходу, отримана за кордоном, зараховується до загальної суми доходу, що підлягає оподат­ковуванню в Україні і враховується при визначенні розміру по­датку. При цьому розмір зарахованих сум не може перевищу­вати суму податку, що підлягає сплаті в Україні. У такому разі обов'язковим є письмове підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави про факт сплати податку і наяв­ності міжнародних договорів про усунення подвійного оподат­кування. Подвійне...
  • Факторинг – основний інструмент управління дебіторською заборгованістю
   ... (як правило, підприємства оптової торгівлі); - підприємства сфери послуг (рекламні, транспортні, поліграфічні, туристичні, телекомунікаційні. Перспективними ринками факторингу в розрізі цільових груп товарів є: продукти харчування, фармацевтика, парфумерія, косметика, товари гігієни, автозапчастини, побутова техніка, канцелярські товари, комп‘ютери, будівельні матеріали тощо. Основними конкурентними переваги факторингу для постачальників є: 1. 1. Можливість збільшення обсягів поставок у результаті надання покупцям конкурентних ринкових переваг, таких як: збільшення обсягів поставок з відстрочкою платежу (на умовах товарного кредиту); збільшення строку відстрочки платежу (товарного кредиту); зменшення ціни на товари (роботи, послуги). 2. Отримання додаткових прибуткі...
  • Фіксований сільськогосподарський податок
   ... зміст Фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП). Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який не змінюється протягом визначеного Законом "Про фіксований сільськогосподарський податок" терміну і справляється з одиниці земельної площі. Фіксований сільськогосподарський податок належить до загальнодержавних податків та сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі та/або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції. Запровадження фіксованого сільськогосподарського податку передбачає суттєве спрощення механізму нарахування та сплати податків, адже фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок 12 податків і зборів (обов'язкових платежів). Серед них: • податок на прибуток підприємств; • плата (пода...
  • Фінансова звітність
   ... є досить широким і багатогранним, так як він пов’язаний з господарською діяльністю людей. З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу – став обов'язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб'єктів. Він тісно пов'язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства. Облік вступає на новий щабель свого розвитку. Перехід підприємств у 2000-2001 роках на Національні стандарти бухгалтерського обліку дозволяє суб'єктам підприємницької діяльності самостійно виз...
  • Фінансовий аудит
   ... функцію , розглядали здебільшого в макроаспекті. В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки , більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям , що зумовлює зростання уваги до такого відносно нового для України явища , як фінансовий аудит. В цій роботі в першій частині буде розкрито сутність фінансового аудиту , коротко розповідається про історію його виникнення, основні тенденції та напрямки використання , що послуговує передмовою для другої частини. В другій частині висвітлюється методика проведення фінансового аудиту в Україні та конкретизуються питання щодо розрахунку деяких аналітичних показників , на основі яких проводиться основний аналіз фінансового стану підприємства , його прибутковості , переспектив розвитку і т.д. Вказуються методи та джерела , н...
  • Фінансовий контроль в Україні: необхідність, суть, класифікація, система
   ... характером фінансів. Становлення і розвиток фінансів бу­ли одночасно становленням і розвитком фінансового контро­лю. Виходячи з функцій, що виконують фінанси, їх можна розглядати як інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і створення на цій основі грошових до­ходів і грошових фондів. Однак грошові доходи і грошові фон­ди створюються і використовуються не автоматично, а під впливом складних економічних відносин. Цим і обумовлена об'єктивна необхідність фінансового контролю як одного з еле­ментів управління фінансами (поряд з фінансовим плануван­ням і прогнозуванням, обліком, а також фінансуванням). Фінансовий контроль як функція управління фінансами — це специфічна діяльність, що реалізується через систему спос­тереження і перевірки законності і ефективності процесів с...
  • Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
   ... діяльності, накопичуються борги з платежів до бюджету і позабюджетних фондів, держава вживає конкретних заходів, спрямованих на створення ефективних умов для підприємств, що виробляють продукцію, виконують роботи і надають послуги шляхом зниження податкового тиску. Останніми роками у нашій державі намітилася стійка тенденція до зниження податкового тягаря з метою підтримки вітчизняного товаровиробника. Значну роль у вирішенні цього питання відведено податковій службі України. Наприклад, у ході вивчення нових законодавчих і нормативних документів з оподаткування податковими органами здійснюється ретельний аналіз об’єктів, бази оподаткування, порядок обчислення і сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), зіставлення з пропозиціями, що надходять від платників податків. Уся ця робо...
  • Форма, структура і зміст балансу
   ... вимоги щодо визначення і розкриття змісту його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємства, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності, крім банків і бюджетних установ. Для банків форма і зміст балансу встановлюються Національним банком України; для бюджетних установ - Державним казначейством України. Баланс побудовано за принципом "баланс-нетто": основні засоби і нематеріальні активи включаються до підсумку балансу за залишковою вартістю; дебіторська заборгованість за товари і послуги - за вирахуванням резерву сумнівних боргів; виробничі запаси - за вирахуванням нестачі, уцінок, одержаних при їх придбанні знижок; власний капітал - за фактично внес...
  • Форми бухгалтерського обліку
   ... за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал (Пам’ятна книга). Журнал і Головна книга. Операції записувались із слів власника або з його Пам'ятної книги (вона замінювала собою документи) в хронологічний регістр-Журнал (де зазначались кореспондуючі рахунки), а потім в систематичний регістр — Головну книгу. Рахунки в Головній книзі велись як індивідуальні, їх відкривали на кожний об'єкт обліку (наприклад, рахунок Коштів, рахунок Зерна, рахунок купця Мозиря тощо). За даними Головної книги складався баланс. Таким чи...
  • Формування вмінь і навичок, використання математичних знань у практичній діяльності дитини
   ... потрібна всім. Без математичних обчислень не можна побудувати не тільки космічного корабля, електростанції, підводного човна, а й звичайного будинку. Збільшується не тільки кількість наук, які вже не можуть обходитись без математики, а й обсяг математичних знань, використовуваних цими науками. Ось чому так важливо, щоб наша молодь мала ґрунтовну математичну підготовку. Коротко мету викладання математиків загальноосвітній середній школі можна визначити так. Шкільний курс математики має забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь, які потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в умовах сучасного виробництва, для вивчення для достатньо високому рівні споріднених шкільних предметів (фізики, креслення, хімії та ін.) і для продовженн...
  • Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”)
   ... --------------------------------------------------------------------------------------- 40 2.1 Документування господарських операцій з обліку основних засобів -------------------------------------------------------------------------------------- 40 2.2 Облік руху основних засобів ----------------------------------------------- 46 2.3 Облік амортизації (зносу) основних засобів ---------------------------- 55 2.4 Автоматизоване ведення обліку основних засобів -------------------- 62 Розділ 3 Особливості аналізу наявності руху і технічного стану основних засобів -------------------------------------------------------------------------------------- 66 3.1. Методика і організація аналізу наявності , руху та технічного стану основних засобів на ЗаАТ “Птахофабрик...
  • Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів
   ... ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”--------------------------- 33 Розділ II. Організація обліку наявності, руху і технічного стану основ- них засобів -------------------------------------------------------------------------------- 40 2.1. Документування господарських операцій з обліку основних засобів -------------------------------------------------------------------------------------- 40 2.2. Облік руху основних засобів ---------------------------------------------- 46 2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів ---------------------------- 55 2.4. Автоматизоване ведення обліку основних засобів -------------------- 62 Розділ III. Особливості аналізу наявності руху і технічного стану основних засобів-----------------------------------------------------------...
  • Формування собiвартості реалiзованих товарiв
   ... їх вибутті підприємство вибирає самостійно (з урахуванням особливостей, викладених у самих методах). Підприємство самостійно визначає доцільність використання різних методів для визначення собівартості запасів. Оцінка за методом ціни продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування середнього відсотка торговельної націнки на товари (націнки громадського харчування). Цей метод застосовують підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Суму торговельної націнки на реалізовані товари визначають як добуток пр...
  • Формування собівартості перевезень
   ... підрозділах транспортних підприємств, що виділені в окремі виробничі одиниці, які належать до інших галузей народного господарства (промисловість, будівництво, сільське господарство та ін.), застосовуються типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) відповідних галузей. Собівартість перевезень (робіт, послуг) — це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов’язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують перевезення. Витрати на здійснення перевезень (робіт, послуг) характеризують витрати поточного періоду (року, кварталу, місяця) на дані цілі. Витрати на перевезення (роботи, послуги) включають у собівартість того зві...
  • Формування та облік фінансових результатів
   ... у розрізі видів діяльності. Найменування рахунків і субрахунків до них являють собою докладний опис складу витрат із класифікацією за видами діяльності. Склад і структура витрат у торгівлі має відповідати Методичним рекомендаціям з формування складу витрат і порядку їх планування в торговельній діяльності, що затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02 № 145. Ці Методичні рекомендації визначають склад поточних витрат торговельної діяльності і порядок їх планування в підприємствах усіх форм власності незалежно від організаційно-правових форм господарювання і мають рекомендаційний характер. Норми рекомендацій базуються на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. До складу витрат торговельної діяльності належа...
  • Функції державних податкових інспекцій на місцях
   ... адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації, якого призначає на посаду та звільнює з посади президент України за поданням прем’єр-міністра України. Заступник Голови Державної податкової адміністрації України призначається на посаду і звільнюється з посади Кабінетом міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України визначаються Кабінетом міністрів України. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначають на посаду і звільнюють з посади Кабінетом міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Державні податкові...
  • Функції податків. Елементи податків. Класифікація податків
   ... розмір, і порядок сплати". Економічна природа податку полягає у з'ясуванні його призначення об'єкта оподаткування й джерела сплати, а також визначенні впливу на суб'єктів оподаткування і на економіку в цілому. За економічним змістом податки - це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства. Законом України "Про систему оподаткування" визначено, що під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, що справляються встановленими ...
  • Функції фінансово-господарського контролю та аудиту у формуванні ринкових відносин
   ... був засобом закріплення влади панівної верхівки та обслуговування її інтересів. Контроль використовувався як знаряддя утвердження однопартійної влади над безправним трудівником. У процесі контрольних процедур, ревізій діяль­ності підприємств функції контролю зводилися до перевірки того, як адміністрація виконує вказівки вищого керівництва, незалежно від відповідності їх чинному законодавству. Плани виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) підприємствам встановлювалися вищим органом у ланці управління. Значна частина підприємств випускала продук­цію невисокої якості за застарілою технологією, проте за плановим розподілом ця продукція реалізовувалась через торговельну мережу або у порядку кооперації використову­валась іншими підприємствами для комплектації низької якості машин, устатку...
  • Характеристика активних рахунків, основні принципи бухобліку, оборотні відомості
   ... або їх джерел. І, нарешті, баланс відображає стан засобів гос­подарства тільки у грошовому вимірнику, облік же матеріаль­них цінностей потребує ще і натуральних вимірників. Тому по­точний облік змін засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності забезпечується за допомогою системи рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування госпо­дарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і змінами засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності. Систематизація і групування господарських операцій на ра­хунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності, необхідну для оперативного керівницт­ва, контролю й аналізу. Для цього для кожної економічно однорідної групи засобів, їх джерел, ...
  • Характеристика бухгалтерських рахунків
   ... робоча та продуктивна худоба, які є основними засобами не­залежно від їх вартості. Гранична вартість предметів, що належать до основних засобів, може змінюватись за рішенням Кабінету Міністрів України. 4.3. Основні засоби приймаються на облік на підставі актів вводу в експлуатацію, та актів прийомки-передачі встановленої форми. Основні засоби підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження і виготовлення. Ці затрати становлять їх первісну вартість. Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лише у разі добудови, ' дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів, переоцінки та індексації основних засобів за рішенням уряду. При цьому основні засоби, які були в експлуат...
  • Характеристика митного режиму “Під митним контролем”
   ... кодексу України). Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних документів, що підтверджують заявлений режим. Митним кодексом України передбачено застосування таких митних режимів: • імпорту; • експорту; • транзиту; • тимчасового ввезення (вивезення); • митного складу; • реімпорту; • реекспорту; • спеціальної митної зони; • магазину безмитної торгівлі; • переробки на митній території України; • переробки за межами митної території України; • знищення або руйнування; • відмови на користь держави. 2. Орга...
  • Характерні особливості інформаційних систем в обліку і аудиті
   ... Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління - от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській і аудиторській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування пакетів і програм для аудиту і бухгалтерського обліку, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються більш об'єктивні фінансові й управлінські рішення. Автоматизація і введення інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутр...
  • Цілі бухгалтерської професії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів
   ... вимогам IMA. Асоціацією IMA були випущені стандарти етики для бухгалтерів, що спеціалізуються в області управлінського обліку. У табл. 1 представлені ключові принципи IMA, що відносяться до компетенції, конфіденційності, чесності й об'єктивності бухгалтерів підприємств. Крім цього, IMA надає своїм членам можливість користування гарячою телефонною лінією, подзвонивши по який, вони можуть одержати пораду досвідченого фахівця-консультанта в області діючих стандартів професійної етики. Конфіденційність інформації гарантується. Таблиця 1. Стандарти професійної етики бухгалтерів, що спеціалізуються в області управлінського обліку Фахівці, що займаються управлінським обліком і фінансовим менеджментом, перед своїми клієнтами і своєю фірмою зобов'язані дотримувати ста...
  • Шляхи вдосконалення обліку собівартості перевезень (робіт, послуг) в транспортній галузі
   ... процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують перевезення. Серед всіх економічних показників на підприємстві головна роль належить управлінню собівартості перевезень. Визначення собівартості перевезень на одиницю – одна з основних облікових задач. На основі рівня собівартості на одиницю перевезень встановлюється рівень тарифу. Отже, питання собівартості, методи її обчислення мають велике значення. Ефективність роботи організації багато в чому залежить від інформації про формування собівартості, тому що витрати на перевезення є базою для встановлення тарифу ; інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і керування виробництвом. На сьогодні в Україні спостерігаються великі відмінності між бухгалтерським та податкови...
  • Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні
   ... сприяла підвищенню конкуренції між аудиторськими фірмами та призвела до зниження доходності цього виду підприємництва. На мою думку, треба прийняти до уваги і те, що вказані труднощі спонукали аудиторів до пошуку нових форм обслуговування клієнтів, підвищення якісного рівня аудиторських послуг, та сприяли очищенню аудиторського загалу від людей, які ставили прибутковість понад професійні стандарти. В цей період справді відбулося зниження попиту на традиційні (для України) аудиторські послуги, а саме – підготовку аудиторського висновку стосовно звітності замовників (аудит річного звіту). Однак в той же час відчувається наростаюча потреба в послугах нового типу, до яких можна віднести проведення аудиту за міжнародними стандартами, трансформація звітності українських підприємств та банків...


   
   
   
   
   
   


   
  2007-2014 Разработка сайта - "Знания 2006"